Lag (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet

SFS nr
1971:133
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1393
Upphävd
1996-01-01

1. Beslutar Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer att
fastighetsbildningsmyndighet skall finnas med behörighet att handlägga
i huvudsak ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom viss
kommun, förordnar Konungen, om kommunen begär det, att kommunen skall
inrätta fastighetsbildningsmyndighet och svara för verksamheten vid
myndigheten.

Om kommunen begär det, förordnar Konungen att kommunen inte längre
skall svara för verksamheten.

2 § Beslutar Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer att
fastighetsregistermyndighet skall finnas för viss kommun eller del av
kommun, skall kommunen inrätta fastighetsregistermyndighet och svara
för verksamheten vid myndigheten.

3 § Tjänsteman hos kommunal fastighetsbildningsmyndighet eller
fastighetsregistermyndighet får ej tilldelas uppgifter i annan
verksamhet hos kommunen som kan rubba förtroendet för hans
tjänsteutövning hos myndigheten.

4 § Konungen meddelar bestämmelser om tillsyn över kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet och om
kunskapskrav för innehav av tjänst hos sådan myndighet samt de övriga
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.