Fastighetsbokskungörelse (1971:708)

SFS nr
1971:708
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:851

1 § Fastighetsbok som avses i 19 kap. 1 § jordabalken föres enligt
lösbladssystem. Boken skall hållas låst utom när blad insättes eller
uttages. Nyckel till boken skall förvaras så att obehörig användning
förhindras.

Till blad i fastighetsboken användes blanketter enligt härvid fogade
formulär A–F.

2 § I fastighetsboken göres särskilt upplägg för varje fastighet. Två
eller flera fastigheter få dock sammanföras på ett gemensamt upplägg, om
lagfart på fastigheterna senast beviljats eller sökts för samme ägare
och ingen av fastigheterna besväras av andra inskrivningar än sådana som
gäller i samma inbördes ordning i samtliga fastigheter.

3 § Upplägg förses med överskrift. Upplägg innehåller tre avdelningar,
nämligen fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt.

4 § Överskriften på första sidan av upplägget skall innehålla uppgift om
fastighetens registerbeteckning och det registerområde som fastigheten
tillhör. I överskriften på övriga sidor av upplägget anges fastighetens
registerbeteckning.

Föres fastigheter samman till ett gemensamt upplägg, får fastigheterna i
överskriften sammanfattas under lämplig gemensam benämning och
registerbeteckningarna antecknas i fastighetspalten.

5 § För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad får
närmast framförvarande blads nummer med tillägg av bokstav ur lilla
alfabetet.

6 § Uppläggen ordnas inom registerområdet i bokstavs- och nummerföljd.
Upplägg för tomter ordnas efter kvarter och inom varje kvarter efter
tomternas nummer. Upplägg för stadsägor ordnas efter dessas nummer.

7 § Sammanlägges fastigheter till en ny fastighet, får ett av uppläggen
användas som upplägg för den nybildade fastigheten. Vad som sagts nu
äger motsvarande tillämpning i fall som avses i 4 § andra stycket.

Skall fastigheter som förts samman på ett upplägg föras över till
särskilda upplägg, får det gemensamma upplägget användas som upplägg för
en av fastigheterna.

Klyves fastighet, får upplägget för fastigheten användas som upplägg för
en av de nybildade fastigheterna.

8 § Har område frångått fastighet genom expropriation eller liknande
tvångsförvärv, får överföringen till nytt upplägg ej göras innan området
fått särskild registerbeteckning.

9 § I fastighetsspalten antecknas,

1. fastighetens mantal eller annan notsvarande beteckning samt, i fråga
om fastighet som utgöres av ofri tomt, uppgift om detta förhållande,

2. uppgift om när fastigheten bildats och hur det skett,

3. fastighetens areal,

4. i fråga om fastighet som bildats genom avsöndring eller avstyckning,
uppgift om dag då lagfart söktes första gången,

5. i fråga om fastighet som upplåtits med tomträtt, uppgift om när
inskrivning av tomträttsupplåtelsen beviljades eller söktes, när
tomträttsinskrivning dödats eller tomträtten annars upphört.

10 § När upplägg göres, skall den som är ansvarig bestyrka riktigheten
av de införingar som har gjorts på upplägget med sitt namn eller signum.

11 § Ändras fastighet till storlek eller sammansättning eller ändras
annat förhållande som antecknats i fastighetsspalten, skall det anmärkas
där med angivande av dagen för ändringen.

12 § Vid införing i lagfartsspalten antecknas fullständiga
namnet på den för vilken lagfart sökes. Person- eller
organisationsnummer anges, där sådant finns.

Har den för vilken lagfart senast beviljats eller sökts ändrat
namn, antecknas namnändringen i lagfartsspalten.

Har lagfart beviljats eller sökts för staten, antecknas uppgift
om vilken myndighet som förvaltar egendomen i lagfartsspalten.

I lagfartsspaltens anmärkningskolumn antecknas

1. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan,

2. när ansökan rör endast en del av den fastighet som redovisas
på upplägget, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen
avser och, om fångesmannens åtkomst ej heller omfattar hela
fastigheten, hänvisning till det rum där hans lagfart är
inskriven,

3. hänvisning till rum där förvärv för ny ägare till
fastigheten eller del av den inskrivits,

4. uppgift att sammanläggning sökts eller fråga om
sammanläggning i annat fall tagits upp och att yttrande som
avses i 12 kap. 10 § fastighetsbildningslagen (1970:988) eller
i 11 § andra stycket lagen (1971:1037) om äganderättsutredning
och legalisering avgivits, fastighetsbildningsbeslut som avser
sammanläggning och registrering av beslut eller utslag som rör
sammanläggning,

5. förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 §
jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 §
och 20 § tredje stycket samma balk,

5 § kungörelsen (1952:169) om förfarandet vid införlivning av
mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller
allmänningsskog i Norrland eller Dalarna,

11 § fjärde stycket och 16 § andra stycket jordförvärvslagen
(1979:230),

7 § första stycket och 9 § andra stycket förköpslagen
(1967:868),

26 § bostadsförvaltningslagen (1977:792),

6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

20-22 §§ lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid
olovligt byggande m. m.,

3 § första stycket och 8 § tredje stycket lagen (1982:352) om
rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt,

39 b § naturvårdslagen (1964:822),

20 § hälsoskyddslagen (1982:1080),

2 § första stycket och 9 § andra stycket lagen (1985:658) om
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället,

10 kap. 22-24 §§ plan- och bygglagen (1987:10),

2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,

2 § lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda
jordbruksfastigheter.

Har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att
hans eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall denna
uppgift antecknas i lagfartsspaltens anmärkningskolumn.
Lag (1999:851).

13 § I inteckningsspaltens kolumn rörande ansökningens innehåll
antecknas,

1. intecknings belopp med såväl bokstäver som siffror,

2. beskaffenhet av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk
kraft för vilken inskrivning sökes,

3. vid inskrivning av servitut den härskande fastighetens
registerbeteckning och registerområde, om det är ett annat än den
tjänande fastighetens,

4. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis innehavarens
namn och adress.

I inteckningsspaltens förnyelsekolumn antecknas,

1. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis dagen för
anteckningen,

2. dag då anteckning skett om anmälan enligt 2 § lagen (1981:333) om
förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut.

I inteckningsspaltens anmärkningskolumn antecknas,

1. fastigheter som beröres när införing sker på flera upplägg i samma
ärende,

2. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller
inskrivning av rättighet i fastigheten,

3. när ansökan rör endast en del av den fastighet som redovisas på
upplägget, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser och
hänvisning till det rum i lagfartsspalten där ägarens lagfart är
inskriven,

4. utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan
förändring av inteckning,

5. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

6. anmälan att tidigare antecknat innehav av pantbrev eller vilandebevis
upphört,

7. förhållande som avses i 2 kap. 4 § andra stycket och 19 kap. 21 §
första och andra styckena jordabalken samt, såvitt gäller inteckning
eller inskrivning av rättighet i fastigheten, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 §
och 20 § tredje stycket samma balk,

8. inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken,

9. fastighetens anslutande till sådan gemensamhetsanläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149) som inte avser endast enskild väg, med
uppgift om anläggningens art,

10. övriga förhållanden som enligt lag eller annan författning skall
antecknas i fastighetsbok och som ej skall tas upp i lagfartsspalten.

I inteckningsspaltens dödningskolumn antecknas,

1. dag då inteckning eller annan inskrivning dödas eller anteckning sker
att inskrivning förfallit eller annars är utan verkan,

2. dag då inskrivning avförs enligt 23 kap. 6 § andra stycket eller 24
kap. 2 § jordabalken,

3. dag då anteckning avföres enligt 19 kap. 22 § samma balk.

Sedan i något rum anteckning gjorts om utbyte av inteckningshandling mot
nya sådana, meddelas hänvisning från det ena rummet till det andra.
Anteckning som rör inteckningen göres i fortsättningen i de nya rummen.
Förordning (1985:808).

14 § Ärendena införes i lagfarts- eller inteckningsspalten i den ordning
ansökan gjorts. Rör ärende inskrivning som gjorts förut på upplägget,
antecknas ärendet i rummet för inskrivningen eller, då detta är
fullskrivet, i ett följande rum som genom hänvisning i vartdera rummet
anges utgöra fortsättning av det förra.

Då införing sker i sista rummet på ett blad, skall fortsättningsblad
sättas in omedelbart och hänvisning göras från det ena bladet till det
andra.

15 § När fastighet föres över till nytt upplägg, skall det som det äldre
upplägget innehåller föras in på det nya upplägget, om det icke
uppenbarligen saknar betydelse. Därvid skall hänvisning ske från det ena
upplägget till det andra.

16 § I fråga om sådan inskrivning eller anteckning i inteckningsspalten
som rör flera fastigheter göres fullständig införing med angivande av
samtliga fastigheter som åtgärden rör endast på ett av uppläggen.
Hänvisning till detta upplägg göres på upplägget för var och en av de
övriga fastigheterna.

17 § Fullskrivet blad som ej tar upp gällande inskrivning får tagas ut
ur fastighetsboken. Blad som blivit omskrivet och ersatt av annat blad
skall tagas ut ur fastighetsboken. Har fastighet som avses med upplägget
i sin helhet avförts därifrån, får samtliga blad som hör till upplägget
tagas ut.

Blad som har tagits ut skall förses med nummer i fortlöpande följd och
förvaras av inskrivningsmyndigheten på lämpligt sätt.

Ersättes blad efter omskrivning av nytt blad, skall den som är ansvarig
för åtgärden bestyrka omskrivningens riktighet med sitt namn eller
signum.

18 § På varje upplägg antecknas i fastighetsspalten av vilka blad
upplägget består.

I samma spalt göres också anteckning om blad som har tagits ut ur
fastighetboken. Därvid anges det nummer med vilket bladet försetts
enligt 17 §.

Tages helt upplägg ut, skall motsvarande anteckning göras på upplägget
för någon av de nybildade fastigheterna.

19 § Särskilt register skall föras över de fastigheter som är
sammanförda på gemensamma upplägg. Registret hör till fastighetsboken.

20 § Uppläggandet av fastighetsbok enligt lagen (1932:169) om
uppläggande av nya fastighetsböcker skall ske under inskrivningsdomarens
ledning och på hans ansvar.

Vid uppläggande av fastighetsbok skall utdrag av fastighetsregistret
införskaffas från fastighetsregistermyndigheten i den mån det behövs.

Behövs annan upplysning som är av betydelse för viss fastighets
upptagande i fastighetsboken eller för överföring av viss inskrivning,
får upplysningen infordras från myndighet eller person som kan antagas
ha kännedom om förhållandena.

Har annan än den som är anställd vid lantmäteriväsendet biträtt såsom
sakkunnig vid undersökning enligt 6 § lagen om uppläggande av nya
fastighetsböcker, har han rätt till dagarvode samt resekostnadsersätt
ning och traktamente enligt vad som gäller för gode män vid
fastighetsbildningsförrättning. Ersättningen beslutas av
inskrivningsmyndigheten. Beslutet verkställes genom vederbörande
tingsrätts försorg.

Förekommer anledning att företaga besiktning på marken utan att
undersökning enligt 6 § lagen om uppläggande av nya fastighetsböcker har
funnits erforderlig, skall sådan besiktning verkställas av den som
lägger upp fastighetsboken. Kostnaden för besiktningen betalas av
statsverket. Kungörelse (1973:102).

21 § Kan egendom, i vilken inskrivning meddelats, ej hänföras till visst
registernummer, får egendomen tagas upp i särskild bilaga till
fastighetsboken under lämplig beteckning till dess erforderlig utredning
och därav föranledd rättelse skett. I bilagan skall anteckning göras om
sådant som är av betydelse för utredningen.

I bilagan tages upp även område som redovisas i bihang C till
fastighetsregistret.

I bilagan får särskilt upplägg göras för varje del av fastighet som
lagfarits för sig. Upplägg består av ett blad som tager upp
fastighetsspalt samt lagfarts- och inteckningsspalter. I övrigt gäller
beträffande bilagan i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
fastighetsboken.

22 § Efter verkställd överföring från äldre bok till fastighetsboken
skall hänvisning ske från vederbörande rum i den senare boken till
motsvarande rum i den förra, varjämte inskrivningsrummet i den äldre
boken överlinjeras eller överstämplas med rött.

Övergångsbestämmelser

1971:708

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom kungörelsen upphäves

1. kungörelsen (1875:70 s.1) huru lagfarts- och inteckningsböcker skola
inrättas och föras,

2. kungörelsen (1887:12) om införande av lagfarts- och inteckningsböcker
vid häradsrätterne i Kopparbergs län,

3. kungörelsen (1909:85 s.1) om införande i fastighetsbok av beteckning,
varunder fastighet upptagits i jordregistret,

4. kungörelsen (1917:285) angående ändring av vissa bestämmelser i
kungörelsen den 14 september 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker
skola inrättas och föras,

5. kungörelsen (1924:413) angående anteckning i lagfartsprotokoll och
lagfartsbok om ägostyckning enligt lagen den 25 april 1924 (nr 82) om
ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län,

6. kungörelsen (1932:519) med närmare föreskrifter huru nya
fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras,

7. kungörelsen (1945:224) angående anteckning i lagfartsprotokoll och
fastighetsbok om ändring av fastighetsägares namn m.m.

I fråga om förande av äldre bok beträffande fastighet för vilken upplägg
ej gjorts i fastighetsbok enligt lösbladssystem gäller äldre
bestämmelser fortfarande i tillämpliga delar. Skall enligt lag eller
annan författning visst förhållande antecknas i fastighetsbok och föres
fastigheten alltjämt i äldre bok, äger föreskrifterna i denna kungörelse
motsvarande tillämpning.

I fråga om återköpsrätt, som bestod vid utgången av år 1968, liksom i
fråga om vattenfallsrätt och rätt till avkomst eller annan förmån av
fast egendom gäller äldre bestämmelser fortfarande.

Har lagfart beviljats eller sökts utan att detta har antecknats i
fastighetsboken, får på begäran anteckning om lagfarten göras i
lagfartspalten. Uppgift om dag då lagfarten beviljades eller söktes
skall antecknas i lagfartsspaltens anmärkningskolumn.

1973:102

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973, då kungörelsen
(1932:521) med vissa bestämmelser angående kostnaden för sammanträden
och besiktningar i samband med uppläggande av nya fastighetsböcker för
landet skall upphöra att gälla.

1973:1167

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga om anläggningsbeslut enligt lagen
(1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.