Riksarkivets Cirkulär (1971:204) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar;

SFS nr
1971:204
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1971-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1336
Upphävd
1991-11-01

Sedan Kungl. Majt genom Kungörelse (1971:151) upphävt de föreskrifter,
som givits i kungörelsen angående återställande eller utgallring av
vissa ansökningshandlingar (1945:829), meddelar riksarkivet med stöd av
4 § allmänna arkivstadgan (1961:590) följande bestämmelser angående
behandlingen av ansökningshandlingar hos sådana statsmyndigheter, för
vilka riksarkivet, landsarkiv eller stadsarkiv enligt allmänna
arkivstadgan är arkivmyndighet.

Ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar)
avseende erhållande av anställning hos statsmyndighet skall återställas
till sökande senast två månader efter besvärstidens utgång eller får, om
adressaten ej anträffas, utgallras sedan ett år förflutit efter
besvärstidens utgång, dock med undantag för

a) den anställdes, förordnades, konstituerades eller utnämndes
ansökningshandlingar,

b) ansökningshandlingar i ärenden, i vilka besvär anförts, i vad desamma
tillhört handlingarna i besvärsmålet, och

c) ansökningshandlingar, som införlivas med hos myndighet förefintligt
personalaktsystem.

Ansökningshandlingar, som inges till myndighet som ovan sägs utan att
avse viss, ledigförklarad tjänst, får utgallras med frist, som bestäms
av vederbörande myndighet.

Innan ansökningshandlingar återställs eller utgallras, skall i
vederbörligt diarium anteckning om återställandet eller utgallringen
ske; vid återställandet skall dessutom på själva ansökningen anteckning
härom göras.

Om återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar avseende
erhållande av anställning hos myndighet tillhörande försvaret är
särskilt stadgat.