Förordning (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut

SFS nr
1971:233
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:629
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens väg- och trafikinstitut.

Uppgifter

2 § Institutet svarar för forsknings- och utvecklingsverksamhet som
avser vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet, i den mån sådana uppgifter
inte ankommer på någon annan statlig myndighet.

Institutet utför också forsknings- och utvecklingsarbete som avser andra
transport- och trafikgrenar, om sådant arbete är förenligt med övrig
verksamhet vid institutet. Förordning (1983:52).

3 § Det åligger institutet särskilt att

bedriva forsknings- och utvecklingsarbete,

bedriva systematisk informations- och dokumentationsverksamhet som rör
forskning och utveckling och därvid sprida kännedom om de resultat som
nåtts i institutets verksamhet,

samverka med universitet och högskolor för att främja undervisningen på
de vetenskapliga och tekniska områden som omfattas av institutets
verksamhet. Förordning (1983:52).

4 § Institutet får mot ersättning utföra forsknings- och
utvecklingsarbete åt annan.

Ersättningen utgår enligt de grunder som fastställs av regeringen eller,
enligt regeringens bemyndigande, av institutet. Förordning (1983:52).

5 § Institutet får för forsknings- och undervisningsändamål ställa sina
lokaler och sin utrustning till förfogande åt annan mot ersättning
enligt de grunder som fastställs av institutet efter samråd med
riksrevisionsverket. Förordning (1983:52).

6 § Institutet skall varje år före den 1 oktober till
kommunikationsdepartementet lämna en berättelse om verksamheten under
det senaste budgetåret. Förordning (1983:52).

Organisation

7 § Institutet leds av en styrelse som består av sex personer. I
styrelsen ingår institutets generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande.

8 § Generaldirektören är chef för institutet.

Inom institutet finns fyra avdelningar, en vägavdelning, en trafikant-
och fordonsavdelning, en trafikavdelning och en driftavdelning. Varje
avdelning förestås av en avdelningschef.

En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

9 § Inom institutet finns en ledningsgrupp för planering och ledning av
forsknings- och utvecklingsarbete. Ledningsgruppen består av
generaldirektören, avdelningscheferna och vid behov annan som kallas
särskilt. Till ledningsgruppens förfogande står ett särskilt
sekretariat.

För forsknings- och utvecklingsarbete inrättar institutet vid behov
särskilda projektgrupper. Förordning (1983:52).

10 § Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1983:52).

Ärendenas handläggning

11 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
institutets verksamhetsområde,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förodning (1983:52).

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
en av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra
ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1070).

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. Förordning (1983:52).

14 § I den mån ärenden som avses i 13 § inte är av det slag att de
behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1983:52).

15 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den avdelningschef som
generaldirektören bestämmer. Förordning (1983:52).

16 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning
(1983:52).

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Avdelningschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
avdelning föredras av någon annan. Förordning (1983:52).

18 § har upphävts genom förordning (1986:1070).

19 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig. Förordning (1983:52).

20 § Generaldirektören, avdelningscheferna eller, efter beslut av
generaldirektören, andra tjänstemän får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (1983:52).

Tjänstetillsättning m. m.

21 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för
högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år. Förordning (1985:302).

Övriga bestämmelser

22 § har upphört att gälla genom förordning (1975:1067).

23 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.