Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser

SFS nr
1971:526
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1971-06-30

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna,
att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) föreskrivits om viss
högsta levnadsålder vid äktenskaps ingående som villkor för
efterlevande makes rätt till familjepensionsförmån ej skall tillämpas
för tid efter utgången av juni 1971, om maken genom äktenskapet har
förlorat rätten till familjepension, som utgått på grund av statliga
pensionsbestämmelser, eller tidigare har varit gift med arbetstagaren,
innan denne överskridit åldersgränsen.