Lag (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar

SFS nr
1971:139
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1971-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS1979:994

1 § Utan hinder av vad som eljest gäller får under tiden till och med
den 31 december 1984 dop, konfirmation, vigsel och jordfästning
försöksvis förrättas enligt ordning som avviker från den som
föreskrives i kyrkohandboken. Lag (1979:994).

2 § Försöksverksamheten får samtidigt bedrivas i högst tio
församlingar i varje stift.

3 § Fråga om försöksverksamhet prövas av domkapitlet.

Försöksverksamhet får anordnas endast om kyrkorådet i församlingen
medger det. Fråga om sådant medgivande avgöres efter samråd med
församlingens präster och kyrkomusiker.

I fråga om dop, vigsel och jordfästning skall tjänsteförrättande
präst, innan avvikelse sker från kyrkohandboken, förvissa sig om att
den som begär förrättningen samtycker därtill.

4 § Försöksverksamheten bedrives under domkapitlets ledning och
tillsyn.