Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt

SFS nr
1971:1081
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1514
Upphävd
1994-01-01

1 § Denna lag tillämpas på yrkesmässig handel med vara som säljs efter
volym eller vikt eller som är märkt med uppgift om sådan kvantitet.

Med färdigförpackad vara förstås i denna lag vara som utan omedelbart
samband med överlämnande till konsument inneslutits i förpackning,
avsedd att brytas först av konsumenten.

Med kontrollerat mätdon avses i denna lag mätdon som har godkänts vid
obligatorisk kontroll samt försetts med bevis om detta. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om denna
kontroll. Därvid får medges att enskild som utför underhåll eller
reparation på mätdon får besluta om godkännande av mätdon.

Har typgodkännande uppställts som villkor för godkännande av viss typ av
mätdon, får meddelat typgodkännande återkallas, om kontroll visar att
typen uppenbarligen inte uppfyller kraven för typgodkännandet.
Förordning (1986:983).

2 § Riktigheten av volym- eller viktuppgift på färdigförpackad vara
kontrolleras genom stickprovsundersökning. Sådan undersökning göres av
myndighet, som regeringen bestämmer, och får företagas hos tillverkare,
importör, förpackare, grossist och detaljhandlare.

3 § När andra än färdigförpackade varor säljs efter volym eller vikt i
detaljhandeln eller bränsle säljs efter volym eller vikt för direkt
uppvärmning av bostäder eller lokaler, skall kontrollerat mätdon
användas. Mätdonet skall därvid användas så att kunden utan svårighet
kan avläsa mätningsresultatet. Förordning (1986:983).

4 § I lokaler för detaljhandel med livsmedel, där varor som säljs i lös
vikt vägs av butikspersonal först vid utgångskassa skall finnas en
kontrollerad våg som kunderna får använda för den vägning som de vill
företa. En sådan våg skall vara lämplig för ändamålet och finnas
uppställd för kunderna.

I andra lokaler för detaljhandel med livsmedel, där skyldighet finns att
ha kontrollerad våg, skall kunderna ha möjlighet att använda en sådan
för den vägning som de vill företa. Förordning (1986:983).

5 § Tillsyn över efterlevnaden av 3 och 4 §§ utövas av myndighet som
regeringen bestämmer.

6 § För undersökning enligt 2 § eller tillsyn enligt 5 § äger
tillsynsmyndigheten tillträde till område eller lokal, där vara
förpackas, förvaras eller säljes eller där mätningsredskap är uppställt.

Den hos vilken undersökning eller tillsyn sker är skyldig att därvid
lämna erforderligt biträde.

Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs med
anledning av bestämmelsen i första stycket. Lag (1978:276).

7 § Förpackare eller importör som uppsåtligen eller av oaktsamhet
utbjuder till försäljning färdigförpackad vara med uppgift om större
volym eller högre vikt än den har dömes till böter, om ej gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

Den som uppsåtligen bryter mot 3 eller 4 § dömes till böter.

Har flera medverkat till gärning som avses i första stycket, äger 23
kap. 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande tillämpning. Lag (1978:276).

8 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får i visst fall
medge undantag från 3 eller 4 § eller för vissa slag av företag
föreskriva undantag från 4 §. Lag (1978:276).

Övergångsbestämmelser

1986:983

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Återkallande av typgodkännande enligt 1 § får ske endast om
typgodkännandet har meddelats efter ikraftträdandet av denna lag.