Lag (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

SFS nr
1971:1204
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:412
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:400

1 § Regeringen kan förordna, att byggnadsarbete ej får påbörjas utan
särskilt tillstånd (byggnadstillstånd), om sådant förordnande behövs
med hänsyn till samhällsekonomiska förhållanden eller läget på
arbetsmarknaden eller andra väsentliga allmänna intressen. Förordnande
får begränsas till att avse viss tid, visst slag av byggnadsarbete
eller viss del av landet.

Regeringen kan vidare i fråga om visst område förordna, att
byggnadsarbete ej får påbörjas utan särskilt tillstånd
(igångsättningstillstånd), om det visat sig att jämn sysselsättning
under olika delar av året icke kan upprätthållas på annat sätt för
byggnadsindustrins arbetskraft inom området. Förordnande får begränsas
till att avse viss tid eller visst slag av byggnadsarbete. Förordning
(1975:736).

2 § Med byggnadsarbete förstås i denna lag

1. uppförande av eller schaktning för byggnader av alla slag,

2. anläggande av väg, järnväg, spårväg eller annan större fast
transportanordning eller av bro, hamn, farled, flottled, flygplats,
bergrum, kraft-, vatten- eller avloppsledning, gata, park, djurpark,
parkeringsplats, idrotts-, motions-, frilufts- eller nöjesplats,

3. utförande av vattenbyggnads- eller torrläggningsföretag eller annat
liknande anläggningsarbete,

4. om- eller tillbyggnad, reparation eller underhållsarbete på byggnad
eller anläggning som avses under 1-3,

5. rivning av byggnad.

3 § Fråga om tillstånd prövas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer.

Tillstånd får förenas med villkor i fråga om den arbetsstyrka som
skall utföra byggnadsarbetet och om tidpunkten för arbetets
påbörjande. Förordning (1975:736).

4 § Behöver byggnadsarbete utföras utan dröjsmål på grund av att
byggnad eller annan egendom skadats eller för att förebygga sådan
skada eller av annan liknande anledning, får arbetet utan hinder av
vad som föreskrivits med stöd av 1 § eller 3 § andra stycket bedrivas
i nödvändig omfattning under högst åtta dagar.

5 § Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras
enligt denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits
med stöd av 3 § andra stycket kan myndighet som regeringen
bestämmer föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet.
Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.

Talan om utgivande av vite får inte väckas utan medgivande av
Arbetsförmedlingen. Lag (2007:400).

6 § Regeringen kan förordna om skyldighet för den som bedriver
byggnadsarbete att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av
denna lag.

Den som utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag har tillträde
till arbetsplats och får där företaga undersökning som föranledes av
tillsynen. Förordning (1975:736).

7 § har upphävts genom lag (1980:213).

8 § Myndighets beslut enligt denna lag länder till efterrättelse utan
hinder av förd talan, om ej annat förordnas.

9 § Till böter dömes den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 §
eller

2. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 §
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas
endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen. Lag (2007:400).