Kungörelse (1971:744) om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende

SFS nr
1971:744
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit
gott ge till känna följande.

Från riksbanken kommer att i allmänna rörelsen lämnas ut sedlar på
ettusen kronor med tryckår från och med år 1971 med följande ändrade
utseende av papperet i förhållande till vad som anges i kungörelsen
(1952:619) om utgivande av nya riksbankssedlar å ettusen kronor.

Papper:

Papperet är till färgen svagt rosatonat och på talongen försett med
ett vattenmärke föreställande Konung Gustaf V i profil med ansiktet
vänt inåt sedelns mitt.

Mellan Svea-bilden och framsidans högra lodräta bård är i papperet
inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder på sedeln
som en rak grå linje.