Lag (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

SFS nr
1971:112
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1971-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1512
Upphävd
1995-01-01

1 § Är villkor, som näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet använder
vid erbjudande av vara, tjänst eller annan nyttighet till konsument för
huvudsakligen enskilt bruk, med hänsyn till vederlaget och övriga
omständigheter att anse som oskäligt mot konsumenten, kan
marknadsdomstolen, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela
näringsidkaren förbud att framdeles i liknande fall använda samma eller
väsentligen samma villkor. Förbud skall förenas med vite, om ej detta av
särskilda skäl är obehövligt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på villkor som näringsidkare
i sin yrkesmässiga verksamhet använder vid förmedling från näringsidkare
eller annan av erbjudande som avses i första stycket.

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkaren och annan som
handlar på dennes vägnar. Lag (1977:452).

2 § Denna lag gäller ej i fråga om verksamhet som står under tillsyn av
bankinspektionen eller försäkringsinspektionen. Lag (1982:715).

3 § Fråga om förbud upptages efter ansökan. Sådan ansökan göres av
konsumentombudsmannen. Beslutar denne för visst fall att ej göra
ansökan, får ansökan göras av sammanslutning av näringsidkare,
konsumenter eller löntagare.

3 a § Näringsidkare är skyldig att på anmaning av konsumentombudsmannen
inkomma med yttrande eller upplysning i ärende enligt denna lag.
Efterkommes icke sådan anmaning, får ombudsmannen förelägga
näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10 000
kronor.

Mot ombudsmannens beslut om vitesföreläggande får talan ej föras. Lag
(1977:452).

4 § Beslut i fråga om förbud utgör ej hinder att samma fråga prövas på
nytt, när ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl föranleder det.

5 § Om särskilda skäl föranlder det, kan förbud meddelas även för tiden
till dess slutligt beslut föreligger.

6 § Fråga om förbud får i fall som ej är av större vikt prövas av
konsumentombudsmannen genom att den som antages ha använt oskäligt
avtalsvillkor förelägges förbud till godkännande omdelbart eller inom
viss tid (förbudsföreläggande).

Har förbudsföreläggande godkänts, gäller det som förbud av
marknadsdomstolen. Godkännande som sker sedan den i föreläggandet
utsatta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av regeringen. Lag
(1984:293).

7 § Talan om utdömande av vite förs vid allmän domstol av
konsumentombudsmannen. I fråga om vite som marknadsdomstolen har
förelagt på talan av annan får talan om utdömande föras även av denne.
Lag (1985:213).

Övergångsbestämmelser

1985:213

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om vite som har
förelagts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser
fortfarande.