Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken

SFS nr
1971:703
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-08-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1473

Förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
gäller i tillämpliga delar även pengar som har deponerats hos
länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 § jordabalken. För
deposition av sådana medel får samma dagbok, konto och bankräkning
användas som för nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet. Förordning (1995:1473).

Övergångsbestämmelser

1971:703

Denna kungörelse träder i krft den 1 januari 1972, då kungörelsen
(1940:930) angående redovisning av penningar, som jämlikt 3 kap. 22 §
lagen om nyttjanderätt till fast egendom nedsatts i allmänt förvar
skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fort
farande i fråga om pengar som nedsatts enligt äldre bestämmelser.

1981:1010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I ärende som
handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet gäller kungörelsen i
dess äldre lydelse.