Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

SFS nr
1971:1072
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:536
Upphävd
2004-01-01

1 § Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer
med fordran på skatt och tull samt, om så särskilt föreskrivs,
annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte om det följer av särskild föreskrift eller i
fråga om skattetillägg, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller
liknande avgift. Lag (1997:517).

2 § Förmånsrätt föreligger även i fall då annan än den skatt- eller
avgiftsskyldige är betalningsskyldig för skatten eller avgiften.

3 § Fordran på slutlig skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483) har förmånsrätt endast om den tidrymd till vilken
skatten är att hänföra har gått till ända innan beslutet om
konkurs meddelas. Fordran på socialavgifter som betalas av
arbetsgivare enligt skattebetalningslagen har förmånsrätt i den
mån avgifterna belöper på lön eller annan ersättning som har
utgetts före beslutet om konkurs. Lag (1997:517).

Övergångsbestämmelser

1972:572

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre
lydelse av 1 § gäller fortfarande beträffande konkurs på grund av
ansökan, som gjorts före ikraftträdandet.

1975:1266

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre lydelse av 1 § gäller
fortfarande beträffande konkurs på grund av ansökan, som gjorts före
ikraftträdandet.

1981:1158

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den äldre lydelsen av 1 §
gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid
före ikraftträdandet.

1983:221

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift
på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre
lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som
belöper på tid före ikraftträdandet.

1992:630

Denna lag träder ikraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om restavgift.

1994:209

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 §
gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på
tid före ikraftträdandet.

1995:1670

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. I fråga om avgift som
belöper på tid före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1997:517

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar på

1. slutlig skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

2. avgifter enligt lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare, och

3. avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.
Lag (1997:1033).

2003:536

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Den upphävda lagen gäller dock i de fall 11 §
förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen
(1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.