Kungörelse (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

SFS nr
1971:1206
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:420
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:886

1 § Den som bedriver eller avser att bedriva byggnadsarbete är
skyldig att efter uppmaning lämna Arbetsförmedlingen de
uppgifter om arbetet som behövs för tillämpning av lagen
(1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. Förordning (2007:886).

2 § Senast inom fyra dagar efter påbörjande av byggnadsarbete,
för vilket fordras byggnadstillstånd, ska den som bedriver
arbetet anmäla detta till Arbetsförmedlingen i det län där
byggnadsplatsen är belägen. I fråga om byggnadsarbete, som
någon bedriver för egen räkning, gäller dock
anmälningsskyldighet endast om den som bedriver arbetet anlitar
en arbetstagare som är stadigvarande anställd hos honom eller
henne för byggnadsarbete. Arbetsförmedlingen får medge även
andra undantag från anmälningsskyldigheten.
Förordning (2007:886).

3 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna kungörelse.
Förordning (2007:886).