Tomträttsbokskungörelse (1971:801)

SFS nr
1971:801
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-11-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:393

1 § Tomträttsbok som avses i 19 kap. 1 § jordabalken föres enligt
lösbladssystem. Boken skall hållas låst utom när blad insättes eller
uttages. Nyckel till boken skall förvaras så att obehörig användning
förhindras.

Till blad i tomträttsboken användes blanketter enligt härvid fogade
formulär A och B.

Formulären finns inte med här

Gemensamt band får användas för tomträttsbok och fastighetsbok.
Innehåller ett band olika böcker, skall varje bok vara försedd med
titelblad.

2 § I tomträttsboken göres särskilt upplägg för varje tomträtt. Upplägg
förses med överskrift.

Upplägg innehåller tre avdelningar, nämligen tomrättsspalt,
innehavarspalt och inteckningsspalt.

3 § Överskriften på första sidan av upplägget skall innehålla uppgift om
registerbeteckning på den fastighet i vilken tomrätten har upplåtits och
det registerområde som fastigheten tillhör. I överskriften på övriga
sidor av upplägget anges till vilket upplägg sidan hör.

4 § För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad får
närmast framförvarande blads nummer med tillägg av bokstav ur lilla
alfabetet.

5 § Uppläggen ordnas inom registerområdet i bokstavs- och nummerföljd.
Upplägg för tomter ordnas efter kvarter och inom varje kvarter efter
tomternas nummer. Upplägg för stadsägor ordnas efter dessas nummer.

6 § När upplägg göres för tomträtt, antecknas i tomträttsspalten,

1. upplåtare och upplåtelsedag,

2. dag då inskrivning av tomträttsupplåtelsen beviljades eller söktes,

3. ändamålet med upplåtelsen,

4. det belopp med vilket avgälden skall utgå,

5. de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§ jordabalken,

6. sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap.
4 § jordabalken,

7. arealen på den fastighet i vilken tomträtten har upplåtits.
Kungörelse (1973:546).

7 § I tomträttsspalten antecknas dessutom,

1. inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med
angivande av avtalets innebörd,

2. dödning av tomträttsinskrivning,

3. dag då ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen bifallits, om
den dagen icke är densamma som dagen för ansökningen,

4. uppsägning av tomträttsavtalet,

5. anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,

6. nedsättning av lösesumma,

7. tomträttens upphörande enligt 13 kap. 19 § jordabalken.

8 § Vid införing i innehavarspalten antecknas fullständiga namnet
på den för vilken inskrivning sökes. Person- eller
organisationsnummer anges, där sådant finns.

Har den för vilken inskrivning senast beviljats eller sökts ändrat
namn, antecknas namnändringen i innehavarspalten.

I innehavarspaltens anmärkningskolumn antecknas,

1. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning av
tomträtt,

2. när ansökan rör förvärv av andel i tomträtt, uppgift om den andel
som ansökningen avser och, om föregående tomträttshavare ej innehaft
hela tomträtten, hänvisning till det rum där hans ansökan om
inskrivning införts,

3. hänvisning till rum där förvärv för ny innehavare av tomträtten
eller andel i den inskrivits,

4. förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med
21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt,
19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,

7 § första stycket och 9 § andra stycket förköpslagen (1967: 868),

26 § bostadsförvaltningslagen (1977: 792),

6 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

20–22 §§ lagen (1976: 666) om påföljder och ingripanden vid
olovligt byggande m. m.,

3 § första stycket och 8 § tredje stycket lagen (1982: 352) om rätt
till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt,

39 b § naturvårdslagen (1964: 822),

20 § hälsoskyddslagen (1982: 1080),

10 kap. 22–24 §§ plan- och bygglagen (1987: 10),

2 § andra stycket lagen (1987: 232) om sambors gemensamma hem.

Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans
eller hennes förordnande omfattar tomträtten, skall denna uppgift
antecknas i innehavarspaltens anmärkningskolumn.
Förordning (1995:393).

9 § I inteckningsspaltens kolumn rörande ansökningens innehåll
antecknas,

1. intecknings belopp med såväl bokstäver som siffror,

2. beskaffenhet av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk
kraft för vilken inskrivning sökes,

3. vid inskrivning av servitut den härskande fastigheten eller
tomträtten med angivande av registerbeteckning samt registerområde, om
den fastighet i vilken tomträtten har upplåtits tillhör ett annat
registerområde,

4. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis innehavarens
namn och adress.

Dag då anteckning om innehav skett antecknas i den därför avsedda
kolumnen.

I inteckningsspaltens anmärkningskolumn antecknas,

1. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller
inskrivning av rättighet i tomträtten,

2. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning,

3. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

4. anmälan att tidigare antecknat innehav av pantbrev eller vilandebevis
upphört,

5. förhållande som avses i 2 kap. 4 § andra stycket jämfört med 13 kap.
9 § andra stycket samt 19 kap. 21 § första och andra styckena
jordabalken och, såvitt gäller inteckning eller inskrivning av rättighet
i tomträtten, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma
balk,

6. inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken,

7. tomträttens anslutande till sådan gemensamhetsanläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149) som inte avser endast enskild väg, med
uppgift om anläggningens art,

8. övriga förhållanden som enligt lag eller annan författning skall
antecknas i tomträttsbok och som ej skall tas upp i tomträttsspalten
eller innehavarspalten.

I inteckningsspaltens dödningskolumn antecknas,

1. dag då inteckning eller annan inskrivning dödas eller anteckning sker
att inskrivning förfallit eller annars är utan verkan,

2. dag då inskrivning avförs enligt 23 kap. 6 § andra stycket jämfört
med 23 kap. 8 § eller 24 kap. 2 § jämfört med 24 kap. 3 § jordabalken,

3. dag då anteckning avföres enligt 19 kap. 22 § samma balk.

Sedan i något rum anteckning gjorts om utbyte av inteckningshandling mot
nya sådana, meddelas hänvisning från det ena rummet till det andra.
Anteckning som rör inteckningen göres i fortsättningen i de nya rummen.
Förordning (1985:809).

10 § Ärendena införes i innehavar- eller inteckningsspalten i den
ordning ansökan gjorts. Rör ärende inskrivning som gjorts förut på
upplägget, antecknas ärendet i rummet för inskrivningen eller, då detta
är fullskrivet, i ett följande rum som genom hänvisning i vartdera
rummet anges utgöra fortsättning av det förra.

Då införing sker i sista rummet på ett blad, skall fortsättningsblad
sättas in omedelbart och hänvisning göras från det ena bladet till det
andra.

11 § Fullskrivet blad som ej tar upp gällande inskrivning får tagas ut
ur tomträttsboken. Blad som blivit omskrivet och ersatt av annat blad
skall tagas ut ur tomträttsboken. När tomträttsinskrivning dödats eller
tomträtten annars upphört, skall samtliga blad som hör till upplägget
tagas ut.

Blad som har tagits ut skall förses med nummer i fortlöpande följd och
förvaras av inskrivningsmyndigheten på lämpligt sätt.

Ersättes blad efter omskrivning av nytt blad, skall den som är ansvarig
för åtgärden bestyrka omskrivningens riktighet med sitt namn eller
signum.

12 § På varje upplägg antecknas i tomträttsspalten av vilka blad
upplägget består.

I samma spalt göres också anteckning om blad som har tagits ut ur
tomträttsboken. Därvid anges det nummer med vilket bladet försetts
enligt 11 §.

Övergångsbestämmelser

1971:801

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1907:122 s. 1) om
tomträttsböckers och vattenfallsrättsböckers inrättande och förande och
kungörelsen (1953:719) om nya tomträttsböcker och
vattenfallsrättsböcker.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förande av tomträttsbok
beträffande tomträtt på vilken, enligt vad i övergångsbestämmelserna
till lagen (1953:415) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36
s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom är stadgat, 4 kap. sistnämnda
lag skall äga tillämpning i sin äldre lydelse. Skall enligt lag eller
annan författning visst förhållande antecknas i tomträttsbok och föres
tomträttsboken enligt äldre bestämmelser, äger föreskrifterna i denna
kungörelse motsvarande tillämpning.

Upplägg i tomträttsbok, som föres enligt äldre bestämmelser och
inrättats enligt lösbladssystem, får icke sammanblandas med upplägg i
tomträttsbok, som föres enligt de nya föreskrifterna, utan skall hållas
tydligt avskilt från sådant upplägg.

När tomträtt som upplåtits före den 1 januari 1954 föres över till nytt
upplägg, skall det som det äldre upplägget innehåller föras in på det
nya upplägget, om det icke uppenbarligen saknar betydelse. Därvid skall
hänvisning ske från det ena upplägget till det andra.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande
vattenfallsrättsböcker.

1973:1168

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga om anläggningsbeslut enligt lagen
(1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.