Kungörelse (1971:37) om garanti för obligationslån

SFS nr
1971:37
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-02-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott ge tillkänna, att Kungl. Maj:t /k/ dels
/-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda
obligationer till svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 10
november 1970 och till 1970 års andra premieobligationslån, /k/ dels
/-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt en miljard
etthundra miljoner kronor.