Kungörelse (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m. m.

SFS nr
1971:1252
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1971-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:542
Upphävd
1995-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:673

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
och 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, funnit gott
förordna,

/k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Malaysia den 21 november 1970
ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter jämte ett till avtalet fogat
protokoll, vilkas innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse,
skall lända till efterrättelse för Sveriges del,

/k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet och protokollet skall
iakttagas de anvisningar som är fogade till kungelsen som bilaga 2.
(Jämför 1974:770 ö.b.).