Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

SFS nr
1971:309
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1401

1 § Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag
eller annan författning som utfärdats före den 1 januari 1972,
enligt vad hittills gällt skall anföras hos Konungen, skall
besvären, i den mån ej annat föreskrives i 2 §, i stället
anföras hos kammarrätt i följande mål:

1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för
upprättande av förslag till befattning eller uppdrag,

4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av
statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör
anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos
allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning
enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal
förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön
enligt lagen (1942:350) om fornminnen eller om ersättning
enligt naturvårdslagen (1964:822),

5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller
utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om
befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull,
skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av regeringens
bemyndigande, mål om tillstånd att hålla
provianteringsfrilager,

6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan
kommunal förvaltningsenhets uttagande enligt gällande
föreskrift av skatt eller annan avgift, såvida ej beslutet
avser nedsättning eller befrielse och meddelats med stöd av
regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller
avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av
allmän domstol,

7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter
eller andra allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande eller avser avgift vars
uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,

8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över
stiftelser,

9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift
rörande den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller
bekämpande av djur- eller växtsjukdomar eller rörande djurs
vård eller behandling i särskilt fall meddelats angående
förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande
eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande
eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som
enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal
förvaltningsenhet, eller om beslut enligt arbetarskyddslagen
(1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, allmänna
ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna
sammankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende
som avses i skogsförläggningslagen (1963:246),

11. mål om föreläggande vid vite, såvida det inte är fråga om
skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan
kommunal förvaltningsenhet, eller om föreläggande enligt lagen
(1950:596) om rätt till fiske, jordförvärvslagen (1965:290),
miljöskyddslagen (1969:387) eller jordhävdslagen (1969:698),

12. mål om utdömande av vite,

13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående
behandlingen av häktad eller den som anhållits eller gripits
för brott eller som eljest hålles i förvar tillfälligt eller
angående verkställighet av straff eller annan brottspåföljd
eller av intagning i arbetsanstalt,

14. mål om handräckning.
Lag (2003:844).

2 § Besvär som enligt författningarna skall fullföljas hos Konungen
skall anföras hos Högsta förvaltningsdomstolen i följande mål:

1. mål om beslut av kommunalstämma i ärende, som endast angår i mantal
satt jord,

2. mål om fördelning till återbetalning av lån utav allmänna medel,

3. skattläggningsmål, övriga mål om grundskatter eller därmed
jämförliga utskylder,

4. mål om fastställande av jordebok, om upptagande i eller uteslutande
ur jordebok av fastighet eller särskild anteckning, om ändring i
förhållande, varom uppgift finnes införd i jordebok samt sådana i 2 §
7:o) lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt avsedda mål
om förmåner, rättigheter och skyldigheter, vilka åtföljer fastighet på
grund av dess särskilda natur och egenskap,

5. mål om rust- och rotehållares rättigheter och skyldigheter, övriga
mål rörande indelnings- och roteringsverket, mål om hemmans och
lägenheters indelning till lotsning, om utbyten av boningsplatser för
lotsar eller av lotsningspliktiga hemman och lägenheter, om dessas
förmåner, friheter och skyldigheter, mål om ordningen och sättet för
begagnande av samfälld tångtäkt,

6. mål om tillvaro av eller företräde till stadgad åborätt eller
ständig besittningsrätt till hemman eller lägenhet, som tillhör
kronan, menighet eller allmän inrättning,

7. mål om rättighet till och villkoren för skatteköp av kronan,
menighet eller allmän inrättning tillhörig fastighet, som jämlikt
författningarna får till skatte försäljas, om fastställande av
skatteköpeskilling, mål om nybygges omföring till skatte och villkoren
därvid,

8. mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal
eller utskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet, mål om
tomtmätning, mål om avstyckning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om
fastighetsbildning i stad, mål om undantag från tillämpningen av de om
vissa jordbruksarrenden enligt lag gällande särskilda bestämmelser
eller av föreskrifter i lagen (1957:390) om fiskearrenden,

9. avvittringsmål,

10. mål om registrering enligt lagen (1899:59) om skydd för vissa
mönster och modeller,

11. mål om upphävande av registrering av elektrisk starkströmsledning
eller understation,

12. mål om bötesansvar,

13. mål som enligt övergångsbestämmelse vid ändring i lagen om Kungl.
Maj:ts regeringsrätt skall prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
Lag (2010:1401).

3 § Har i mål som avses i 1 eller 2 § besvärshandling inkommit till
statsdepartement inom föreskriven besvärstid, skall talan ändå anses
fullföljd i rätt tid.

Övergångsbestämmelser

1987:440

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § 2, 3 och 10 lagen (1971:309)
om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall
upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.

De upphävda föreskrifterna tillämpas dock fortfarande i fråga om
överprövning av sådana beslut som har meddelats dessförinnan.

1997:290

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen
(1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar m.m. skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas.

1998:302

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1950:272) om
rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas.