Växtförädlarrättskungörelse (1971:393)

SFS nr
1971:393
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:383
Upphävd
1997-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1563

1 § har upphävts genom förordning (1982:1072).

2 § har upphävts genom förordning (1982:1072).

Registreringsansökan

3 § Handling med ansökan om registrering av växtsort skall vara
undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla, förutom de
uppgifter som anges i 7 § växtförädlarrättslagen (1971:392),

1. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av
ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

2. uppgifter om sortens härstamning samt om resultatet av utförda prov
med sorten,

3. om slutligt förslag till sortbenämning inte anges, preliminär
benämning på sorten,

4. uppgift huruvida registrering av sorten sökts i främmande stat samt
uppgift om den därvid föreslagna eller godtagna sortbenämningen och vad
myndighet i den staten delgivit sökanden rörande prövningen av villkoren
för registrering,

5. uppgift huruvida prioritet enligt 8 § begäres samt var och när den
åberopade ansökningen gjordes.

Vid ansökningshandlingen skall fogas

1. om sökanden företrädes av ombud, fullmakt för ombudet,

2. om föreslagen sortbenämning kan förväxlas med sådant varumärke för
material av växtsort eller för varor av liknande slag för vilket
sökanden åtnjuter skydd, bevis från patent- och registreringsverket att
varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller, om sådant varumärke
icke är registrerat, förklaring av sökanden att han avstår från den rätt
enligt varumärkeslagen (1960:644) som kan tillkomma honom för märket.

Ansökningsavgift skall erläggas samtidigt med att ansökningen göres.

4 § Ansökan jämte bilagor skall vara avfattade på svenska, danska eller
norska språket.

Växtsortnämnden kan för visst fall bestämma att sådan beskrivning av
växtsort som avses i 7 § andra stycket första punkten
växtförädlarrättslagen (1971:392) och de uppgifter som avses i 3 §
första stycket 2 denna kungörelse skall vara avfattade på svenska.

Är ingiven handling avfattad på annat språk än som gäller enligt första
stycket, kan nämnden förelägga sökanden att inkomma med översättning.

Diarium

5 § Växtsortnämnden för diarium över inkomna ansökningar om registrering
av växtsort.

I diariet antecknas beträffande varje ansökan

1. dess ingivningsdag och diarienummer,

2. det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,

3. förslag till slutlig eller preliminär benämning av sorten,

4. sökandens namn, hemvist och adress,

5. om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,

6. förädlarens namn och adress,

7. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan ingivits, dagen
för denna ansökan och ansökningens nummer,

8. ingivet växtmaterial och handlingar angående sortens framställning,

9. i ärendet i övrigt inkomna skrifter och erlagda avgifter,

10. i ärendet fattade beslut,

11. uppskov som enligt 11 § meddelats på grund av kollision med äldre
ansökan; motsvarande anteckning göres på den äldre ansökningens upplägg.

6 § På den handling som avser registreringsansökan anger växtsortnämnden
ansökningens diarienummer och den dag den inkommit till nämnden.

7 § Anmäles att växtsort som sökts registrerad övergått till annan, får
denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

Prioritet

8 § För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § växtförädlar-
rättslagen (1971:392) skall sökanden iaktta följande:

1. Prioritet skall begäras i den ansökan som inges här i riket.

2. Avskrifter av den tidigare ansökningen med därtill hörande handlingar
skall inges till växtsortnämnden inom tre månader från ingivandet av
ansökningen här i riket. Avskrifterna skall vara bestyrkta av den
myndighet som mottog den första ansökningen.

3. De ytterligare handlingar och det material som behövs för
prövningen av prioritetsfrågan skall inges inom fyra år från utgången
av prioritetstiden. Har den tidigare ansökningen avslagits eller
återkallats, får växtsortnämnden dock bestämma annan frist inom vilken
sistnämnda handlingar och material skall inges. Förordning
(1982:1072).

Handläggning

9 § Vid prövning av ansökan om registrering skall växtsortnämnden beakta
allt, varom nämnden har kännedom.

10 § Växtsortnämnden får uppdraga åt sakkunnig att verkställa särskild
utredning i ärende om registrering.

10 a § I den mån avtal härom har ingåtts mellan växtsortnämnden och
registreringsmyndighet i annan stat får prov med material av växtsort,
för vilken registrering av växtförädlarrätt söks för Sverige, äga rum
hos myndighet eller institution i annan stat. Förordning (1978:475).

11 § Vid kollision med äldre ansökan om registrering av växtsort får
växtsortnämnden uppskjuta behandlingen av den yngre ansökningen till
dess den äldre ansökningen avgöres.

12 § Den som här i riket söker registrering av växtsort, för vilken han
tidigare sökt registrering i annan stat, är skyldig att redovisa vad
myndighet i denna stat delgivit honom rörande prövningen av villkoren
för registrering.

13 § Sortbenämning som registrerats eller sökts registrerad i
konventionsstat skall utan hinder av 8 § första och andra styckena
växtförädlarrättslagen (1971:392) registreras i Sverige, om icke
synnerliga skäl är däremot.

14 § Kungörelse om registreringsansökan enligt 15 § första stycket
växtförädlarrättslagen (1971:392) skall innehålla

1. ansökningens diarienummer,

2. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av
ombud, ombudets namn, hemvist och adress,

3. förädlarens namn och adress,

4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,

5. föreslagen slutlig eller preliminär sortbenämning,

6. uppgift om dag då ansökningen gavs in,

7. uppgift om begärd prioritet, var den tidigare ansökningen givits in,
dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,

8. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

15 § Förslag till sortbenämning, vilket kommit in efter det kungörelse
enligt 14 § skett, och förslag till ny sortbenämning skall kungöras.
Sådan kungörelse skall innehålla

1. ansökningens diarienummer,

2. sökandens namn, hemvist och adress,

3. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,

4. föreslagen slutlig eller preliminär sortbenämning samt, i fall då
förslaget avser utbyte av sortbenämning, den registrerade
sortbenämningen,

5. uppgift om dag då förslaget gavs in,

6. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

16 § Göres invändning mot registreringsansökan eller mot förslag till
sortbenämning skall även grunderna för invändningen anges.

17 § Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet ges in.

Växtsortregistret m.m.

18 § Växtsortregistret skall innehålla särskilt upplägg för varje
registrerad sort. Uppläggen numreras och ordnas i nummerföljd.

19 § När beslut om registrering av växtsort vunnit laga kraft, skall
sorten tagas in i växtsortregistret så snart ske kan.

20 § När växtsort tages in i växtsortregistret, tilldelas den ett
registernummer.

Registret skall innehålla

1. ansökningens diarienummer och växtsortens registernummer,

2. sortinnehavarens namn, hemvist och adress samt, om sortinnehavaren
företrädes av ombud, ombudets namn och adress,

3. förädlarens namn och adress,

4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,

5. registrerad sortbenämning,

6. uppgift om den dag

a) då registreringsansökningen gavs in,

b) då förslag till sortbenämning kom in,

c) då ansökningen kungjordes,

d) då växtsorten registrerades,

7. uppgift om prioritet åtnjutits samt om var åberopad tidigare ansökan
givits in och dagen för denna ansökan.

Sortinnehavaren skall tillställas bevis om registreringen.

21 § Har förklaring avgivits enligt 3 § andra stycket 2 skall
växtsortnämnden, sedan beslut om registrering av växtsorten vunnit laga
kraft, underrätta patent- och registreringsverket om detta och om den
registrerade sortbenämningen.

22 § Kungörelse enligt 20 § första stycket växtförädlarrättslagen
(1971:392) skall innehålla uppgift om växtsortens registreringsdag och
registernummer samt ansökningens diarienummer och den dag ansökningen
kungjordes.

23 § Har någon till växtsortnämnden anmält, att han vill väcka talan om
hävande av växtsortregistrering, om överföring av registrering eller om
meddelande av tvångslicens, antecknas det i växtsortregistret.

När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till växtsortnämnden
enligt 45 § växtförädlarrättslagen (1971:392), antecknas det i
registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft, göres sådan
anteckning att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av
registret.

24 § Anteckning enligt 26 § växtförädlarrättslagen (1971:392) skall
ange rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för
övergång eller upplåtelse. På begäran skall beträffande licens
antecknas huruvida sortinnehavarens rätt att upplåta ytterligare
licens begränsats.

Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i
växtsortregistret anmärkas att anteckning har begärts.

Har växtförädlarrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i
anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i
registret.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.
Förordning (1981:1063).

25 § Är växtförädlarrätten förfallen enligt 30 § växtförädlarrättslagen
(1971:392) skall detta antecknas i växtsortregistret och växtsorten
avföras därur.

26 § Anmäles sortinnehavare enligt 34 § växtförädlarrättslagen
(1971:392) att han avstår från växtförädlarrätten och är licens
antecknad i registret, skall licenshavaren underrättas och skäligt
rådrum beredas honom att tillvarataga sina intressen i ärendet, innan
växtsorten avföres ur växtsortregistret.

27 § Har registrering hävts genom lagakraftvunnen dom skall växtsorten
avföras ur växtsortregistret.

Har växtsort avförts ur växtsortregistret eller registrerad
sortbenämning ändrats eller avförts ur registret eller har registrering
blivit överförd på annan genom lagakraftvunnen dom, skall
växtsortnämnden utfärda kungörelse härom.

28 § I växtsortregistret skall antecknas när årsavgift enligt 29 §
inbetalts.

Avgifter

29 § Avgifter som avses i växtförädlarrättslagen (1971:392) betalas med
följande belopp, nämligen

Kronor

ansökningsavgift
enligt 7 § femte stycket för sort för vilken
Växtsortnämnden
föranstaltar om prov enligt 16 § i Sverige 2 000
föranstaltar om prov eller inhämtar
resultat från prov i annan stat 2 500

årsavgift enligt 23 §
som betalas senast på förfallodagen 2 000
som betalas senare än på förfallodagen 2 400

anteckningsavgift
enligt 26 § 200

avgift enligt 51 § 300

För växtsort som vid förfallodagen är skyddad också enligt rådets
förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens
växtförädlarrätt betalas årsavgift enligt första stycket med halvt belopp.

Provodlingsavgift enligt 16 § växtförädlarrättslagen fastställs av
Statens utsädeskontroll efter samråd med Riksrevisionsverket.

Om Växtsortnämnden förlägger provodling hos en annan institution
eller hos en registreringsmyndighet i en annan stat eller hos en
institution eller myndighet som anlitas av en sådan
registreringsmyndighet, tillämpas de avgifter nämnden och den
provodlande myndigheten eller institutionen kommit överens om.

I fråga om sort för vilken Växtsortnämnden i stället för att
föranstalta om prov enligt 16 § växtförädlarrättslagen föranstaltar
om prov eller inhämtar resultat från prov i annan stat skall sökanden
ersätta nämnden kostnaderna för beställt provningsresultat.
Förordning (1996:1563).

30 § Avgift, som ej erlagts i rätt tid eller som erlagts med
otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall
återbetalas.

Övriga bestämmelser

31 § Föreläggande enligt 24 § växtförädlarrättslagen (1971:392) skall
innehålla erinran om den i 33 § första stycket samma lag föreskrivna
påföljden.

32 § Kungörelse i växtförädlarrättsärende införes i en av
växtsortnämnden utgiven publikation.

33 § Talan om hävande av registrering som är påkallad från allmän
synpunkt föres av allmän åklagare, om ej regeringen för särskilt fall
förordnar annan myndighet. Förordning (1976:118).

34 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av
växtförädlarrättslagen (1971:392) meddelas av växtsortnämnden.

Övergångsbestämmelser

1981:1063

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Vad som sägs om
kvarstad i 24 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har
meddelats före ikraftträdandet.

1986:211

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Av en före den 1 juli 1986 erlagd ansökningsavgift för en sort för
vilken växtsortnämnden inte föranstaltat om prov enligt 16 §
växtförädlarrättslagen har sökanden rätt att återfå 500 kronor, om
ansökan återkallas innan den slutligt prövats och nämnden inte haft
utgift till det organ som utfört provet.

Bilagan har upphävts genom förordning (1982:1072).