Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

SFS nr
1971:171
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1971-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1415

1 § Särskilt uppskattningsvärde för fastighet fastställs enligt
denna lag.

Sådant värde får fastställas för

1) fastighet på vilken verkställts ny-, till- eller ombyggnad
efter den tidpunkt, som det för fastigheten senast fastställda
taxeringsvärdet avsett, eller

2) fastighet som ändrats eller nybildats genom
fastighetsbildning om särskilt taxeringsvärde ej finnes
fastställt för det område fastigheten omfattar, eller

3) fastighet som undantagits från skatte- och avgiftsplikt
enligt 3 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Särskilt uppskattningsvärde gäller intill dess nytt
uppskattningsvärde eller nytt taxeringsvärde fastställts för
fastigheten. Lag (2007:1415).

2 § Vid fastställelse av särskilt uppskattningsvärde tillämpas de
grunder som enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) gäller för
åsättande av taxeringsvärde. Uppskattningen skall ske med hänsyn till
fastighetens beskaffenhet vid den tidpunkt då uppskattningen äger rum.
Lag (1980:960).

3 § Behörig att påkalla åsättande av särskilt uppskattningsvärde
är den som är ägare av fastigheten. Som ägare anses även den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses
som ägare. Lag (1994:1913).

4 § Ansökan om särskilt uppskattningsvärde görs skriftligen
hos Skatteverket.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till
vad som föreskrivs i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om
fastighetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för
uppskattningen. Skatteverket kan anmoda sökanden att
komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas.
Lag (2003:683).

5 § Skatteverket upprättar så snart det kan ske förslag till
särskilt uppskattningsvärde och översänder förslaget till sökanden
för yttrande inom viss tid vid äventyr att ärendet ändock slutligen
avgörs.

Skatteverket har rätt att vid ärendets handläggning anlita
biträde av sakkunnig. Lag (2003:683).

6 § Sedan tiden för yttrande enligt 5 § gått ut fattar Skatteverket
beslut i ärendet. Lag (2003:683).

7 § För beslut om särskilt uppskattningsvärde utgår avgift med 500
kronor om fastighetens uppskattade värde ej överstiger 200 000 kronor
och i annat fall med 1 000 kronor. Då staten är sökande utgår inte
avgift.

Har avgiften ej erlagts inom en månad efter det krav på avgiften
delgivits sökanden, får utmätning ske för avgiften utan föregående dom.
Lag (1980:960).