Lantmäteritaxa (1971:1101)

SFS nr
1971:1101
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1459
Upphävd
1996-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § För förrättning, som handlägges av fastighetsbildningsmyndighet, av
tjänsteman vid sådan myndighet eller av särskild, av
fastighetsbildningsmyndighet förordnad förrättningsman, utgår ersättning
till statsverket enligt denna taxa.

För uppdrag som utföres av statens lantmäteriverk,
överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet utgår
ersättning till statsverket enligt bestämmelser som meddelas av
lantmäteriverket. Bestämmelserna i denna taxa om räkning och uppbörd
samt anmärkning mot räkning äger motsvarande tillämpning på sådant
uppdrag.

För uppdrag som utföres av kommunal fastighetsbildningsmyndighet utgår
ersättning enligt vad kommunen bestämmer.

Om rätt för kommunen till ersättning av statsverket för kostnader för
verksamheten vid kommunal fastighetsbildningsmyndighet finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1976:491).

2 § Om fördelning av ersättningsskyldighet mellan flera sakägare finns
särskilda bestämmelser. Förordning (1971:1101).

3 § Ersättning enligt denna taxa utgår som sakersättning eller
tidersättning. Dessutom kan i vissa fall särskild ersättning utgå.

I tidersättningsfallen får fastighetsbildningsmyndigheten i stället för
debitering efter tid träffa ett skriftligt avtal med sökanden om
ersättningen, om förrättningen är av större omfattning. Förordning
(1988:1497).

Sakersättning

4 § Sakersättning utgår i de fall och med de belopp som anges i
en vid denna taxa fogad förteckning (Bilaga). Har ansökan avvisats
eller förrättning inställts betalas sakersättning enligt föreskrifter
som Statens lantmäteriverk meddelar.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej då ny handläggning skett
av återförvisad förrättning eller vid inställande av förrättning, för
vilken tidersättning utgår.

Fastighetsbildningsmyndigheten får trots första stycket besluta att
tidersättning i stället för sakersättning skall betalas om

1. en förrättning avser fastighetsreglering eller sådan avstyckning
eller klyvning som medför att en eller flera nybildade fastigheter får
en större areal än 5 000 kvadratmeter och

2. en tillämpning av bestämmelserna om sakersättning medför att
ersättningen skulle påtagligt överstiga statens eller kommunens
kostnader för förrättningen. Förordning (1993:1396).

4 a § Sakersättning skall bestämmas enligt den förteckning över
sakersättningar som gäller när förrättningen avslutas. Förordning
(1985:980).

5 § Utöver sakersättning utgår tidersättning för merarbete eller
merkostnad som orsakas av att förrättningen på sakägarens begäran
utföres vid viss tidpunkt eller av att särskild åtgärd som ej är
nödvändig för förrättningens genomförande vidtages på begäran av
sakägaren.

Tidersättning utgår därjämte för värdering och för hantlangning m.m. när
det är föreskrivet i bilagan. Förordning (1976:491).

Tidersättning

6 § Tidersättning utgår enligt 5 § samt när sakersättning ej utgår.
Förordning (1971:1101).

7 § Tidersättningen beräknas efter tidsåtgången för förättningen och
ett belopp i kronor per timme som är beroende av tjänstemannens lön.
Tidersättningen betalas med följande belopp per timme:

Månadslön i kronor inkl. ev. fasta tillägg

Kategori 1: 19 000 eller mer 630

Kategori 2: 16 000–18 999 502

Kategori 3: 13 500–15 999 422

Kategori 4: 12 000–13 499 378

Kategori 5: 11 000–11 999 340

Kategori 6: under 11 000 300

Om en tjänsteman eller en särskild, av fastighetsbildningsmyndighet
förordnad, förrättningsman inte har månadslön, skall tidersättningen
betalas med det belopp per timme som Statens lantmäteriverk bestämmer.

För varje påbörjad halv timme utgör ersättningen hälften av
ersättningen per timme.

När tidsåtgången bestäms skall restid ej inräknas.

När stereofotogrammetiskt instrument eller någon annan särskilt
dyrbar utrustning har använts samt när en underleverantör har
anlitats för att utföra tekniska specialarbeten, skall särskild
ersättning betalas för detta enligt föreskrifter som Lantmäteriverket
meddelar. Förordning (1993:1396).

7 a § Tidersättning skall bestämmas enligt de föreskrifter som gäller
när arbetet utförs. Förordning (1979:1070).

Hantlangning m.m.

8 § Enligt 4 kap. 37 § fastighetsbildningslagen (1970:988) är sakägare
skyldiga att tillhandahålla för förrättning behövlig och lämplig
hantlangning. Sådan hantlangning kan avse tillhandahållande av material
och redskap för staknings-, markerings- och röjningsarbeten samt
ombesörjande av transporter av material och redskap. Hantlangningen
fullgörs på begäran av fastighetsbildningsmyndigheten eller
förrättningsmannen.

Om tidersättning skall betalas, får särskild ersättning tas ut för
material och redskap samt för transporter. Förordning (1984:926).

9 § Andra förrättningskostnader enligt 2 kap. 6 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) än taxeavgift får förskjutas av
statsmedel. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning på
förrättningar enligt andra författningar än fastighetsbildningslagen.

Lantmäteriverket får föreskriva att ränta skall utgå på förskotterat
belopp. Förordning (1974:337).

Nedsättning av ersättningsbelopp

10 § Medför fastighetsreglering eller sammanläggning att fastighet eller
samfällighet av mindre betydelse ej behöver redovisas i
fastighetsregister eller medför fastighetsreglering att sådan
redovisning blir obehövlig för skifte eller servitut av mindre betydelse
skall ersättningen nedsättas med ett belopp om 550 kronor för varje
sådan fastighet eller samfällighet eller sådant skifte eller servitut,
dock högst med 50 procent av den sammanlagda ersättningen för
ifrågavarande fastighetsreglering eller sammanläggning. Motsvarande
gäller om fastighetsreglering medför att servitut av mindre betydelse
kan avföras ur fastighetsboken eller inskrivningsregistret. Förordning
(1985:980).

11 § Ersättning för äganderättsutredning enligt lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering, varom förordnande meddelats av
länsstyrelse, skall nedsättas med ett belopp motsvarande 50 procent av
ersättningen för förrättningen. Förordning (1976:491).

11 a § Ersättning för en fastighetsreglering, som avser upphävande av
ett skogsfångsservitut och som har påbörjats före den 1 januari 1979,
skall nedsättas i den mån det arbete som har utförts har blivit onyttigt
på grund av lagen (1978:871) om ändring i lagen (1970:989) om införande
av fastighetsbildningslagen. Förordning (1979:147).

Räkning och uppbörd

12 § När förrättningen har avslutats eller inställts eller när
ansökan har avvisats, skall fastighetsbildningsmyndigheten eller
förrättningsmannen i en räkning ange med vilket belopp sakägare
skall betala ersättning till staten.

Statens lantmäteriverk eller, efter verkets bestämmande,
fastighetsbildningsmyndigheten får för en viss förrättning besluta
att räkning för utfört arbete skall upprättas innan förrättningen har
avslutats.

En myndighet som avses i andra stycket får för en viss förrättning
även besluta att sökanden skall betala beräknade förrättningskostnader
innan ansökan tas upp till prövning.

Av räkningen skall framgå om beslut har fattats enligt 4 § tredje
stycket samt i vad mån ersättningen har nedsatts med stöd av
bestämmelserna i 10, 11 och 11 a §§. En räkning får inte avse
betalning av sådant belopp som har beslutats med stöd av tredje
stycket. Förordning (1993:1396).

13 § Betalning skall erläggas till lantmäteriverket inom tid som verket
bestämmer. Förordning (1974:337).

14 § Lantmäteriverket får, när särskilda skäl föreligger, medgiva
anstånd med betalning. Förordning (1974:337).

15 § Lantmäteriverket får föreskriva att ränta skall utgå på belopp som
ej erlagts inom föreskriven tid. Förordning (1974:337).

16 § Om ersättning enligt räkning för förrättning inte har betalats
inom föreskriven tid av sakägare, skall Statens lantmäteriverk
begära indrivning av beloppet. Indrivning behöver dock inte
begäras för en fordran som understiger 100 kr om indrivning inte
krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).
Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Överklagande av beslut eller anmärkning mot räkning inverkar inte på
skyldigheten att betala avgiften. Förordning (1993:1396).

Anmärkning mot räkning m.m.

17 § Anmärkning mot räkning görs skriftligen hos
överlantmätarmyndigheten inom tre veckor från räkningens förfallodag.
Har räkningen utfärdats av en fastighetsbildningsmyndighet ges
anmärkningen in till fastighetsbildningsmyndigheten inom samma tid.
Anmärkning mot räkning som upprättats av lantmäteriverket görs hos
verket inom samma tid.

När särskilda skäl föreligger får för sent inkommen anmärkning upptagas
till prövning.

Om fastighetsbildningsmyndigheten ändrar en räkning i enlighet med
framställd anmärkning, har anmärkningen förlorat sin betydelse. Ändrar
fastighetsbildningsmyndigheten räkningen på annat sätt, gäller
anmärkningen i stället det nya räkningsbeloppet. Förordning (1986:857).

18 § Fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § tredje stycket
och överlantmätarmyndighetens beslut enligt 17 § överklagas hos Statens
lantmäteriverk. Skrivelsen med överklagandet ges in till den myndighet
som fattat beslutet.

Lantmäteriverkets beslut enligt denna taxa får inte överklagas.
Förordning (1993:1396).

19 § Föreskrifter för tillämpningen av denna taxa meddelas av
lantmäteriverket. Förordning (1974:337).

Övergångsbestämmelser

1983:885

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980 men avslutas senare än två år från det ansökan
inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1984:926

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. I fråga om
förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1985 gäller dock 4 §
tredje stycket och 18 § i sin äldre lydelse.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan
inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1985:980

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om
förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 gäller dock 4 a §
i sin äldre lydelse.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan
inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1986:857

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 18
§ i sin äldre lydelse.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall
sakersättningen bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar
som gällde när ansökan om förrättningen inkom till myndigheten. Om
förrättningen avslutas senare än ett år efter det att ansökan inkom till
myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den
förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före
förrättningens avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan
inkom till myndigheten, skall dock sakersättningen tas ut med belopp
enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år
före förrättningens slut.

1987:1273

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall
sakersättningen bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar
som gällde när ansökan om förrättningen inkom till myndigheten. Om
förrättningen avslutas senare än ett år efter det att ansökan inkom till
myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den
förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före
förrättningens avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan
inkom till myndigheten, skall dock sakersättningen tas ut med belopp
enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år
före förrättningens slut.

1988:1497

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall
sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens
avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1989:956

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall
sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens
avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1990:1524

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall
sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens
avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1991:1758

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall
sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens
avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före
förrättningens slut.

1992:1230

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall
sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde vid tid en ett år före förrättningens
avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats
före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt
den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år f öre
förrättningens slut.

1993:1396

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till
fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall
sakersättning bestämmas enligt den förteckning över
sakersättningar som gällde när ansökan om förrättningen inkom till
myndigheten. Om förrättningen avslutas senare än ett år efter det
att ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut
med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde
vid tiden ett år före förrättningens avslutande.

Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har
påbörjats före den 1 januari 1980, men avslutats senare än två år
från det ansökan kom in till myndigheten, skall dock sakersättning
tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som
gällde vid tiden två år före förrättningens slut.

Bilaga

Förteckning över sakersättningar

________________________________________________________________________
Förrättning kronor
för enhet
________________________________________________________________________

I. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) som innebär att nya fastigheter bildas
genom avstyckning eller klyvning.

A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten
före utgången av år 1984, skall följande belopp betalas:

1. för första fastigheten 11 620

2. för varje fastighet utöver den första 9 725
Överstiger medelarean för nybildade fastigheter 5 000
kvadratmeter men inte fem hektar, skall för varje
nybildad fastighet dessutom betalas ett tillägg för
varje påbörjat 5 000-tal kvadratmeter som medelarean
överstiger 5 000 kvadratmeter, med 755

Har värdering och förhandlingsledning eller en av
åtgärderna skett i samband med klyvning skall tider-
sättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.

Överstiger medelarean för nybildade fastigheter fem
hektar, skall tidersättning betalas, dock lägst med det
belopp som skulle ha betalats om ersättningen beräknats
som sakersättning för medelarean fem hektar.

B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyn-
digheten efter utgången av år 1984, skall följande belopp
betalas:

1. grundbelopp 3 435

2. tilläggsbelopp för varje fastighet t. o. m. den
femte 9 115

3. tilläggsbelopp för varje fastighet utöver den femte 5 160

Överstiger arealen för en nybildad fastighet 5 000
kvadratmeter men inte ett hektar, skall för varje
sådan nybildad fastighet dessutom betalas ett tillägg
med 3 510

Har värdering och förhandlingsledning eller en av
åtgärderna skett i samband med klyvning skall tider-
sättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.

Överstiger arealen för en nybildad fastighet ett
hektar, skall tidersättning betalas för den fastigheten.

II. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) som innebär att nya fastigheter bildas
genom sammanläggning. För varje nybildad fastighet
skall betalas:

1. grundbelopp 4 080

2. tilläggsbelopp för varje i sammanläggningen
ingående fastighet 220

III. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) som avser fastighetsreglering.

A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbild-
ningsmyndigheten före utgången av år 1984, skall
följande belopp betalas:

1. grundbelopp 4 905

2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet 3 015

3. tilläggsbelopp för varje påbörjat hektar
reglerad ägovidd upp till fem hektar 395

Har värdering och förhandlingsledning eller en av
åtgärderna skett i samband med fastighetsregleringen
skall tidersättning betalas för merarbete som
därigenom orsakats.

Överstiger den reglerade ägovidden fem hektar,
skall tidersättning betalas, dock lägst med det
belopp som skulle ha betalats om ersättning beräknats
som sakersättning för fem hektar reglerad ägovidd.

B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildnings-
myndigheten efter utgången av år 1984, skall följande
belopp betalas:

1. grundbelopp 4 880

2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet
t. o. m. den femte 3 150

3. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet
utöver den femte 2 260

4. tilläggsbelopp om den reglerade ägovidden
överstiger 5 000 kvadratmeter men inte ett hektar 3 825

Har värdering och förhandlingsledning eller en av
åtgärderna skett i samband med fastighetsregleringen,
skall tidersättning betalas för merarbete som
därigenom orsakats.

Överstiger den reglerade ägovidden ett hektar, skall
tidersättning betalas. Tidersättning skall betalas
även för fastighetsreglering i samband med avstyckning
eller klyvning om sakersättning för fastighetsreg-
leringen skulle påtagligt överstiga statens eller kom-
munens kostnader för åtgärden.

IV. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) som innebär bestämning av fastighetsgräns.

A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildnings-
myndigheten före utgången av år 1982, skall följande
belopp betalas:

1. grundbelopp med högst 7 140

2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet utöver
de två första med högst 2 125

3. tilläggsbelopp för varje påbörjat 10-tal meter
bestämd gränslängd med högst 155

B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbild-
ningsmyndigheten efter utgången av år 1982, skall
tidersättning betalas.

V. Förrättningar enligt lagen (1971:1037) om ägande-
rättsutredning och legalisering som innebär legalise-
ring av sämjedelning av fastighet.

1. grundbelopp 3 800

2. tilläggsbelopp för varje nybildad fastighet 1 905

VI. Har sakägare vid en förrättning som avses i
I–V tillhandahållit hantlangning, skall ersättningen
reduceras med skäligt belopp.
Förordning (1993:1396).