Kungl. Maj:ts Cirkulär (1971:1207) till statsmyndigheterna om förläggning av arbete utom stationeringsorten

SFS nr
1971:1207
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1971-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t har den 10 december 1971 utfärdat kungörelse (1971:1041) om
ändring i allmänna verksstadgan (1965:600). Ändringen innebär bl.a. att
myndighet endast om särskilda skäl föreligger får medge att arbete
förlägges till annan plats utom arbetsplatsen än hemmet.

I anslutning härtill föreskriver Kungl. Maj:t följande.

Myndighet bör iakttaga återhållsamhet vid prövning av frågor om
förläggande av arbetet utom stationeringsorten. Sådan förläggning av
arbetet bör medges endast om de extra kostnader som detta kan medföra är
försvarliga med hänsyn till de fördelar som kan vinnas.

Som skäl för förläggning av arbetet utom stationeringsorten bör kunna
godtagas att arbetet kräver speciell utrustning som finns endast på viss
plats, att tjänstemän med olika stationeringsorter samtidigt skall
deltaga i arbetet eller att antalet deltagare i arbetet är så stort att
myndighetens egna lokaler ej räcker till och lämplig lokal ej kan
anskaffas på stationeringsorten. Vidare kan arbetets svårighetsgrad,
tidsnöd och andra liknande omständigheter kräva sådan avskildhet som ej
kan beredas på stationeringsorten. Det ankommer emellertid på
myndigheten att planera sin verksamhet så att tjänstgöring utanför
stationeringsorten normalt ej behöver ske på grund av tidsnöd.

Bedömes förläggning utanför stationeringsorten behövlig, skall
myndigheten tillse att de extra kostnader som följer med en sådan
förläggning av arbetet icke blir högre än som är motiverat med hänsyn
till syftet med arbetets förläggande utanför stationeringsorten. Arbetet
på förläggningsorten skall planeras och drivas så att vistelsetiden
utanför stationeringsorten ej blir längre än nödvändigt.