Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken

SFS nr
1971:1217
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17

1 § Underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken skall lämnas
skriftligen till kammarkollegiet.

2 § Underrättelse skall innehålla uppgift om

1. den domstol vid vilken rättegång är anhängig,

2. parternas namn och adress,

3. fastigheten,

4. den fråga som rättegången rör.

3 § När kammarkollegiet har mottagit underrättelse, skall kollegiet
ge den som har lämnat underrättelsen bevis om mottagandet.