Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.

SFS nr
1971:709
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1249

1 § Inskrivningsmyndighet skall senast den 20 i varje månad
underrätta skattemyndigheten och, beträffande fastighet som är
taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om de lagfarter som
sökts på inskrivningsdagarna under den nästföregående månaden
utom i fall då lagfartsärendet uppskjutits. Underrättelse skall
lämnas också om de lagfarter under samma tid som beviljats efter
fullföljd av vilandeförklarad ansökan eller som beviljats, förklarats
vilande eller avslagits efter uppskov.

Underrättelserna lämnas särskilt för varje kommun.

Första stycket gäller inte, om Lantmäteriverket
har skyldighet att lämna motsvarande underrättelse.

Om det i ett lagfartsärende, som avser förvärv från staten av en
fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller
Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län,
framkommer att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde
staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta
lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas
omedelbart efter det att lagfart har beviljats. Förordning (1996:1249).

2 § Underrättelse enligt 1 § lämnas på blankett enligt formulär och
anvisningar som fastställes av domstolsverket.

Har lagfart ej sökts på det ursprungliga förvärvet vid förköp enligt
förköpslagen (1967:868), skall uppgift om detta förvärv lämnas i samma
avseende som i fråga om förköpet. Förordning (1975:1122).

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning
av tomträtt.

Saknas uppgift om vederlaget vid överlåtelse av tomträtt som har
upplåtits före år 1954, skall detta förhållande anmärkas i
underrättelsen.

Övergångsbestämmelser

1971:709

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972 och tillämpas
första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari
1972.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1948:256) angående skyldighet
för inskrivningsdomare att lämna lantbruksnämnden underrättelser om
sökta lagfarter och kungörelsen (1953:479) angående skyldighet för
inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter
m.m.

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av
vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt.

1975:1122

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976 och tillämpas
första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari
1976.

1995:1422

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet “fastighetsregistermyndigheten” i äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.