Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

SFS nr
1971:704
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:28
Upphävd
2009-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:672

1 § Länsstyrelsen skall förklara lämpligt antal personer behöriga att
hålla arrendesyn (synemän).

2 § Syneman skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och
inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han skall
vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet.
Förordning (1991:672).

3 § Innan någon förklaras behörig att hålla syn, skall länsstyrelsen
inhämta yttrande från myndigheter och organisationer som kan antagas ha
kännedom om hans lämplighet som syneman.

4 § Förklaring som avses i 1 § skall avse en tid av tre år. Syneman får
dock efter utgången av denna tid avsluta syn som har påbörjats
dessförinnan. Förordning (1991:672).

5 § Om någon som förklarats behörig enligt 1 § upphör att vara svensk
medborgare eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller
om han bedöms vara olämplig som syneman, skall länsstyrelsen förklara
att han inte längre är behörig att hålla syn.

Länsstyrelsen kan förordna att beslut enligt första stycket skall gälla
omedelbart. Förordning (1988:1340).

6 § Länsstyrelsen skall föra förteckning över dem som har förklarats
behöriga att hålla syn. I förteckningen skall anges den tid som bestämts
för varje syneman.

Beslut som avses i 5 § skall omedelbart införas i förteckningen.
Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt. Förordning
(1977:898).

7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
statens jordbruksverk. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1991:672).