Gravationsbeviskungörelse (1971:710)

SFS nr
1971:710
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:392

1 § Gravationsbevis rörande fast egendom skall innehålla uppgift om

1. fastighetens registerbeteckning och det registerområde inom
vilket fastigheten är belägen,

2. namnet på den för vilken lagfart senast beviljats och, om
möjligt, dennes person- eller organisationsnummer samt dag då lagfart
sökts,

3. annan för vilken lagfart sökts och dagen då det skedde, om ej
ansökningen förfallit eller avslagits genom beslut som vunnit laga
kraft,

4. huruvida avstyckning skett från fastigheten och, om så är fallet,
vilket år det senast skett.

Uppgift enligt första stycket 4 får begränsas att avse viss tid före
gravationsbevisets utfärdande, om det skulle medföra oskäligt stor
arbetsbörda för inskrivningsmyndigheten att lämna uppgift för tid
dessförinnan. Begränsningen skall anges i beviset.

Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans
eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall uppgift om detta
lämnas i beviset.

För flera fastigheter får gemensamt gravationsbevis utfärdas endast
om lagfart på fastigheterna senast har beviljats eller sökts för
samme ägare. Förordning (1995:392).

2 § I gravationsbevis enligt 1 § skall beträffande den fastighet som
avses med beviset, såvitt möjligt i tidsföljd, anmärkas,

1. inteckningar med angivande av beteckning på samtliga fastigheter
vari inteckning sökts, dag då inteckning sökts och skedda
förändringar, om icke uppgift om sådan förändring uppenbarligen saknar
betydelse.

2. inskrivningar av nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk
kraft med angivande av dag då inskrivning sökts och skedda
förändringar,

3. ansökningar om inteckning eller annan inskrivning som ej förfallit
eller avslagits genom beslut som äger laga kraft,

4. förhållanden som antecknats i fastighetsboken enligt lag eller
annan författning, om ej anteckningen uppenbarligen förlorat sin
betydelse.

Beträffande beviljad eller sökt inteckning skall uppgift lämnas om
beloppet. Detta anges med såväl bokstäver som siffror. Beträffande
beviljad eller sökt inskrivning av nyttjanderätt eller servitut skall
uppgift lämnas om rättighetens beskaffenhet.

Omfattar gravationsbevis endast viss tid och har under den tiden två
eller flera efter varandra erhållit lagfart på fastigheten, behöver
annan ägare än sådan som avses i 1 § 2 och 3 ej redovisas i beviset.

Gravationsbevis skall innehålla uppgift att i beviset ej har
utelämnats något förhållande av beskaffenhet att böra anmärkas i
beviset. Förordning (1979:805).

2 a § I gravationsbevis som utfärdas med anledning av förestående
exekutiv försäljning skall, utöver vad som anges i 1 och 2 §§, uppgift
lämnas om

1. den som är antecknad som innehavare av pantbrev eller vilandebevis
och dagen för anteckningen,

2. registerbeteckningen på den fastighet till vars förmån inskrivet
servitut har upplåtits,

3. varje tidigare registerbeteckning på fastighet vari inteckning har
gällt, dock ej beteckningen på fastighet från vilken inteckningen har
avlyfts eller på avstyckning.

Uppgift som avses i första stycket skall lämnas även i annat fall, om
det särskilt begärs. Uppgift som avses i första stycket 3 lämnas dock
endast i gravationsbevis som utfärdas inför förestående fördelning av
nedsatta medel. Förordning (1979:805).

3 § Gravationsbevis rörande tomträtt skall innehålla uppgift om

1. registerbeteckningen på den fastighet i vilken tomträtten har
upplåtits och det registerområde inom vilket fastigheten är belägen,

2. upplåtare och upplåtelsedag,

3. namnet på den för vilken inskrivning av tomträtten senast
beviljats och, om möjligt, dennes person- eller organisationsnummer
samt dag då inskrivning sökts,

4. annan för vilken inskrivning av tomträtten sökts och dagen då det
skedde, när ej ansökningen förfallit eller avslagits genom beslut som
vunnit laga kraft,

5. dag då inskrivning av tomträtten första gången sökts,

6. ändamålet med tomträtten,

7. det belopp med vilket avgälden utgår,

8. de för upplåtelsen gällande tidsperioder som avses i 13 kap. 10
och 14 §§ jordabalken,

9. i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning i tomträttshavarens
rätt att upplåta servitut eller annan särskild rättighet.

Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans
eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall uppgift om detta
lämnas i beviset.

I övrigt äger bestämmelserna i 2 och 2 a §§ motsvarande tillämpning
på tomträtt. Förordning (1995:392).

4 § Äganderättsbevis som avser fast egendom skall innehålla
uppgifter som avses i 1 § första stycket 2 och 3 samt tredje stycket.

Har egendom, som angiven dag varit föremål för lagfart eller
inteckning, delats efter nämnda dag, skall äganderättsbeviset
innehålla uppgift om den ursprungliga fastigheten samt varje nybildad
fastighet. För varje nybildad fastighet skall anges dag då lagfart
första gången söktes och uppgifter som avses i 1 § första stycket 2
och 3 samt tredje stycket.

Begärs äganderättsbevis av mera begränsat innehåll eller framgår av
omständigheterna att angivande av viss frånskild fastighet inte är av
betydelse för det ändamål för vilket beviset begärs, bör bevisets
omfattning lämpas därefter.

Begärs uppgift om lagfartsförhållandena en viss dag, skall särskilt
bevis om detta utfärdas. Förordning (1995:392).

5 § Gravationsbevis och äganderättsbevis samt bevis som avses i 4 §
fjärde stycket skall undertecknas av den som svarar för bevisets
riktighet.

Består bevis av två eller flera blad, dateras och undertecknas varje
blad. Sidorna numreras i följd för hela beviset. På bevisets sista
sida skall före underskriften lämnas uppgift om det antal sidor som
beviset omfattar.

6 § Om gravationsbevis och andra bevis rörande fastighet eller
tomträtt som redovisas i inskrivningsregister gäller bestämmelserna i
kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. Förordning
(1975:1121).