Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

SFS nr
1971:1152
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1391

1 § Denna förordning tillämpas när statliga myndigheter
upplåter jordbruksarrende och arrendet omfattar bostad för
arrendatorn.

Om det finns särskilda skäl, får arrendeavtalet ges annat
innehåll än som följer av denna förordning.
Förordning (1999:1391).

2 § Arrendetiden skall utgöra tio år.

Tid för förlängning av arrendeavtal enligt 9 kap. 3 § andra stycket
jordabalken bestämmes till tio år.

3 § Är arrendetiden längre än fem år, skall arrendeavgiften anknytas
till lämpligt index.

Arrendeavgiften skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs
utgång.

4 § Arrendet får omfatta andel i samfällighet som hör till
arrendestället endast om denna är av omedelbar betydelse för
jordbruket på arrendestället.

5 § Arrendatorn skall tillförsäkras rätt att till sitt husbehov fiska
i vatten som hör till upplåtelsefastigheten.

Rätten till jakt skall regleras i samband med upplåtelsen.

6 § Säkerhet för arrendeavtalets fullgörande får motsvara högst två
års arrendeavgifter.