Kungörelse (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland

SFS nr
1971:1019
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1098
Upphävd
2010-10-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den i bilaga C till
gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och
Finland intagna stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för
verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan
Sverige och Finland skall äga tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1972 och
så länge gränsälvsöverenskommelsen är i kraft. Stadgan har den lydelse
som härvid fogad bilaga utvisar.

Bilaga

Stadga om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som
avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland

1 § Med tillstånd avses i denna staga sådant tillstånd till verksamhet
enligt kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland som enligt kap. 6 art. 4 i nämnda överenskommelse lämnas av
finsk-svenska gränsälvskommissionen.

2 § Följande slag av fabriker eller andra inrättningar får ej anläggas
utan tillstånd om verksamhet, som avses i kap. 6 art. 3 i
gränsälvsöverenskommelsen, skall bedrivas vid inrättningen:

1. gruva eller anrikningsverk,

2. sintrings-, järn eller stålverk eller ferrolegeringsverk,

3. metallverk eller metallraffinaderi,

4. anläggning för ytbehandling av metall,

5. gjuteri,

6. kabelfabrik,

7. cementfabrik, krossverk, makadamverk, stenhuggeri,

8. anläggning för framställning av kalk eller kalkprodukter,

9. asfaltverk, oljegrusverk,

10. kritbruk,

11. fabrik för framställning av byggnadsmaterial på mineralbas,

12. mineralullsfabrik,

13. täkt av fast berg, sten, grus eller sand,

14. porslins-, kakel- eller lergodsfabrik,

15. fabrik för framställning av glas,

16. träimpregneringsverk,

17. träsliperi, pappersbruk, cellulosa- eller wallboardfabrik,

18. sockerfabrik,

19 stärkelsefabrik,

20. mejeri, torrmjölk- eller glassfabrik,

21. slakteri, köttkonservfabrik eller destruktionsanläggning,

22. fiskmjöls- eller fiskoljefabrik eller fabrik för beredning eller
konservering av fisk,

23. fabrik för beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter,
frukter eller bär,

24. margarinfabrik,

25. jästfabrik,

26. benmjöls- eller hudlimsfabrik,

27. bryggeri, maltfabrik, spritfabrik, läskedrycksfabrik,

28. fabrik för framställning av färdiglagad mat, rökeri,

29. kafferosteri,

30. fabrik för beredning eller färgning av textilier, ulltvätteri,

31. tvättinrättning för mer än 500 kg tvättgods per dygn,

32. garveri eller annan anläggning för skinnberedning,

33. fabrik för framställning av baskemikalier,

34. fabrik för framställning av gödselmedel,

35. fabrik för framställning av plast, konstfiber, syntetiskt gummi
eller plastprodukter,

36. gummifabrik,

37. kimröksfabrik,

38. läkemedelsfabrik eller sero-bakteriologisk inrättning,

39. krut- eller sprängämnesfabrik,

40. fabrik för raffinering av oljor eller fetter,

41. fabrik för framställning av färg, harts, fernissa eller
lösningsmedel,

42. fabrik för impregnering av papper-, plast- eller konstfibermaterial,

43. fabrik för framställning av elektrodkoks, grafit eller
grafitelektroder,

44. fabrik för filler- eller pigmentframställning,

45. tvättmedelsfabrik,

46. fabrik för framställning av bekämpningsmedel,

47. atom- eller gasturbinkraftanläggning,

48. ångkraftanläggning eller annan anläggning för eldning med fossilt
bränsle med tillförd effekt överstigande 50 MW,

49. kol-, spalt- eller acetylengasverk,

50. anläggning för behandling eller deponering av avfall, om den
tillförda avfallsmängden överstiger 50 ton om året, eller anläggning för
behandling eller central uppsamling av oljeavfall eller annat
specialavfall,

51. skrotupplag eller anläggning för skrothantering,

52. anläggning för djurhållning med utrymme för mer än 500 slaktsvin
eller 10 000 fjäderfän,

53. anläggning för torkning av animalieproducerad gödsel,

54. fabrik, från vilken utsläpp av gift kan komma att ske.

3 § I fråga om åtgärd som innefattar ändring av inrättning som anges i 2
§ eller ändring av användningen av sådan inrättning gäller följande.

Kan åtgärden på en gång eller efter hand medföra ökning av förorening
eller ändring av förorenings sammansättning eller sättet för dess
utsläppande, får den ej vidtagas utan tillstånd, om det ej är uppenbart
att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälso- eller
naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse.

4 § Skall inrättning som anges i 2 § utföras eller ändras så att
avloppsvattnet från inrättningen leds till avloppsanläggning som tillhör
annan, får denne ej utsläppa avloppsvattnet från avloppsanläggningen
utan tillstånd.

5 § Avloppsvatten av följande slag får ej utsläppas i vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller ledas till annan tillhörig
avloppsanläggning utan tillstånd:

1. avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 200 invånare eller från
kasern, hotell, sjukhus eller därmed jämförlig inrättning, avsett för
mer än 200 personer,

2. pressaft från siloanläggning,

3. urin från djurstall,

4. vassle, som ej är av endast spillkaraktär,

5. ytbehandlingsbad i metallindustri eller koncentrerat sköljvatten från
sådant bad.

6 § Har tillstånd att avleda avloppsvatten som anges i 5 § lämnats
enligt gränsöverenskommelsen eller enligt tidigare gällande ordning, får
avloppsvatten icke utan tillstånd utsläppas till större mängd, av annan
art eller sammansättning eller på annat sätt än som tidigare har
bestämts, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av
betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till
annat allmänt intresse.

7 § Fast avfall eller annat fast ämne från mark, byggnad eller
anläggning får ej utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde
utan tillstånd, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av
betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till
annat allmänt intresse. Vad som har sagts nu äger motsvarande
tillämpning i fråga om uppläggande av fast ämne så att vattenområde kan
förorenas.

8 § I den mån tillståndsplikt enligt 2-7 §§ icke föreligger skall gälla
föreskriven anmälningsplikt enligt bestämmelserna i den stat där
verksamheten skall bedrivas.

9 § Prövings- eller anmälningsskyldighet föreligger icke beträffande
åtgärd vartill tillstånd lämnats eller varom anmälan eller ansökan
gjorts enligt tidigare gällande ordning.