Bostadsrättslag (1971:479)

SFS nr
1971:479
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1971-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:614
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Upplåtelse av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag utan
begränsning till tiden sker enligt bestämmelserna i denna lag.

Om upplåtelse i vissa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser i
lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt. Lag (1987:1277).

2 § Nyttjanderätt enligt 1 § får upplåtas endast av
bostadsrättsförening. Upplåtelse får icke ske till annan än medlem i
föreningen. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse kallas
bostadsrätt.

En kommun till vilken bostadsrätt skall anses upplåten enligt lagen
(1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt förvärvar medlemskap i
föreningen genom upplåtelsen. Lag (1987:1277).

En lägenhet som är upplåten med hyresrätt får inte upplåtas med bo
stadsrätt så länge hyresförhållandet består. Upplåtelse av bostadsrätt
får dock ske, om mindre än tre månader återstår av hyrestiden och
hyresvärden och hyresgästen är ense om att hyresförhållandet skall
upphöra utan att hyresrätten överlåts till någon annan.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som är avsedd att helt eller till
icke oväsentlig del användas som bostad. Lag (1981:603).

Upplåtelse av bostadsrätt m.m.

3 § Innan bostadsrätt upplåts, skall ekonomisk plan för föreningens
verksamhet ha upprättats av föreningens styrelse och registrerats av
länsstyrelsen.

Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för
bedömandet av föreningens verksamhet.

Inträffar sedan ekonomisk plan upprättats förhållande som är av
väsentlig betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, får
bostadsrätt ej vidare upplåtas förrän ny ekonomisk plan upprättats och
registrerats. Lag (1982:353).

4 § Ekonomisk plan skall upprättas i två exemplar och undertecknas av
samtliga ledamöter i föreningens styrelse.

Planen skall vara försedd med intyg av två personer om att planen enligt
deras omdöme vilar på tillförlitliga grunder. I behöriga att utfärda sådant
intyg.
Till intygsgivare får ej utses någon, beträffande vilken det föreligger
någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans
opartiskhet. Endast den ene intygsgivaren får vara anställd hos företag,
organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen
eller biträtt med föreningsbildningen eller med att upprätta den
ekonomiska planen.

Ansökan om registrering av ekonomisk plan görs av styrelsen. Vid
ansökningshandlingen skall båda exemplaren av planen fogas.

Styrelsen skall hålla registrerad ekonomisk plan tillgänglig för den som
vill ta del av planen. Lag (1982:353).

5 § Innan den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus
redovisats i registrerad ekonomisk plan eller på föreningsstämma, får
bostadsrätt till bostadslägenhet ej upplåtas utan tillstånd av
länsstyrelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om ekonomisk plan
registrerats av länsstyrelsen och föreningen hos länsstyrelsen ställt
betryggande säkerhet för fullgörande av skyldighet att utge ersättning
för bostadsrätten med belopp motsvarande grundavgiften för denna.

Säkerhet skall på begäran av föreningen återställas sedan ett år
förflutit från det den slutliga anskaffningskostnaden redovisats på
föreningsstämma. Har talan om ersättning väckts före utgången av nämnda
tid, får säkerheten dock ej återställas förrän talan är slutligt avgjord
och föreningens betalningsskyldighet fullgjorts. Lag (1982:353).

6 § Bostadsrätt upplåtes skriftligen, om inte annat följer av lagen
(1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt. I upplåtelsehandlingen
skall anges parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de
belopp varmed grundavgift och årsavgift skall utgå. Om särskild avgift
för upplåtelse av bostadsrätt (upplåtelseavgift) skall uttagas, skall
även den anges. Lag (1987:1277).

7 § Upplåtelse som skett i strid med 3 § första stycket eller 6 § är
ogiltig. Den till vilken upplåtelsen skedde har därvid rätt till
ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses
ingånget för tiden från tillträdet. Väckes ej talan om upplåtelsens
ogiltighet inom två år från det upplåtelsen skedde, är rätten till sådan
talan förlorad.

Har upplåtelse skett i strid med 3 § sista stycket får
bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han var
i god tro när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader
från det bostadsrättshavaren fick kännedom om förhållande som bort
föranleda upprättande av ny ekonomisk plan, dock ej senare än två år
från upplåtelsen.

Har upplåtelse skett i strid med 5 § första stycket, får
bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning
får dock ej ske sedan tillstånd till upplåtelsen lämnats och ej heller
efter utgången av den i 5 § andra stycket angivna tiden.

Sker uppsägning enligt andra eller tredje stycket, övergår bostadsrätten
genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsrättshavaren utge
skälig ersättning för bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har även rätt
till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal
anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i
uppsägningen begärt att få kvarbo i lägenheten.

Enas ej parterna om hyresvillkor enligt första eller fjärde stycket,
fastställes dessa av hyresnämnden. I avvaktan på att hyresvillkoren för
tiden från det hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda
skall hyra betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift.

8 § Har bostadsrätt till viss lägenhet upplåtits åt flera var för sig,
äger upplåtelserna sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de
ägt rum. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det ej utrönas i vilken
tidsföljd de skett, skall rätten på talan förordna om företrädet mellan
dem efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

När bostadsrätt skall vika enligt första stycket, skall föreningen
återbära grundavgift och upplåtelseavgift som bostadsrättshavaren
betalat. Denne har även rätt till ersättning av föreningen för skada, om
han vid upplåtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om den andra
upplåtelsen.

Om bostadsrätt har upplåtits i strid med 2 § tredje stycket, är
upplåtelsen ogiltig. I sådana fall gäller bestämmelserna i andra
stycket. Lag (1982:603).

9 § Bostadsrättsförening får träffa avtal om framtida upplåtelse av
bostadsrätt endast i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet.

9 a § En bostadsrättsförening får i stadgarna föreskriva att de
hyresgäster som biträder ett beslut enligt 60 a § om förvärv av en
hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall vara
skyldiga att teckna bostadsrätt till sina lägenheter efter förvärvet.
Föreligger en sådan skyldighet, är bostadsrättsföreningen å sin sida
skyldig att upplåta bostadsrätt till varje hyresgäst som har biträtt
beslutet.

Om ett hyresförhållande upphör innan bostadsrätt har upplåtits, upphör
hyresgästens och föreningens förpliktelser enligt första stycket. Vill
en hyresgäst överlåta sin hyresrätt, får hyresvärden dock som villkor
för överlåtelsen föreskriva att den tillträdande hyresgästen övertar
skyldigheten att teckna bostadsrätt.

Om beslut har fattats om väsentlig ökning av de avgifter som skall utgå
för bostadsrätt, får en hyresgäst genast efter uppsägning frånträda sin
skyldighet att teckna bostadsrätt, om det inte är oskäligt mot
bostadsrättsför eningen eller medlemmarna. Uppsägningen skall ske inom
tre månader från det hyresgästen fick kännedom om avgiftshöjningen. I
fråga om uppsägningen gäller 39 §. Lag (1982:353).

Övergång av bostadsrätt

10 § Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva
bostadsrätten endast om han är eller antages till medlem i föreningen.

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden
bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från
dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader
visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av
bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i
föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages ej
tid som angivits i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig
auktion för dödsboets räkning. Dödsboet kan i stadgarna medges
vidsträcktare rätt än som sagts nu. Lag (1987:243).

11 § Den till vilken bostadsrätt övergått får ej vägras inträde i
föreningen, om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i
stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med honom som
bostadsrättshavare. En kommun som har förvärvat bostadsrätt till en
bostadslägenhet får ej vägras medlemskap. Ej heller får den som
förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid offentlig
auktion enligt 10, 12 eller 37 § vägras medlemskap på den grund att
ersättning för bostadsrätten icke beräknats enligt grunder som anges i
stadgarna.

Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i
föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestämmelse i
stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla
liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller
villkoret. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt
till bostadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren närstående som
varaktigt sammanbodde med honom.

I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena
tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar
eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka
lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Vad som nu
har sagts gäller ej, om annat har bestämts i stadgarna. Lag (1987:805).

11 a § Sådana villkor för medlemskap är utan verkan som innebär att den
till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än
bostadsrättshavaren eller godkännas i annan ordning än som enligt denna
lag gäller för inträde i en bostadsrättsförening.

Bestämmelsen i första stycket utgör inte hinder mot att i stadgarna ta
in förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt 14 §. Lag
(1985:182).

12 § Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv icke antagits till
medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader eller den
längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon, som ej får
vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. Iakttages ej tid som angivits i anmaningen, får
bostadsrätten säljas på offentlig auktion för innehavarens räkning. Lag
(1987:243).

12 a § Avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas
skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Avtalet skall ta
upp den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande
skall gälla överlåtelse av bostadsrätt genom byte eller gåva.

Överlåtelser som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är
ogiltiga. Lag (1982:353).

13 § Har den till vilken bostadsrätt överlåtits icke antagits till
medlem, är överlåtelsen ogiltig.

Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig
auktion enligt 10, 12 eller 37 §. Har i sådant fall förvärvaren icke
antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig
ersättning.

14 § I stadgarna kan tas in förbehåll att vid övergång av bostadsrätt
till annan lägenhet än bostadslägenhet föreningen eller medlemmarna
skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i
vilken ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller
medlemmarna, inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos
förvärvaren samt efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall
bestämmas och inom vilken tid den skall betalas.

En bostadsrättsförening som är ansluten till en folkrörelsekooperativ
riksorganisation får i sina stadgar ta in förbehåll enligt första
stycket även för bostadslägenheter. Sådant förbehåll får gälla till
förmån för föreningen, folkrörelsekooperativ organisation som denna
tillhör eller medlemmarna. Förbehållet får avse rätt att inom högst tre
år från upplåtelsen återköpa eller lösa bostadsrätten från
bostadsrättshavaren eller någon som förvärvat bostadsrätten. I övrigt
gäller första stycket andra meningen. Lag (1985:182).

15 § För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätt
övergått till medlem i föreningen svarar den från vilken rätten övergått
ej för de förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv eller
vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37
§ övergått till någon som ej är medlem i föreningen. Har i annat fall
bostadsrätt övergått till någon som ej är medlem, är den från vilken
rätten övergått fri från förpliktelser enligt första stycket för tid
efter det att förvärvaren antagits till medlem.

Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 33 § kan säljas på offentlig
auktion, är bostadsrättshavaren inte skyldig att svara för förpliktelser
som åligger innehavare av bostadsrätten för längre tid än till det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det
bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten.

Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergått för
denne åvilande förpliktelser som innehavare av bostadsrätten, om ej
annat överenskommits mellan föreningen och förvärvaren.

Finns mellan föreningen och den från vilken bostadsrätten till en
bostadslägenhet övergått ett annat avtal som avser en nyttighet som har
ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är av
mindre betydelse i jämförelse med den användningen, upphör även det
andra avtalet att gälla vid den tidpunkt som anges i första och andra
styckena. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning
enligt 33 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla när
bostadsrättshavaren enligt 36 § är skyldig att avflytta. Lag (1987:243).

16 § Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det
bostadsrätten uppläts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri
från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres
skriftligen hos styrelsen.

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen
eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna. Lag (1978:309).

17 § Har bostadsrätt övergått till föreningen, skall den överlåtas så
snart det kan ske utan förlust, om ej föreningen på föreningsstämma
beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

18 § När lägenheten skall tillträdas första gången efter
bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen, om ej annat avtalats,
tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna
uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

19 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter
bostadsrättsupplåtelse, ej i det skick som bostadsrättshavaren har rätt
att fordra, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om
styrelsen underlåter att på tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det
kan ske. Kan bristen ej avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter
styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske,
får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten.
Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse.
Sedan bristen blivit avhjälpt av styrelsen får uppsägning ej ske. För
den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt
till skälig nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen
beror på försummelse från föreningens sida.

20 § Erhåller bostadsrättshavaren, när lägenheten skall tillträdas
första gången efter bostadsrättsupplåtelse, ej tillträde i rätt tid och
beror ej dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av
årsavgiften för den tid han ej kan nyttja lägenheten eller del därav. Är
hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning
frånträda bostadsrätten. Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej
ske.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om
dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

21 § Åsidosätter föreningen sin reparationsskyldighet eller uppstår på
annat sätt genom föreningens vållande hinder eller men i nyttjanderätten
sedan tillträde medgivits, äger 19 § motsvarande tillämpning.

22 § Förekommer ohyra i lägenheten till men för bostadsrättshavaren,
äger 19 § motsvarande tillämpning. Har ohyran kommit sedan tillträde ägt
rum, gäller vad som sagts nu dock ej, om det skett genom
bostadsrättshavarens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse
av någon för vilken han svarar enligt 26 § andra stycket.

I fråga om bostadslägenhet som utgör del av hus är styrelsen skyldig att
vidtaga tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om
bostadsrättshavaren är ansvarig enligt första stycket för att sådan
förekommer i lägenheten. Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran,
har han rätt till ersättning för nödvändig kostnad som åsamkas honom
genom åtgärd för att utrota ohyran.

23 § Har beslut fattats om väsentlig ökning av de avgifter som utgår för
bostadsrätt, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda
bostadsrätten, om det ej är obilligt mot föreningen eller dess medlemmar
att bostadsrätten frånträdes. Uppsägning skall ske inom tre månader från
detbostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.

24 § Uppsäges bostadsrätt av orsak som anges i 19-23 §, övergår bo
stadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall till
bostadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten.

Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses
ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i
uppsägningen begärt att få kvarbo i lägenheten. Därvid äger 7 § sista
stycket motsvarande tillämpning.

25 § Bostadsrättshavaren får icke använda lägenheten för annat ändamål
än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av
avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

26 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott
skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller
tredje stycket.

Bostadsrättshavaren svarar ej för reparation av de stamledningar för
avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett
lägenheten. Vidare svarar bostadsrättshavaren för reparation på grund av
brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans
vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till
hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om
brandskada som bostadsrättshavaren själv icke vållat gäller vad som
sagts nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och
tillsyn som han bort iakttaga.

Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra
förekommer i lägenheten.

27 § Bostadsrättshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen företaga
avsevärd förändring i lägenheten. Bostadsrättshavaren kan i stadgarna
medges vidsträcktare rätt än som sagts nu.

28 § Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande
iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom
fastigheten. Han skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda
föreskrifter som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att vad som
sålunda åligger honom själv iakttages även av dem för vilka han svarar
enligt 26 § andra stycket.

Gods som veterligt är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med
ohyra får icke införas i lägenheten.

29 § Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till
lägenheten när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra
arbete som erfordras. När bostadsrätten enligt 10, 12 eller 37 § skall
säljas på offentlig auktion, är bostadsrättshavaren skyldig att låta
lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall tillse att
bostadsrättshavaren ej tillskyndas större olägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i
nyttjanderätten, som föranledes av nödvändiga åtgärder för att utrota
ohyra i fastigheten, även om hans lägenhet icke besväras av ohyra.
Därvid äger 22 § motsvarande tillämpning.

Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till
lägenheten när föreningen enligt första eller andra stycket har rätt
till det, kan tingsrätten förordna om handräckning. I fråga om sådan
handräckning finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen (1981:847).
Lag (1981:850).

30 § Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens samtycke i andra hand
upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem utom i fall som
avses i andra eller tredje stycket.

Bostadsrättshavare, som under viss tid ej är i tillfälle att använda sin
bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om
hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall
lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen
och föreningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd
kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Har en kommun bostadsrätt till en bostadslägenhet, får kommunen upplåta
lägenheten i dess helhet i andra hand till annan än medlem. Styrelsen
skall genast underrättas om upplåtelsen. Lag (1980:96).

31 § Bostadsrättshavaren får ej inrymma utomstående personer i
lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

32 § Betalar bostadsrättshavaren ej i rätt tid grundavgift eller
upplåtelseavgift som förfaller till betalning innan lägenheten får
tillträdas och sker ej rättelse inom en månad från anmaning, får
föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad som sagts nu gäller ej, om
lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.

Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.

33 § Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som
tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga
bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller
upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara
bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat
honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren
dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter
förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd
upplåter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §,

4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i
andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i
lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i
lägenheten bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren
eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter
något av vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande
eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger
bostadsrättshavare,

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och
bostadsrättshavaren ej kan visa giltig ursäkt,

7. om bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet, som går utöver hans
åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt
för föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för
bostadsrättshavaren att inneha anställning i visst företag eller
liknande skyldighet ej åberopas som grund för förverkande,

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del del nyttjas för
näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i
vilken till ej oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är icke förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren
till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en
bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i
första stycket 7 åsidosätts, om bostadsrättshavaren är en kommun och
skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller
5–7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse
vidtaga rättelse utan dröjsmål.

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till
ersättning för skada. Lag (1984:402).

34 § Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 33
§ första stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort
bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke därefter
skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen
icke uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från
det föreningen fick kännedom om förhållande som avses i 33 § första
stycket 4 eller 7 eller icke inom två månader från det den erhöll
vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke 2 tillsagt
bostadsrättshavaren att vidtaga rättelse.

En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av
förhållande som avses i 33 § första stycket 8 endast om föreningen har
sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det
att föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga
verksamheten har angetts till åtal eller förundersökning rörande denna
annars har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt
till uppsägning intill dess att två månader har förflutit från det att
domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet
har avslutats på annat sätt. Lag (1980:891).

35 § Är nyttjanderätten enligt 33 § första stycket 1 förverkad på grund
av dröjsmål med betalning av årsavgift och har föreningen med anledning
därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne ej på
grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas senast
tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på att bostadsrättshavaren
visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att återvinna
nyttjanderätten får beslut om vräkning icke meddelas förrän fjorton
vardagar förflutit från uppsägningen.

36 § Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i
33 § första stycket 1, 4–6 eller 8, är han skyldig att genast avflytta,
om inte annat följer av 35 §. Sägs bostadsrättshavaren upp av annan i 33
§ angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar
närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten prövar
skäligt ålägga honom att avflytta tidigare. Lag (1984:698).

37 § Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i 33 §, skall bostadsrätten säljas på
offentlig auktion så snart det kan ske, om ej föreningen och
bostadsrättshavaren kommer överens om annat. Försäljningen får dock
anstå till dess brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar
blivit botad.

Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen, sedan ersättning
enligt 82 § tagits ut, uppbära så mycket som behövs för att täcka
föreningens fordran hos bostadsrättshavaren.

Har föreningen underrättats om pantsättning av en bostadsrätt, skall
föreningen, om bostadsrättshavarens obetalda avgifter till föreningen
överstiger en månadsavgift och bostadsrättshavaren dröjer med
betalningen mer än två veckor från förfallodagen, utan dröjsmål
undarrätta panthavaren därom. Försummas det, har föreningen vid
försäljning enligt första stycket företräde till betalning före
panthavaren endast i fråga om belopp som skulle ha betalats innan
underrättelse skulle ha skett. Lag (1987:243).

38 § Överlåtes det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset
exekutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att till
bostadsrättshavaren utge skälig ersättning för bostadsrätten. Träder
föreningen i likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens
ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen
inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att utfå
ersättning för bo stadsrätten bedömas efter de regler som gäller för
skifte av föreningens tillgångar.

Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten
tillträtts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. Därvid äger 7 §
sista stycket motsvarande tillämpning.

39 § Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av
uppsägningen lämnas. Uppsägning får ske hos den som är behörig att
mottaga årsavgift på föreningens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock
utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen (1970:428).

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i
rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av
uppsägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till
vuxen medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse
med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas
icke någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den
söktes postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts
nu blivit fullgjort.

Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket och
finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga uppsägning för
honom, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten eller
om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan om
vräkning av bostadsrättshavaren gäller som uppsägning när delgivning
skett i behörig ordning.

Allmänna bestämmelser om bostadsrättsförening

40 § Ekonomisk förening med ändamål att i föreningens hus upplåta
lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden kan
registreras som bostadsrättsförening.

41 § För en bostadsrättsförenings förpliktelser svarar endast
föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter
som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts. Lag
(1987:669).

42 § har upphävts genom lag (1987:669).

Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsförening skall ske i en
särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar.

Bildandet av en bostadsrättsförening m.m.

43 § För registrering av bostadsrättsförening fordras att föreningen har
minst fem medlemmar samt att den antagit stadgar och utsett styrelse och
revisorer.

44 § Bostadsrättsförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. om avgift för inträde i föreningen skall förekomma, det belopp, högst
100 kronor, vartill inträdesavgiften för varje medlem skall bestämmas,

5. huruvida upplåtelseavgift kan uttagas,

6. de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas,

7. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende
avgifter till föreningen än grundavgift, upplåtelseavgift och årsavgift
skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp, sammanlagt
dock ej mer än 100 kronor för år och medlem, vartill de får bestämmas,

8. om rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse
skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättningen skall
beräknas,

9. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta
antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter eller
revisorer skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem,
tiden för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om
styrelseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna
lag angivet sätt, hur tillsättning skall ske,

10. föreningens räkenskapsår,

11. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för säkerställande av
underhållet av föreningens hus,

12. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra
meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stämma
när föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

13. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen
vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid
dess upplösning.

Bestämmelserna i första stycket 9 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda. Lag (1987:1252).

45 § Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet
bostadsrättsförening.

I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett
bolagsförhållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det
misstaget att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut
registrerade och ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av
förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen
(1974:156).

Annan än bostadsrättsförening och sammanslutning av
bostadsrättsföreningar får ej i sin firma eller annars vid beteckning av
rörelsen använda ordet bostadsrätt.

Bestämmelserna i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

46 § Bestämmelserna i 1 kap. 2 § andra stycket samt 2 kap. 3 och 4 §§
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om
bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

47 § Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över
bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning
över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt
(lägenhetsförteckning). Förteckning kan bestå av betryggande lösblads-
eller kortsystem. Den kan också föras med automatisk databehandling
eller på annat liknande sätt. Lag (1987:669).

48 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om
hans namn och postadress samt om bostadsrätt som han innehar.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga
del av den. Lag (1987:669).

49 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,

2. dagen för länsstyrelsens registrering av den ekonomiska plan som
ligger till grund för upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn,

4. grundavgiften för bostadsrätten.

Uppgifter enligt första stycket skall genast införas i förteckningen när
bostadsrätt upplåtes.

Underrättas föreningen om pantsättning av bostadsrätt eller ändras
uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse
av bostadsrätt skall styrkt avskrift av överlåtelseavtalet fogas till
förteckningen på lämpligt sätt.

Dagen för anteckning skall anges. Lag (1982:353).

50 § Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med
bostadsrätt. Utdraget skall avse de uppgifter som enligt 49 § skall
anges i förteckningen. Da gen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Medlemskap

51 § Fråga om antagande av medlem i bostadsrättsförening avgöres av
styrelsen, om ej annat följer av 52 §.

Ansökan om inträde i föreningen skall ske skriftligen och vara försedd
med sökandens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna.

51 a § En bostadsrättsförening, som har förvärvat eller avser att
förvärva en hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt, får inte
vägra en hyresgäst i fastigheten inträde i föreningen, om hyresgästen
uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna och
föreningen skäligen kan nöjas med hyresgästen som bostadsrättshavare.
Inträde får dock vägras, om hyresförhållandet avser en annan lägenhet än
bostadslägenhet och lägenheten inte skall upplåtas med bostadsrätt. Lag
(1982:353).

52 § Förvärvare av bostadsrätt, som vägrats inträde i föreningen, kan
inom en månad från det han fick del av beslutet härom hänskjuta tvisten
till hyresnämnden. Detsamma gäller hyresgäster som vägrats inträde
enligt 51 a §. Lag (1982:353).

53 § Medlem som ej innehar bostadsrätt får utträda ur föreningen och kan
på grund som anges i stadgarna uteslutas ur denna.

Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur
föreningen, om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Vad
som sagts nu gäller ej, om bostadsrätten upphört till följd av att det
hus i vilket lägenheten finns övergått till ny ägare.

Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens
bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. Fråga om
uteslutning prövas av föreningsstämma, om ej annat bestämts i stadgarna.

Vinstutdelning m.m.

54 § Utdelning får ske endast av vinst som redovisas i fastställd
balansräkning för senaste räkenskapsåret.

Vinst får ej utdelas till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten fördelas
mellan dem efter grundavgifterna för bostadsrätterna, om ej annat
bestämts i stadgarna.

55 § Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 54 § eller
bestämmelse i föreningens stadgar, gäller 10 kap. 7 § lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 10 kap. 8 § nämnda lag gäller i fråga om
bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

Bostadsrättsföreningens ledning

56 § Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen
består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.

2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmatecknare
behöver ej vara svensk medborgare.

3. Bostadsrättshavares make eller sambo kan vara styrelseledamot eller
suppleant för styrelseledamot, även om han ej är medlem i föreningen,
såvida icke annat bestämts i stadgarna.

4. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte. Lag (1987:669).

57 § Det ankommer på styrelsen att fastställa med vilka belopp
grundavgifter, upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå samt hur
beloppen skall betalas, om ej annat bestämts i stadgarna. Ändring av
grundavgift skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.

Revision och särskild granskning samt redovisning

58 § Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar.
Vad som sägs där om insats skall beträffande bostadsrättsförening i
stället gälla inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift.
Bostadsrättsföreningar är inte skyldiga att upprätta
finansieringsanalys, koncernredovisning eller delårsrapport eller att, i
annat fall än som avses i 8 kap. 6 §, utse auktoriserad revisor. Lag
(1987:669).

59 § Bestämmelserna i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar, dock med
följande undantag:

1. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de endast en röst,
om inte annat har bestämts i stadgarna.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda
fullmäktige.

3. I stället för 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar
gäller 62 och 63 §§ denna lag. Lag (1987:669).

60 § För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller,

1. om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av det
inbördes förhållandet mellan grundavgifterna, att samtliga
bostadsrättshavare som beröres av ändringen biträtt beslutet eller att
beslutet biträtts av minst två tredjedelar av dessa bostadsrättshavare
och godkänts av hyresnämnden,

2. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer
att undergå försämring av icke ringa betydelse, att bostadsrättshavaren
biträtt beslutet,

3. om beslutet i annat fall leder till väsentlig förändring av
lägenheten, att bostadsrättshavaren biträtt beslutet eller att minst två
tredjedelar av de röstande förenat sig om detta,

4. om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, att det
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande,

5. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus i vilket
lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att beslutet fattats i den ordning
som gäller för beslut om likvidation samt att minst två tredjedelar av
bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas samtyckt till
beslutet.

Är för giltighet av beslut enligt första stycket ytterligare villkor
bestämt i stadgarna, gäller även det.

60 a § En bostadsrättsförenings beslut om förvärv av hyresfastighet för
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på
föreningsstämma. Beslutet skall biträdas av hyresgästerna i minst två
tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet. Dessa
hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Vid beräkningen av antalet lägenheter bortses från garage, lager och
andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur
beräkningen av rösterna har skett och hållas tillgängligt för
hyresgästerna och fastighetsägaren.

Innan beslut om fastighetsförvärv fattas, skall sådan ekonomisk plan som
avses i 4 § upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna. Till
planen skall fogas ett besiktningsprotokoll, som visar fastighetens
skick. Planen skall även vara försedd med intyg enligt 4 §.

Beslut om förvärv i strid med första stycket är ogiltiga. Detsamma
gäller beslut om förvärv som fattats utan att ekonomisk plan varit
tillgänglig enligt fjärde stycket. Om likväl förvärv har skett enligt
beslutet och lagfart har meddelats, skall dock vad nu sagts ej gälla.

I fråga om bostadsrättsföreningar som är anslutna till en
folkrörelsekoperativ riksorganisation gäller denna paragraf endast om
fastighetsförvärvet sker enligt lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Lag (1983:440).

61 § har upphävts genom lag (1987:669).

62 § Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt
endast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta
fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma
som hålles sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om
beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall
beräknas, fordras dock att på den stämma som hålles sist beslutet
biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Innebär beslutet att
medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
inskränkes, fordras att beslutet på sista stämman biträtts av samtliga
röstande.

Beslut varigenom medlems rätt att överlåta bostadsrätt inskränkes eller
förbehåll enligt 14 § införes är giltigt endast om samtliga
bostadsrättshavare vilkas rätt beröres av ändringen samtyckt till
beslutet.

Är för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor
bestämt i stadgarna, gäller även det.

Har på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens
medgivande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får
ändras utan regeringens medgivande, får föreskriften ej ändras utan
sådant medgivande. Lag (1985:182).

63 § Beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsens ordförande
ofördröjligen anmälas för registrering och får ej verkställas innan
registrering skett. Vid anmälningshandlingen skall fogas två avskrifter
av protokoll som förts i ärendet.

64 § har upphävts genom lag (1987:669).

Likvidation och upplösning

65 § Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Vad i 11 kap. 3 § föreskrivs
för det fall antalet föreningsmedlemmar nedgått under det i 2 kap. 1 §
föreskrivna lägsta antalet skall i bostadsrättsförening tillämpas, om
antalet medlemmar eller antalet bostadsrättshavare nedgått under fem.
Vidare skall vad i 11 kap. 12 § sägs om insatskapital i stället gälla
inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening.
Lag (1987:669).

66 § Bestämmelserna i 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag
(1987:669).

Registrering m. m.

67 § Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett beslut om sådan ändring av
stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat
får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens firma på grund av
bestämmelserna i 45 § tredje stycket första meningen denna lag inte får
föras in i det senare länets föreningsregister.

Beträffande ansökan om registrering av ekonomisk plan skall
bestämmelserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning.

Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsföreningar skall ske i en
särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 §
lagen om ekonomiska föreningar. Lag (1987:669).

68 § Mot beslut i ärende om behörighet som avses i 4 § andra stycket
föres talan hos regeringen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 5 § föres
hos kammarrätten genom besvär. Lag (1987:669).

Skadestånd m. m.

69 § Bestämmelserna i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (1987:669).

Straff och vite

70 § Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag
(1987:669).

71 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. upplåter bostadsrätt i strid med 3 eller 5 §,

2. underlåter att hålla registrerad ekonomisk plan tillgänglig enligt 4
§ fjärde stycket,

3. underlåter att föra medlemsförteckning eller att hålla sådan
förteckning tillgänglig enligt 48 §,

4. underlåter att föra lägenhetsförteckning enligt denna lag eller
meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i utdrag enligt 50 §,

5. bryter mot 45 § fjärde stycket eller upplåter andelsrätt i strid med
79 §. Lag (1987:669).

72 § har upphävts genom lag (1987:669).

Särskilda bestämmelser

73 § Förbehåll i stadgarna enligt 7 kap. 18 § andra stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar utan bestämmelse om rätt för
parterna att klandra skiljedomen får ej göras gällande i fråga om
bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla
lägenheten eller beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 7 §
sista stycket. I övrigt gäller förbehållet ej i fråga om tvist med
anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt 1 § såvitt genom
förbehållet skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om
skiljemännens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid
skiljenämnden. I dessa hänseenden skall lagen (1929:145) om skiljemän
tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i stadgarna
utse hyresnämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för
skiljemannaåtgärdens avslutande än den tid om sex månader som anges i
nämnda lag. Lag (1987:669).

74 § Är sådant meddelande från föreningen som avses i 10, 12 eller 32 §
eller 33 § första stycket 1 eller tredje stycket avsänt i rekommenderat
brev under mottagarens vanliga adress, skall föreningen anses ha
fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller beträffande sådant
meddelande från bostadsrättshavare som avses i 15 eller 19 §. Lag
(1973:195).

75 § Upphör att gälla genom lag (1974:1087).

Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

76 § Hyresnämndens beslut i frågor enligt 7 § femte stycket, 52 § och 60
§ första stycket 1 får överklagas hos bostadsdomstolen genom besvär inom
tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall ges
in till hyresnämnden.

Hyresnämndens beslut i frågor enligt 30 § andra stycket får inte
överklagas. Lag (1986:1160).

77 § Ärenden om förordnande av god man enligt 80 § och mål om klander av
redovisning enligt 83 § skall tas upp av tingsrätten i den ort där
fastigheten finns. Lag (1990:1132).

78 § I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista
stycket skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i
bostadsdomstolen, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 §
rättegångsbalken. Lag (1974:1087).

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt

79 § Förening eller aktiebolag får ej upplåta andelsrätt med vilken
följer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet.
Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om andel i
handelsbolag.

Träffas i strid med första stycket vid upplåtelse av lägenhet förbehåll
om förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken
lägenheten upplåtits.

Enligt lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
kan regeringen lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva
verksamhet utan hinder av bestämmelserna i första stycket. Lag
(1986:1241).

Offentlig auktion

80 § Offentlig auktion enligt denna lag skall hållas av en god man, som
på bostadsrättsföreningens begäran förordnas av tingsrätten.

Den gode mannen skall i god tid och på lämpligt sätt kungöra tid och
plats för auktionen. Bostadsrättshavaren, föreningen och kända
borgenärer vilkas rätt beror av försäljningen skall i god tid
underrättas särskilt.

Vid förrättningen skall föras protokoll. Lag (1987:243).

81 § Innan budgivningen inleds skall den gode mannen redovisa villkoren
för försäljningen samt lämna övriga upplysningar som är av betydelse för
denna. Inrop får inte godtas om det är uppenbart att avsevärt högre
köpeskilling kan uppnås.

Köpeskillingen skall betalas genast, om inte andra villkor fastställts
före försäljningen. Tillträde får inte ske förrän full betalning har
erlagts. När den gode mannen har mottagit betalningen, skall han utfärda
köpebrev.

Sker inte inrop eller godtas inte detta eller betalas inte
köpeskillingen enligt fastställda villkor, skall ny auktion hållas. Sker
det inte något inrop vid en ny auktion, övergår bostadsrätten utan lösen
genast till föreningen. Lag (1987:243).

82 § God man har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen får före varje annan fordran
tas ut ur den köpeskilling som inflyter vid försäljningen. I den mån
köpeskillingen inte förslår, skall ersättningen i stället betalas av
bostadsrättsföreningen, men bostadsrättshavaren skall slutligt svara för
ersättningen. Lag (1987:243).

83 § Köpeskillingen skall fördelas och redovisas av den gode mannen så
snart som möjligt. Utbetalningen av medel får dock anstå om tvist råder
om vem som är betalningsberättigad och säkerhet inte ställs. Protokollet
med redovisningen skall delges bostadsrättshavaren, föreningen och
berörda borgenärer.

Vill någon klandra redovisningen skall talan väckas inom tre månader
från den dag den klandrande fick del av protokollet. Klandras inte
redovisningen inom denna tid är rätten till talan förlorad. Lag
(1987:243).

Övergångsbestämmelser

1984:402

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas även på avtal som
har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande
enligt första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande
efter lagens ikraftträdande.

1984:698

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Om uppsägning har skett
före ikraftträdandet tillämpas 36 § i sin äldre lydelse.

1986:1160

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1986:1241

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen i 79 § tredje
stycket gäller till utgången av år 1991.

1987:669

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som
har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant
beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om
likvidator har utsetts före utgången av december 1987.

4. Om en bostadsrättsförenings stadgar efter utgången av december 1987
strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag
till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att de överensstämmer
med de nya bestämmelserna.

1987:1277

Denna lag träder i kraft den 1 januari l988. 2 § andra stycket och 6 § i
deras äldre lydelse gäller alltjämt i fråga om upplåtelser som har skett
enligt bostadsanvisningslagen.

1990:1132

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i mål

1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,

2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före
ikraftträdandet, eller

3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid
fastighetsdomstol före ikraftträdandet.