Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån

SFS nr
1971:524
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna,
att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) eller genom beslut av
Kungl. Maj:t föreskrivits om minskning av familjepensionsförmån vid
sammanträffande med egenpensionsförmån eller med familjepensionsförmån
på grund av annan persons anställning ej skall tillämpas för tid efter
utgången av juni 1971.