Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda

SFS nr
1971:130
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1971-05-07

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen
(1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20
§ 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott
förordna att ett den 8 februari 1971 av Sverige och Sovjetunionen
undertecknat protokoll, vars lydelse framgår av bilaga till denna
kungörelse, angående ömsesidig befrielse av luftfartsföretag och deras
anställda från erläggande av skatter, upprättat i anslutning till
överenskommelsen mellan Sverige och Sovjetunionen rörande
luftfartsförbindelser den 31 mars 1956, skall lända till efterrättelse
för Sveriges del. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmeler

1995:1339

Författningen skall dock fortfarande tillämpas

a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då
lagen träder i kraft, samt

b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid
taxeringen året efter det då lagen trädde i kraft eller vid
tidigare års taxering.

1997:919

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller
krediteras den 1 januari året efter det år då lagen träder i
kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den
1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller
senare.

3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt
avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen

– lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Sovjetunionen,

– kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan
Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse
för luftfartsföretag och deras anställda,

– kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan
Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse
för sjöfartsföretag.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller
krediteras före den 1 januari året efter det år då lagen träder
i kraft,

b) beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som
börjar före den 1 januari året efter det år då lagen träder i
kraft, samt

c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid
taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid
tidigare års taxering.