Förordning (1971:1080) med instruktion för granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

SFS nr
1971:1080
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1986-01-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:345
Upphävd
1988-07-01

Uppgifter

1 § Bestämmelser om granskningsnämndens uppgifter finns i lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde med uppmärksamhet följa
förhållandena inom landet samt, såvitt möjligt, i de andra nordiska
länderna och utlandet i övrigt. Nämnden skall hos regeringen föreslå de
författningsändringar eller andra åtgärder som är påkallade eller i
övrigt lämpliga. Förordning (1986:5).

2 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till
chefen för industridepartementet om verksamheten under det senaste
budgetåret. Förordning (1986:5).

3 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de
upplysningar och det biträde som den kan lämna. Av andra myndigheter
äger den erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess
verksamhet och kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar.

5 § Hos nämnden finns en sekreterare.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga samt arbetsbiträde.

Ärendenas handläggning

6 § Ärende avgöres av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutförhet och
omröstning till beslut finns i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt
ordföranden eller sekreteraren att avgöra annat ärende än sådant som
avses i 2 § lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, om ärendet icke
är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

7 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner det behövligt eller
när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

8 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl ej
föranleder att det hålles på annan ort.

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller
på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra stycket
avgöres utan föredragning.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

10 § När ärende som berör statlig myndighets eller institutions
verksamhetsområde föredrages och prövas, får representant för
myndigheten eller institutionen närvara och deltaga i överläggningen.

11 § Vid nämndens sammanträden föres protokoll.

Protokollet justeras av ordföranden.

12 § har upphävts genom förordning (1986:809).

13 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos nämnden.

14 § Nämnden skall utan dröjsmål fatta beslut i fråga, huruvida
uppfinning skall hållas hemlig eller meddelat förordnande om
hemlighållande skall bestå.

15 § Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall
ofördröjligen delges den som beslutet rör.

Tjänstetillsättning

16 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst
tre år.

Bland ledamöterna förordnar regeringen en att vara vice ordförande.
Förordning (1986:5).

17 § Sekreteraren antages av nämnden.

Övriga bestämmelser

18 § Hos nämnden föres diarier över ärenden och inkommande handlingar.

19 § Ordföranden skall övervaka, att nämndens arbete bedrives i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

20 § Av skrivelser till regeringen eller ett statsråd skall framgå vem
som har fattat det beslut som skrivelsen avser, vem som i övrigt har
varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som
har varit föredragande. Förordning (1986:809).