Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

SFS nr
1971:1086
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:680

1 § Bestämmelserna i 6-15 och 17 §§, 18 § första stycket, 20
och 21 §§, 24 § första stycket, 25 § samt 26 § första och andra
styckena fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall
tillämpas även i mål eller ärende enligt lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering. Förordning (2004:392).

2 § Har ett beslut om sammanläggning meddelats vid en förrättning
enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
skall en kopia av beslutet ofördröjligen och senast inom en vecka
sändas till länsstyrelsen. Förordning (1995:1426).

3 § Om någon överklagar en avslutad äganderättsutredningsförrättning
eller en avslutad legaliseringsförrättning vid vilken utredning skett
enligt 21 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
skall lantmäterimyndigheten senast inom fyra dagar sända en
kopia av skrivelsen med överklagandet till inskrivningsmyndigheten.
Förordning (1995:1426).

4 § I fall som avses i 3 § skall lantmäterimyndigheten, när
utslag eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft, så snart det kan
ske sända en avskrift av utslaget eller det slutliga beslutet till
inskrivningsmyndigheten. FÖrordning (1995:1426).

5 § Har vid förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning
och legalisering meddelats förordnande enligt 11 § samma lag, skall
lantmäterimyndigheten, sedan förordnandet vunnit laga kraft och
behövlig registrering skett, genast sända en avskrift av förordnandet
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Förordning (2000:314).

6 § Har ägolott enligt äganderättsförteckning flera delägare och är ej
andelstalen enhetliga i hela ägolotten, redovisas i fastighetsregistrets
allmänna del varje andel eller grupp av sinsemellan enhetliga andelar i
ägolotten som en fastighet. Förordning (2000:314).

7 § När lagfart meddelas på grund av äganderättsförteckning
eller ärende om sådan lagfart har förklarats vilande, skall
fastighetsbevis beträffande egendomen tillställas den i
äganderättsförteckningen upptagne ägaren. Ingår egendomen i en
beslutad sammanläggning som inte har fullbordats, skall sådant
bevis inte utfärdas förrän frågan om sammanläggning slutligt
har avgjorts. Förordning (2000:314).

8 § Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse.
Förordning (2008:680).

Övergångsbestämmelser

1971:1086

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon
som är valbar till sådan befattning.

1987:1030

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller 1 § i
sin äldre lydelse.

1995:1426

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om orden “fastighetsbildningsmyndigheten” och
“fastighetsregistermyndigheten” i äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.