Fastighetsbildningskungörelse (1971:762);

SFS nr
1971:762
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-09-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:208

1 § Har upphävts genom förordning (2014:208).

Gode män

2 § När länsstyrelsen bestämmer antalet gode män inom en
kommun, ska länsstyrelsen ange hur många av dem som ska ha
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och hur många som ska
vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och Lantmäteriet om
beslut som avses i första stycket. Om det finns en kommunal
lantmäterimyndighet i kommunen, ska även den myndigheten
underrättas. Förordning (2008:679).

3 § Lantmäteriet ska anmäla till kommunen när kommunfullmäktige
ska välja god man. Förordning (2008:679).

4 § En god man som har utsetts för en kommun får tjänstgöra hos
både Lantmäteriet och den kommunala lantmäterimyndigheten.
Förordning (2008:679).

5 § Kommunen ska snarast sända uppgifter om utgången av val av
gode män till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Av uppgifterna
ska det framgå vilken sakkunskap den valde företräder.

Lantmäteriet ska föra en förteckning över de gode män som har
utsetts för varje kommun. Förordning (2008:679).

Protokoll, dagbok och aktbildning

6 § Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde med
sakägare. Meddelas sådant beslut som skall tagas upp i protokoll eller
behövs det för att handläggningen skall kunna redovisas på ett
tillfredsställande sätt, föres protokoll även över annan handläggning.

7 § Protokollet förs och undertecknas eller signeras med en
elektronisk signatur av förrättningslantmätaren eller någon
annan tjänsteman vid lantmäterimyndigheten.

Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon
sakägare att hans tillförlitlighet kan anses förringad får inte
vara protokollförare. Förordning (2004:398).

8 § I protokoll antecknas

1. lantmäterimyndigheten samt tid och plats för handläggningen,

2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas, och
protokollföraren,

3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om
vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter saken angår
med angivande av sakägares anknytning till fastighet,

4. annan som ska underrättas om sammanträde med sakägare och
som är närvarande,

5. vem som sökt förrättningen,

6. kort beteckning av saken,

7. fullmakt som lämnas muntligen inför lantmäterimyndigheten,

8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för
en viss åtgärd, i fall då uppgift om detta inte har tagits in i
en annan handling som bilagts akten, och

9. lantmäterimyndighetens beslut och skiljaktig mening inom
lantmäterimyndigheten.

Uppgifterna i första stycket 3-5 får, om det är lämpligt,
lämnas genom hänvisning till annan handling i akten.

Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver
inte tas upp i protokoll. Detsamma gäller beslut om att ställa
in en förrättning på grund av att ansökan har återkallats och
beslut om avvisning av ansökan. Förordning (2008:679).

9 § Protokoll som föres vid sammanträde med sakägare skall utöver vad
som följer av 8 § innehålla

1. kort redogörelse för sammanträdets gång,

2. yrkanden och invändningar som framställes vid sammanträdet, ändringar
i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av
yrkanden,

3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet
och yttranden över dessa,

4. redogörelse för den utredning som förebringas,

5. vad som i övrigt kan antagas få betydelse vid fullföljd till domstol
eller eljest anses böra bevaras för framtiden.

Har det som enligt första stycket 2–4 skall antecknas i protokoll
tagits upp i annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas
till handlingen.

10 § Utsaga av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfattning
utsagan kan antagas vara av betydelse i ärendet.
Lantmäterimyndigheten får dock förordna att utsagan skall tagas
upp på fonetisk väg i stället för att antecknas i protokollet.

Fonogram skall återges i vanlig skrift, när
lantmäterimyndigheten eller vid besvär domstol finner att det
behövs eller sakägare eller annan begär avskrift. Utskriften skall
bestyrkas till sin riktighet av tjänsteman vid
lantmäterimyndigheten och biläggas handlingarna i ärendet.

Fonogram skall bevaras i oförändrat skick till dess att ärendet slutligt
avgjorts. Om fonogrammet har återgivits i vanlig skrift, får det
förstöras. Förordning (1995:1423).

11 § Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp
efter hand som sammanträdet fortgår. Kan det ej ske, föres
minnesanteckningar. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp
snarast möjligt efter sammanträdets slut.

12 § När ett protokoll har satts upp skall
förrättningslantmätaren göra en anteckning om detta på
protokollet. Dagen för anteckningen skall anges och namn eller
signatur sättas ut. Anteckningen får signeras med en
elektronisk signatur. Förordning (2004:398).

13 § Över ärendena ska det föras en dagbok som för varje ärende
anger dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits
och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet
samt dagen för ärendets avgörande. Dagboken får föras särskilt
för skilda grupper av ärenden.

Dagboken ska bestå av en förteckning över ärendena och av
dagboksblad över handläggningen av de särskilda ärendena.
Förteckningen och dagboksbladen ska föras enligt formulär som
Lantmäteriet fastställer. Dagboksblad behöver dock föras endast
när ärendets beskaffenhet kräver det. Ärendena ska tas upp i
förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i
löpande följd för kalenderår. Dagboksbladet ska ingå i den akt
som är upprättad för ärendet. Förordning (2008:679).

14 § De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall
föras samman till en akt.

De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som
avses i 15 § första stycket första punkten, skall förses med en
särskiljande beteckning efter hand som de kommer in eller
upprättas och förses med uppgift om lantmäterimyndigheten och
ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in skall
dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

Ett beslut som inte tas upp i protokollet skall tecknas på ett
dagboksblad eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut
skall undertecknas med namn eller signatur eller signeras med
en elektronisk signatur av förrättningslantmätaren eller, om en
annan tjänsteman har meddelat beslutet, av denne.
Förordning (2004:398).

15 § Sedan ärendet avgjorts samt beslutet eller utslaget vunnit laga
kraft och erforderliga uppgifter införts i fastighetsregistrets
allmänna del, får minnesanteckningar och dubletter av handlingar
samt sådana missiv och delgivningsbevis som ej innehåller någon
upplysning av betydelse i saken gallras ut ur akten. Efter samma
tid får även behörighetshandlingar gallras ut, om anteckning göres
i akten om innehållet i handlingarna och anteckningen bestyrkes av
behörig tjänsteman.

Om gallring i övrigt och om andra åtgärder i anslutning till arkivering
av akter finns särskilda föreskrifter. Förordning (2000:313).

16 § I förrättningsakten skall antecknas vad som förekommer vid sådan
utmärkning av gräns som enligt 4 kap. 27 § andra stycket eller 14 kap.
7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) verkställes efter förrättnings
avslutande.

Kallelser

17 § Kan sökandens utevaro från förrättningssammanträde föranleda att
ansökningen skall anses återkallad, skall han i kallelsen till
sammanträdet erinras härom.

In- och utbetalningar av vissa penningmedel

18 § En inbetalning som avses i 5 kap. 16 § första stycket
eller 10 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988) görs till Lantmäteriet.

In- och utbetalningar som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket
fastighetsbildningslagen görs genom Lantmäteriets förmedling.
Förordning (2008:679).

Underställning enligt 5 kap. 20 § och 11 kap. 9 §
fastighetsbildningslagen

18 a § Har upphävts genom förordning (2014:208).

19 § När en fråga om tillstånd till en sådan ökning av en
fastighets graderingsvärde som avses i 5 kap. 20 § eller 11
kap. 9 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas
en myndighet med hänsyn till jordförvärvslagen (1979:230),
gäller för ärendets handläggning i tillämpliga delar
jordförvärvslagen och de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen. Förordning (2014:208).

Sammanläggning

20 § Lantmäterimyndigheten skall i följande fall genast
underrätta inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel, nämligen

1. när en ansökan om sammanläggning görs,

2. när lantmäterimyndigheten utan ansökan tar upp en fråga om
sammanläggning, och

3. när lantmäterimyndigheten meddelar fastighetsbildningsbeslut
som avser sammanläggning.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om ansökan
omedelbart avvisas eller förrättningen genast ställs in.

Om en underrättelse enligt första stycket har lämnats, skall
inskrivningsmyndigheten i följande fall genast underrättas för
anteckning eller borttagande av tidigare anteckning i
registret, nämligen

1. när ett beslut eller ett utslag om avvisning av ansökan om
sammanläggning eller om inställande av en sådan förrättning har
vunnit laga kraft, och

2. när ett utslag om undanröjande av beslut om sammanläggning
har vunnit laga kraft.

En underrättelse som avses i tredje stycket skall lämnas av den
lantmäterimyndighet eller domstol som har meddelat beslutet
eller utslaget. Förordning (2000:313).

21 § När en begäran om yttrande i ett sammanläggningsärende
sänds till inskrivningsmyndigheten ska akten eller de delar av
den som behövs för yttrandet bifogas i original eller avskrift.
Förordning (2008:166).

22 § Har upphävts genom förordning (2000:313).

23 § Har upphävts genom förordning (1987:1029).

Expediering av förrättningsakt m.m.

24 § En underrättelse enligt 4 kap. 33 a §
fastighetsbildningslagen (1970:988) skall lämnas genast och
senast inom en vecka efter den dag då beslutet meddelades.

När en förrättning som länsstyrelsen får överklaga enligt 15
kap. 8 § fastighetsbildningslagen har förklarats avslutad
skall, om länsstyrelsen har begärt det, förrättningsakten
genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall inom fyra veckor från den dag förrättningen
förklarades avslutad sända akten åter till
lantmäterimyndigheten. Förordning (2004:391).

25 § Om lantmäterimyndigheten meddelar ett tillståndsbeslut
eller ett sådant fastighetsbildningsbeslut som får överklagas
särskilt och om länsstyrelsen får överklaga beslutet enligt
15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988), ska en kopia
av beslutet genast och senast inom en vecka sändas till
länsstyrelsen. Detta gäller dock inte om en kopia av beslutet
har lämnats till länsstyrelsen enligt 24 § första stycket.

En uppgift om fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings-
eller gränsutmärkningsbeslut får föras in i
fastighetsregistrets allmänna del trots att förrättningen
inte är avslutad. Om beslutet i ett sådant fall har
överklagats i viss del, ska lantmäterimyndigheten, sedan
registreringsfrågan har handlagts, genast sända akten till
domstolen. Förordning (2009:1205).

26 § Om en avslutad förrättning har överklagats, ska
lantmäterimyndigheten genast sända förrättningsakten till
mark- och miljödomstolen när eventuella registreringsfrågor
har handlagts.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning
eller särskild gränsutmärkning har förts in i
fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt
meddela åtgärden till den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

När ett beslut om inbetalning enligt 5 kap. 16 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) har fått laga kraft, ska
lantmäterimyndigheten sända en kopia av beslutet till
Lantmäteriet. Förordning (2014:208).

27 § När ett sådant beslut eller utslag som avses i 2 § lagen
(1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av
fastighetsbildning har vunnit laga kraft, skall
lantmäterimyndigheten, om anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel skall ske enligt nämnda lag, underrätta
inskrivningsmyndigheten om beslutet eller utslaget.
Förordning (2000:313).

28 § /Upphör att gälla U:2016-01-01 genom förordning (2013:803)./
När lantmäterimyndigheten har fattat ett beslut som
innebär en ändring av en fastighetsgräns, skall myndigheten
underrätta Svenska kyrkan om beslutet när det har vunnit laga
kraft, om beslutet kan föranleda en ändring av en
församlingsgräns. Förordning (2001:827).

29 § Inom fyrtiofem dagar från det förrättningen eller, om besvär
anförts, domstolens avgörande vunnit laga kraft skall ett exemplar av
förrättningshandlingarna sändas till sakägaren. Finns det flera
sakägare, skall expediering ske till den av dem som de utser eller, om
de ej kan enas, till den av sakägarna som förrättningslantmätaren utser.
Handling som utan olägenhet kan undvaras av sakägarna behöver ej
översändas.

Slutbestämmelser

Manuell registerkarta

30 § Om en registerkarta inte förs med automatiserad
behandling, skall det i stället finnas en manuellt förd
registerkarta. En sådan karta skall utgöra ett systematiskt
uppbyggt bladindelat kartverk. Kartverket skall upprättas på
grundval av en karta eller motsvarande utgångsmaterial.

Beträffande varje kartblad skall anges när det har tagits i
bruk.

Registerkartans skilda blad skall beroende på förhållandena
upprättas i någon av följande skalor: 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000 eller 1:100000. Om särskilda
skäl föreligger, får i stället för skalorna 1:500 och 1:5000
användas skalorna 1:400 respektive 1:4000. Förordning (2000:313).

31 § Vad som i 37-39 §§ förordningen (2000:308) om
fastighetsregister föreskrivs i fråga om registerkarta som förs
med automatiserad behandling skall i tillämpliga delar gälla
även för en manuellt förd registerkarta. Förordning (2000:313).

Dagbok i ärende om registrering

32 § Över ärenden om införande av uppgift i
fastighetsregistrets allmänna del skall det föras en dagbok.
Förordning (2000:313).

Åtgärder inför registrering

33 § En uppgift som avses i 3 § första stycket 1-5 förordningen
(2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i
registrets allmänna del ska innan registreringen verkställs
föras in i ett till registret anslutet system för automatiserad
behandling där uppgiften inte är allmänt tillgänglig
(preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart
upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära
registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat
beslutet om införingen.

Sedan godkännande har skett enligt första stycket ska ärendet
anmälas till Lantmäteriet för slutlig registrering i
fastighetsregistrets allmänna del enligt 71 § förordningen om
fastighetsregister. Som registreringsdag ska därvid anges den
dag uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret. Om en
uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan
anledning inte kan föras in i registret den angivna dagen, ska
lantmäterimyndigheten ange en ny registreringsdag.

När en registerkarta förs med automatiserad behandling, får
uppgifter om koordinater som ska föras in fastighetsregistrets
allmänna del hämtas från registerkartan.
Förordning (2008:679).

Uppgift om utredning enligt 27 § förordningen (2000:308) om
fastighetsregister

34 § Uppgifter om utredning som enligt 27 § första stycket 5
förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i
fastighetsregistrets allmänna del under planer m.m. skall
hämtas ur handling som den ansvariga kommunala myndigheten har
upprättat och överlämnat till lantmäterimyndigheten med begäran
om registrering. Förordning (2002:387).

Uppgift i akt om verkställd registrering

35 § Uppgift om dagen för registrering i fastighetsregistrets
allmänna del av en förrättning eller en åtgärd skall redovisas
i den akt som ligger till grund för registreringen. Om en
fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning åsätts en
beteckning, skall denna redovisas i akten. Förordning (2000:313).

Personlig lösen

36 § Den som hos lantmäterimyndigheten är behörig att lämna
anmälan enligt 33 § skall tilldelas en personlig lösen, utan
vilken anmälan inte kan lämnas.
Förvaring av vissa handlingar

37 § Manuell registerkarta och handlingar som har använts för
att skapa en sådan karta samt lantmäterimyndighetens akter
skall förvaras i en brandskyddad lokal. Detsamma skall även
gälla äldre fastighetsregister (jordregister och stadsregister)
med därtill hörande kartor och handlingar.

Lantmäterimyndigheten skall föra en förteckning över de kartor
och handlingar som myndigheten har vård om. Förordning (2000:313).

Föreskrifter

38 § Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om

1. förande av dagbok,

2. akter,

3. arkivering, och

4. fastställande av lösen.

Lantmäteriet får också i övrigt meddela föreskrifter som behövs
för verkställigheten av fastighetsbildningslagen (1970:988),
lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen,
lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av
fastighetsbildning och denna kungörelse. Förordning (2008:679).

Övergångsbestämmelser

1971:762

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon
som är valbar till sådan befattning.

1987:1029

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller
föreskrifterna i 23 § fortfarande.

1995:1423

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

2009:575

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) som har gjorts
före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare
lydelse.

2014:208

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar
där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före
ikraftträdandet.