Kungörelse (1971:1016) om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen

SFS nr
1971:1016
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1098
Upphävd
2010-10-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den i bilaga A till
gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och
Finland intagna stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen skall
äga tillämpning fr.o. m. den 1 januari 1972 och så länge
gränsälvsöverenskommelsen är i kraft. Stadgan har den lydelse som härvid
fogad bilaga utvisar.

Bilaga

Stadga för finsk-svenska gränsälvskommissionen

Kansli och personal

1 § För finsk-svenska gränsälvskommissionen skall finnas kansli på ort
inom gränsbygden, som bestämmes av båda regeringarna gemensamt.
Postadress för kommissionen skall finnas i båda staterna.

Erforderliga lokaler för kansliet tillhandahålles och bekostas av den
stat där kansliet skall vara beläget.

2 § Hos kommissionen skall finnas av kommissionen utsedd lagkunnig
sekreterare. Till sekreterare bör utses person, som behärskar både
finska och svenska språken. Vid behov kan flera sekreterare utses.

Därjämte skall hos kommissionen finnas anställd den övriga personal som
är behövlig för göromålen på kansliet. Även denna personal utses av
kommissionen.

Tjänsteåligganden, avlöning m.m.

3 § På kommissionens ordförande ankommer att leda och övervaka
beredandet av mål och ärenden. Han skall tillse, att den hos
kommissionen anställda personalen fullgör sina åligganden samt att
förekommande mål och ärenden utan dröjsmål kommer under behandling.

Annan medlem av kommissionen skall efter kallelse av ordföranden deltaga
i kommissionens sammanträden samt i förekommande fall, genom särskilda
utredningar eller undersökningar inom sitt kompetensområde, biträda vid
beredande av mål och ärenden.

Ersättare skall efter ordförandens kallelse inträda i tjänstgöring vid
förfall för medlem.

4 § Sekreterare skall efter ordförandens anvisningar biträda vid
beredandet av mål och ärenden, föra kommissionens protokoll och diarier,
ombesörja expedition av kallelser och andra sådana handlingar, ombesörja
medelsförvaltningen enligt vad som föreskrives i 12 § i denna stadga
samt i övrigt biträda med göromålen på kansliet.

Övrig personal skall enligt närmare föreskrifter av ordföranden och
efter sekreterares anvisningar utföra på kansliet förekommande
skrivgöromål och andra arbetsuppgifter.

5 § Medlem av kommissionen skall innan han träder i tjänstgöring ha
avlagt domared eller domarförsäkran i sitt hemland.

6 § Vad kommissionen eller dess ordförande beslutat får ej av medlem av
kommissionen eller av den som tjänstgör hos kommissionen uppenbaras,
förrän beslutet i vederbörlig ordning meddelats.

7 § För medlem av kommissionen bestämmes arvode samt grunderna för
resekostnads- och traktamentsersättning av regeringen i hans hemstat.

8 § Arvode eller avlöning till kommissionens personal bestämmes av
kommissionen. I fråga om anställningsvillkor i övrigt skall i
tillämpliga delar gälla vad lagen i den stat där den anställda har sitt
hemvist stadgar beträffande den som är anställd i allmän tjänst.

Öppethållande och mottagningstid

9 § Kansliet skall hållas öppet varje arbetsdag å viss av kommissionen
bestämd expeditionstid.

Ordföranden eller sekreterare skall, såvitt ej hinder möter av
förrättning i kommissionens tjänst eller annat behörigt skäl, finnas
tillstädes på kansliet på bestämd tid minst en gång i veckan.

På kansliets dörr skall finnas anslag om expeditionstiden samt om tid då
ordföranden eller sekreterare företrädesvis är att träffa där.
Meddelande om expeditionstiden skall även införas i den allmänna
telefonkatalogen.

Ekonomisk förvalning

10 § Arvode till medlem av kommissionen utbetalas i hans hemstat av
myndighet som regeringen i den staten bestämmer.

11 § Utbetalningar avseende andra kostnader för kommissionens verksamhet
än sådana som omnämnes i 1 § andra stycket och 10 § sker från
kommissionen. För detta ändamål skall erforderliga förskott tillställas
kommissionen. Förskott skall, i regel med lika belopp från båda
staterna, efter rekvisition från kommissionen utbetalas av myndighet i
vardera staten som regeringen i staten bestämmer.

12 § Medelsförvalningen för kommissionen ombesörjes av sekreterare.

Redovisning för förvaltningen skall halvårsvis av sekreterare lämnas
till kommissionen för granskning. I samband med granskningen skall
kommissionen fastställa den slutliga kostnadsfördelningen mellan
staterna.

Kommissionen skall avlämna ett exemplar av redovisningshandlingarna till
myndighet i vardera staten som regeringen i staten bestämmer. Om
revision bestämmer regeringarna i båda staterna gemensamt.

Vissa bestämmelser om behandlingen av mål och ärenden

13 § Ansökningar och andra handlingar som inges eller insändes till
kommissionen kan vara avfattade antingen på finska eller på svenska
språket. I den mån översättning är påkallad verkställes den genom
kommissionens försorg.

Kommissionens protokoll och beslut skall efter omständigheterna avfattas
på ettdera eller på båda språken.

14 § För sina sammanträden äger kommissionen enligt bestämmande av
vederbörande länsstyrelse disponera erforderliga lokaler i tingshus,
skola eller annan allmän byggnad. Särskilda utgifter för uppvärmning,
städning och dylikt skall ersättas.

15 § Om avgifter å kommissionens beslut och andra expeditioner meddelas
bestämmelser av regeringen i den stat, där kansliet är beläget; influtna
avgiftsmedel tillfaller den staten.