Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:519) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften

SFS nr
1971:519
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1971-06-30

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att ridderskapet och adeln
vid innevarande års lagtima adelsmöte beslutat att
riddarhuskapitationsavgiften från och med år 1971 skall erläggas med
fyrtio kronor för år.