Kungörelse (1971:725) om garanti för obligationslån

SFS nr
1971:725
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-08-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott ge tillkänna, att Kungl. Maj:t /k/ dels
/-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda fyra
obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat
garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt två miljarder tvåhundra
miljoner kronor.

Obligationslån Lånebelopp

Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 10
november 1970 800 000 000
Svenska statens 7 1/4 obligationslån den 8 juni
1971 800 000 000
1970 års premieobligationslån, andra lånet 300 000 000
1971 års premieobligationslån 300 000 000