Förordning (1971:325) med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

SFS nr
1971:325
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1225
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3,
tillämpas på lånenämnden för den mindre skeppsfarten.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen nämndens ordförande.

Uppgifter

2 § Lånenämnden handlägger ärenden enligt förordningen (1971:324) om lån
till den mindre skeppsfarten. Förordning (1980:463).

3 § Nämnden skall bistå den mindre skeppsfarten med råd. Vid behov skall
kurser anordnas. Rådgivningen och kursverksamheten skall avse främst
företagsekonomiska frågor och ske i samverkan med statens institut för
företagsutveckling och företagarföreningarna.

Organisation

4 § Nämnden består av åtta ledamöter. Regeringen utser bland dem
ordförande och vice ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det
antal som regeringen bestämmer. Förordning (1976:494).

5 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum, som består av nämndens samtliga
ledamöter.

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst
tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:1066).

7 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden eller sekreteraren att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden
i plenum.

8 § I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan
anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som
rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade
grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandeposten, till dess
regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:1075).

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller
på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får nämnden medge att ärende som handlägges enligt 7 § avgöres
utan föredragning.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende och
får uppdraga åt ledamot att föredraga pleniärende.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1066).

11 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

12 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas av regeringen
för högst tre år.

Sekreterare och annan personal antages av nämnden. Förordning
(1975:1075).