Kungörelse (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål

SFS nr
1971:7
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1971-01-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1712
Upphävd
1992-01-01

1 § Eskilstuna, Norrköpings, Helsingborgs och Borås tingsrätter får
upptaga tryckfrihetsmål.

2 § Inom län, vari ingår domkretsen för tingsrätt som anges i 1 §,
skall de uppgifter som avses i 12 kap. 4, 6, 8 och 9 §§
tryckfrihetsförordnignen fullgöras av den tingsrätt, inom vars
domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Sådan tingsrätt skall översända
gällande jurymannalista till tingsrätt inom länet som anges i 1 §.