Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

SFS nr
1971:796
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1971-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:199

1 § Ansökan om adoption upptages av svensk domstol, om den eller de
sökande har svenskt medborgarskap eller har hemvist här i riket eller
om Konungen medgivit att ansökningen prövas.

2 § Ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

Avser ansökningen barn under aderton år, skall särskilt
beaktas, huruvida sökande eller barnet genom medborgarskap
eller hemvist eller på annat sätt har anknytning till främmande
stat och det skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet, om
adoptionen ej blir gällande där.

Rätten skall inhämta yttrande från Migrationsverket, när den
som adoptionen avser är utomnordisk medborgare och tolv år
eller äldre. Lag (2001:199).

3 § Beslut om adoption som meddelats i främmande stat gäller här i
riket, om den eller de sökande var medborgare eller hade hemvist i den
främmande staten när beslutet meddelades samt, i fall då adoptivbarnet
var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, adoptionen
godkänts av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan även i annat fall
förordna, att ett utomlands meddelat beslut om adoption skall gälla
här i riket.

4 § När beslut om adoption som meddelats i främmande stat skall gälla
här i riket, anses adoptivbarnet som adoptantens barn i äktenskap i
fråga om vårdnad, förmynderskap och underhåll.

I fråga om arvsrätt i adoptivförhållanden gäller vad som i allmänhet
är föreskrivet om tillämplig lag beträffande rätten till arv, oavsett
vilken lag som tillämpats vid adoptionen. Har denna ägt rum här i
riket, anses dock adoptivbarnet alltid som adoptantens barn i
äktenskap.

I fall då adoptivbarn ej har arvsrätt efter adoptanten kan efter vad
som finnes skäligt bestämmas att bidrag till barnets underhåll skall
utgå av behållningen i adoptantens dödsbo.

5 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan meddela
föreskrifter om den utredning som skall äga rrum i ärende som avses
i denna lag.

6 § Beslut om adoption som meddelats i främmande stat får ej tilläggas
giltighet i Sverige, om detta skulle vara uppenbart oförenligt med
grunderna för rättsordningen här i riket.

7 § I den mån det påkallas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser
enligt avtal med främmande stat kan Konungen meddela föreskrifter som
avviker från bestämmelserna i denna lag.

Övergångsbestämmelser

1971:796

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Beslut om adoption, som meddelats i främmande stat och vid
ikraftträdanden var gällande här i riket, gäller alltjämt.

I fråga om rätt till arv i adoptivförhållande är lagen ej tillämplig,
om arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet.