Kungörelse (1971:1253) om kupongskatt för person med hemvist i Malaysia, m.m.

SFS nr
1971:1253
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1971-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:542
Upphävd
1995-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1972:573

Kupongskatt för person med hemvist i Malaysia

1 § Är enligt kungörelsen (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m.m. utdelning
på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages
befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse
från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att
utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av malaysisk myndighet eller bank i
Malaysia att den utdelningsberättigade har hemvist i Malaysia.
Kungörelse (1972:573).

3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall
restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1971:1252 är befriad
från sådan skatt. Kungörelse (1972:573).

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.
Kungörelse (1972:573).

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Övriga bestämmelser beträffande person med hemvist i Malaysia

7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel IX § 1 i avtalet
göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages
till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga
besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången
av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för
lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket. Kungörelse (1972:573).

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

9 § Har person med hemvist i Malaysia uppburit utdelning från svenskt
aktiebolag eller svensk ekonomisk förening och erfordras för
tillämpning av artikel XX § 2 i avtalet utredning om inkomstskatt som
utdelande bolag eller förening har att erlägga i Sverige, lämnas sådan
utredning genom finansdepartementets förmedling på begäran av
malaysisk myndighet.