Förordning (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

SFS nr
1971:388
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:374
Upphävd
1988-07-01

1 § Ungdomsorganisation, som regeringen förklarat berättigad till
statsbidrag, får enligt denna förordning statsbidrag till kostnader för
såväl sin centrala som lokala verksamhet. Regeringen kan därvid för viss
organisation meddela föreskrift som avviker från denna förordning.

Fråga om statsbidrag prövas i övrigt av statens ungdomsråd. Förordning
(1976:382).

2 § Statsbidrag utgår med gemensamt belopp till två eller flera
samarbetande ungdomsorganisationer, om regeringen bestämmer det.

Ungdomsorganisationer, som får statsbidrag med gemensamt belopp, anses
vid tillämpningen av denna förordning som en organisation. Förordning
(1975:466).

3 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli-30 juni (redovisningsår).

4 § Statsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet
huvudsakligen bland barn och ungdom. Organisationen skall ha minst 3000
medlemmar i åldern 7-25 år och lokalavdelningar i minst hälften av
landets landstingskommuner.

Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen av denna förordning
kommun som icke ingår i landstingskommun. Förordning (1975:466).

5 § Med medlem i ungdomsorganisation förstås i denna förordning den som
under närmast föregående redovisningsår varit ansluten till
lokalavdelning inom organisationen och som därvid haft stadgeenliga
möjligheter att påverka beslut rörande organisationens verksamhet och
inriktning. När antalet medlemmar under närmast föregående
redovisningsår skall bestämmas för en organisation, skall hänsyn tagas
till förhållandena den dag under nämnda redovisningsår, då
organisationens verksamhetsår upphörde.

Utöver vad som enligt första stycket kräves för att någon skall räknas
som medlem i en ungdomsorganisation under närmast föregående
redovisningsår fordras att han har erlagt avgift till organisationen för
det verksamhetsår som upphörde under nämnda redovisningsår. Statens
ungdomsråd får medge att kravet på erlagd avgift ej skall gälla för
kristen ungdomsorganisation. När statens ungdomsråd lämnar sådant
medgivande, skall det ange på vilket annat sätt som organisationen skall
styrka medlemskapet. Därvid skall statens ungdomsråd samråda med
ungdomsorganisationen. Förordning (1976:382).

6 § Med lokalavdelning avses sådan avdelning av ungdomsorganisation som
uppfyller följande villkor, nämligen

1. flertalet av medlemmarna är i åldern 7-25 år,

2. det ankommer på medlemmarna och på organ, som utses av medlemmarna,
att besluta om avdelningens verksamhet,

3. avdelningen är införd i ungdomsorganisationens register över lokal
avdelningar,

4. avdelningen har genomfört minst 25 sammankomster under det
verksamhetsår för ungdomsorganisationen som upphörde under närmast
föregående redovisningsår.

När antalet lokalavdelningar i en ungdomsorganisation skall bestämmas,
skall hänsyn tagas till förhållandena den dag under närmast föregående
redovisningsår, då organisationens verksamhetsår upphörde.

Om särskilda skäl föreligger, får statens ungdomsråd medge undantag från
det villkor som anges i första stycket 4. Förordning (1976:382).

Central verksamhet

7 § Statsbidrag utgår för central verksamhet i form av grundbidrag och
rörligt bidrag.

När ungdomsorganisation första gången erhåller statsbidrag för central
verksamhet, utgår bidraget endast i form av grundbidrag. Grundbidraget
nedsättes härvid till hälften av vad som eljest skolat utgå. För det
andra redovisningsår för vilket organisation erhåller statsbidrag för
central verksamhet utgår bidraget endast i form av grundbidrag.

Ungdomsorganisation som för ett redovisningsår erhållit statsbidrag för
central verksamhet i form av såväl grundbidrag som rörligt bidrag äger
få statsbidrag för sådan verksamhet för nästföljande redovisningsår även
om organisationen vad gäller bidrag för detta senare redovisningsår ej
uppfyller de villkor i fråga om antalet medlemmar och lokalavdelningar
som an ges i 4-6 §§. Statsbidraget för central verksamhet utgår härvid
endast i form av grundbidrag. Uppfyller ungdomsorganisationen icke
heller för det därpå följande redovisningsåret sagda villkor, utgår det
oaktat statsbidrag för central verksamhet för detta redovisningsår i
form av grundbidrag. Bidraget nedsättes härvid till hälften av vad som
eljest skolat utgå. Förordning (1975:466).

8 § Grundbidraget utgör 350 000 kronor, om inte annat följer av 12 §.
Förordning (1987:604).

9 § Det rörliga bidraget lämnas för antalet medlemmar över 3 000 i
åldern 7–25 år i intervallet 3 001–40 000 med 34 kronor per medlem och
från 40 001 och däröver med 30 kronor per medlem.

Rörligt bidrag lämnas i vissa fall med lägre belopp enligt vad som
föreskrivs i 12 §. Förordning (1987:604).

10 § har upphävts genom förordning (1975:466).

11 § har upphävts genom förordning (1975:466).

12 § Grundbidrag och rörligt bidrag utgår med sammanlagt högst det
belopp som svarar mot tre fjärdedelar av ungdomsorganisationens
kostnader för central verksamhet för det verksamhetsår som upphörde
under redovisningsåret närmast före det för vilket statsbidraget utgår.

Statens ungdomsråd bestämmer efter samråd med berörda
ungdomsorganisationer de normer efter vilka kostnadsredovisningen skall
ske. Förordning (1976:382).

13 § Statsbidraget för central verksamhet betalas ut av statens
ungdomsråd till bidragsberättigade ungdomsorganisationer.

Utbetalning sker efter rekvisition kvartalsvis i förskott under det
redovisningsår för vilket bidraget utgår.

Därvid får högst 40, 60 respektive 80 procent av det belopp en
ungdomsorganisation kan få i förskott för redovisningsåret betalas ut
före den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april. Förordning
(1984:324).

14 § Vid utbetalning till ungdomsorganisation av statsbidrag för central
verksamhet skall avdrag göras för belopp som enligt slutligt fastställd
anmärkning felaktigt utbetalts till ungdomsorganisationen i bidrag för
tidigare redovisningsår. Kan sådant avdrag icke ske, skall
organisationen återbetala vad den erhållit för mycket. Förordning
(1975:466).

Lokal verksamhet

15 § Statsbidraget för lokal verksamhet utgår med 11 kronor för varje
bidragsberättigande sammankomst.

Med bidragsberättigande sammankomst förstås en av lokalavdelning
planerad och anordnad sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7–
25 år, vilken varat minst en timme och vid vilken verksamheten varit av
sådan art och inriktning att den enligt bestämmelser som meddelas av
statens ungdomsråd berättigar till bidrag. Den som samma dag deltagit i
mer än en sammankomst inom samma ungdomsorganisation medräknas vid
endast en av dessa sammankomster. Förordning (1986:536).

16 § Till ungdomsorganisation som enligt 7 § tredje stycket erhåller
statsbidrag för central verksamhet oaktat organisationen icke uppfyller
de villkor i fråga om medlemsantal och lokalavdelningar som avses där,
utgår jämväl statsbidrag för lokal verksamhet utan hinder av att
villkoren i fråga ej uppfyllts. Förordning (1975:466).

17 § Del av statsbidraget för lokal verksamhet får utbetalas
förskottsvis under redovisningsåret enligt statens ungdomsråds
bestämmande. Förordning (1976:382).

18 § Vid utbetalning av slutligt statsbidrag för lokal verksamhet för
ett redovisningsår avdrages dels det belopp med vilket förskottet för
föregående redovisningsår överstiger statsbidraget, dels vad som enligt
slutligt fastställd anmärkning felaktigt utbetalts till
ungdomsorganisationen i bidrag för tidigare redovisningsår. Kan sådant
avdrag icke ske, skall organisationen återbetala vad den erhållit för
mycket. Förordning (1975:466).

19 § Statsbidrag för lokal verksamhet som anordnats av en
ungdomsorganisations lokalavdelningar utbetalas av statens ungdomsråd.
Utbetalningen sker, för fördelning mellan de bidragsberättigade
lokalavdelningarna, till ungdomsorganisationen eller till annan
organisation som åtagit sig att verkställa fördelningen.

Utbetalning sker efter rekvisition i den ordning och inom den tid
statens ungdomsråd bestämmer. I rekvisitionen skall ingå de uppgifter
som fordras för att fastställa förskottet för redovisningsåret och det
slutliga bidraget för närmast föregående redovisningsår. Förordning
(1984:324).

Gemensamma bestämmelser

19 a § Om statens ungdomsråds beslut innebär avvikelse från en
rekvisition enligt 13 eller 19 §, skall beslutet redovisa skälen till
avvikelsen. Beslutet skall expedieras till den berörda
ungdomsorganisationen samt sådan annan organisation som avses i 19 §
första stycket. Förordning (1984:324).

20 § Ungdomsorganisation är skyldig att till statens ungdomsråd avlämna
verksamhetsberättelse med av auktoriserad eller godkänd revisor bestyrkt
kostnadsredovisning.

I övrigt är ungdomsorganisation samt sådan annan organisation som avses
i 19 § första stycket skyldiga att på begäran av vederbörande statliga
myndighet lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som fordras
för myndighetens granskning. Förordning (1986:536).

21 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av statens ungdomsråd. Förordning (1976:382).

Övergångsbestämmelser

1988:374

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att
gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.