Protokollskungörelse (1971:1066) för de allmänna domstolarna

SFS nr
1971:1066
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1971-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:271
Upphävd
1996-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § På inkommen handling i mål eller ärende antecknas vilken dag
handlingen kommit in. På ingiven handling antecknas dessutom ingivarens
namn samt, om det behövs, hans yrke och postadress.

2 § Rättegångsbalkens bestämmelser om protokoll, dagbok och aktbildning
i mål tillämpas även i ärenden, om icke annat föreskrives i denna
kungörelse eller annan författning.

Vissa domar och beslut

3 § Om avfattningen av underrätts och hovrätts domar finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1976:820).

4 § Underrätts beslut, som ej enligt lag skall sättas upp särskilt eller
tagas in i protokoll, får skrivas i dagbok eller på handling i akten.

5 § Dom, varigenom överrätt fastställer lägre rätts dom, får, om ej
annat är särskilt föreskrivet, tecknas på försättsblad, vid vilket fogas
styrkt avskrift av den överklagade domen.

Dom som sättes upp på detta sätt skall ange:

1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,

2. den lägre rättens namn och den överklagade domens nummer,

3. parterna samt kort beteckning av saken,

4. domslutet,

5. den ändring som sökts samt parternas yrkanden och invändningar i
övrigt i den högre rätten,

6. domskälen, i den mån de avviker från domskälen i den överklagade
domen, samt

7. i förekommande fall, hur fullföljd av talan sökes. Förordning
(1976:820).

6 § Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt i
mål och ärenden vid fastighetsdomstol och vattendomstol förs årsvis
samman till en särskild dombok. Inom domboken ordnas de efter tiden för
deras meddelande. Förordning (1991:1342).

Protokoll

7 § I fråga om protokoll i mål vid vattendomstol äger 6 kap. 3-6 och 8
§§ rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Anteckning om sådan motpart
till sökande eller klagande som ej infunnit sig personligen vid
förhandling får dock inskränkas. Även annan uppgift om vad som
förekommer vid förhandling än som avses i 6 kap. 3-6 §§ rättegångsbalken
får antecknas i protokollet. Parts utveckling av talan i rättsligt
hänseende får dock upptagas i protokollet endast om särskilda skäl
föranleder det.

8 § Anteckningar enligt 6 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken skall
föras på domsblankett och omfatta sådana uppgifter som avses i 3 § samma
kapitel, i den mån dessa inte ingår i domen. Andra omständigheter som
bör antecknas anges kortfattat. Förordning (1981:1094).

9 § Protokoll över förhandling sättes om möjligt upp efter hand som
förhandlingen fortgår. Kan det ej ske, föres minnesanteckningar. Med
ledning av dessa sättes protokollet upp snarast möjligt efter
förhandlingens slut.

Användes minnesanteckningar för uppteckning av utsaga, som enligt 6 kap.
8 § andra stycket rättegångsbalken skall granskas av den hörde och sker
granskningen innan utsagan antecknas i protokollet, avfattas
minnesanteckningarna i denna del slutligt i samband med granskningen.

10 § Begär någon en utskrift av en berättelse som tagits upp på fonetisk
väg enligt 6 kap. 9 § rättegångsbalken, skall en utskrift göras, om
rätten finner att det föreligger särskilda skäl för det. I annat fall
skall rätten tillhandahålla en kopia av bandupptagningen.

Om någon begär en utskrift av en berättelse som tagits upp genom
stenografi enligt 6 kap. 9 § rättegångsbalken, skall rätten
tillhandahålla berättelsen i vanlig skrift.

Om en utskrift görs, skall utskriftens riktighet bestyrkas. Ett exemplar
av utskriften skall tas in i akten.

Med rätten avses den domstol där banden förvaras. Förordning (1991:163).

11 § Minnesanteckningar och stenogram intages i akten.

12 § En bandupptagning skall bevaras till dess två månader förflutit
från det rätten avgjort målet eller ärendet. Om talan fullföljs, skall
dock bandupptagningen bevaras till dess målet eller ärendet avgjorts
genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Förordning (1987:1031).

Dagbok och aktbildning vid underrätt

13 § Bestämmelserna i 14-20 §§ gäller i den mån ej annat föreskrivits
för visst slag av mål eller ärenden.

14 § Särskild dagbok förs över

tvistemål,

brottmål,

mål vid fastighetsdomstol,

vattenmål,

ärenden vid vattendomstol (vattenärenden),

andra ärenden (domstolsärenden). Förordning (1995:385).

15 § Dagbok över mål eller ärenden upprättas enligt formulär och
anvisningar som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:937).

16 § De handlingar som har kommit in eller upprättats i ett mål eller
ärende förs samman till en akt.

Avvisar rätten fullföljd talan, tas fullföljdshandlingarna och
avvisningsbeslutet in i akten. Har talan fullföljts i ett mål eller
ärende som inte till alla delar har avgjorts av rätten, tas även
överrättens avgörande av sådan talan in i akten. Förordning (1987:1031).

17 § Handlingar som tages in i akt och som ej får utgallras enligt 19 §
numreras i löpande följd efter hand som de kommer in eller upprättas. På
varje handling anges domstolen och målets eller ärendets beteckning.

18 § Akter i avgjorda mål och ärenden ordnas efter beteckningar enligt
dagbok.

19 § När ett mål eller ärende har avgjorts och avgörandet har vunnit
laga kraft får ur akten utgallras minnesanteckningar, stenogram och
dupletter av handlingar samt missiv och delgivningsbevis som inte
innehåller någon uppgift av betydelse.

Ett bevis som avser delgivning av stämningsansökan eller motsvarande
handling får inte utgallras, om målet eller ärendet har avgjorts genom
en tredskodom eller ett annat avgörande som har meddelats mot en
utebliven part. Förordning (1992:975).

20 § Särskiljes mål, får gemensam akt bibehållas. Förenas mål, får
särskild akt för varje mål bibehållas.

21 § Om gallring utöver vad som följer av denna kungörelse och om andra
åtgärder i anslutning till arkivering av akter finns föreskrifter
meddelade av riksarkivet.

Dagbok och aktbildning vid hovrätterna och högsta domstolen

21 a § Dagbok förs vid hovrätterna över alla mål som kommer in. Särskild
dagbok förs dels gemensamt för hovrättens avdelningar över tvistemål,
över brottmål och över övriga mål, dels vid vattenöverdomstolen över mål
från vattendomstolarna, från statens va- nämnd och från
koncessionsnämnden för miljöskydd.

Dagböckerna förs enligt de närmare anvisningar som fastställs av
domstolsverket. Förordning (1983:940).

21 b § Vid högsta domstolen förs dagbok över alla inkomna mål i
huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt
enligt de närmare anvisningar som domstolen meddelar. Förordning
(1979:576).

21 c § För hovrätterna och Högsta domstolen gäller i fråga om
aktbildningen och därmed sammanhängande frågor det som är
föreskrivet för tingsrätt. Lägre rätts akt ingår dock inte i den högre
rättens akt utan skall sändas till den lägre rätten tillsammans med
en kopia av den högre rättens slutliga avgörande när detta vunnit
laga kraft. Förordning (1994:1054).

21 d § När det enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 rättegångsbalken inte
förs protokoll över handläggning, skall i dagboken eller på någon
handling i akten antecknas tidpunkten för handläggningen, vilka
ledamöter som har deltagit i handläggningen samt vem som har varit
föredragande. Förordning (1982:1130).

Minnesbok

22 § Vid underrätt föres minnesbok. Denna skall utvisa dag för dag vilka
sammanträden som skall hållas. I minnesboken bör också föras andra
anteckningar som behövs för rättens åtgärd viss dag i anledning av
meddelat beslut eller fullföljd talan.

23 § har upphävts genom förordning (1995:385).

24 § har upphävts genom förordning (1995:385).

25 § har upphävts genom förordning (1995:385).

Särskilda bestämmelser om vissa ärenden vid underrätt
Förordning (1995:385).

26 § Över vissa ärenden förs fortlöpande protokoll, nämligen

bouppteckningsprotokoll över ärenden om bouppteckning, dödsboanmälan,
arvsskatt, testamentsbevakning, åtgärder som avses i 16 kap.
ärvdabalken, äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar som avses
i 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken, avhandlingar om lösöreköp
eller om förskott enligt lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott och kallelse på okända borgenärer, samt

avhandlingsprotokoll över bodelningshandlingar och andra ej förut
angivna handlingar som lämnas in för att tas in i protokollet till
framtida säkerhet. Förordning (1987:1031).

27 § I marginalen av bouppteckningsprotokollet antecknas, i ärende om
avlidens kvarlåtenskap den dödes namn och i annat ärende namnet på den
som ärendet angår.

I marginalen av avhandlingsprotokollet antecknas för varje ärende namnet
på den person eller egendom som avhandlingen angår.

Anmäles arvs- eller testamentsanspråk, göres hänvisning till detta
ärende i marginalen vid protokollet om inregistrering av bouppteckning
efter den döde.

28 § Ärende i boupptecknings- eller avhandlingsprotokollet behöver ej
föras in i dagbok.

Fullföljes talan mot rättens avgörande i sådant ärende, antecknas i
marginalen av protokollet när fullföljdsinlagan kommit in.

Avvisas fullföljd talan, upptages avvisningsbeslutet som särskilt ärende
i protokollet. Avvisas ej talan, insändes fullföljdsinlagan med
tillhörande handlingar och utskrift av protokollet till hovrätten utan
dröjsmål. Åtgärd enligt detta stycke antecknas i marginalen av
protokollet över det ursprungliga ärendet.

Särskilt register över brottmål

29 § Förs särskilt register över pågående och avgjorda brottmål vid
domstol, får i registret inte tas in uppgift om ådömd påföljd eller
utredning om en tilltalads levnadsomständigheter eller personliga
förhållanden. Registret får inte omfatta mål som har avgjorts tidigare
än två år före det löpande kalenderåret. Om registerföring vid allmänna
domstolar med hjälp av automatisk databehandling finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1986:105).

Övergångsbestämmelser

1983:796

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. I fråga om ärenden
som har anhängiggjorts före ikraftträdandet och som har handlagts av
vattenrättsdomare gäller äldre bestämmelser.

1987:1031

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall som avses i 12 § lagen
(1987:788) om införande av äktenskapsbalken och punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988).

1991:1342

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande
och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

1995:385

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Förmynderskapsärenden som vid utgången av juni 1995 har kommit in
till tingsrätten handläggs enligt äldre bestämmelser.