Dumpningskungörelse (1971:1156)

SFS nr
1971:1156
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:902
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:554

1 § Statens naturvårdsverk medger undantag enligt 3 § första stycket
lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten efter samråd
med fiskeriverket. Sådant medgivande skall avse visst slag och viss
mängd av avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.
Förordning (1991:554).

2 § Naturvårdsverket meddelar föreskrifter angående ansökan om
medgivande till dumpning.

3 § Naturvårdsverket utövar i samråd med generaltullstyrelsen och
kustbevakningen den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen
(1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och med stöd av
lagen meddelade villkor och föreskrifter. Länsstyrelsen utövar i
samverkan med lokala tullmyndigheter och kustbevakningen fortlöpande
tillsyn inom länet. Förordning (1988:472).

4 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1971:1154) om
förbud mot dumpning av avfall i vatten meddelas av naturvårdsverket
efter samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen. Förordning
(1988:472).