Förordning (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden

SFS nr
1971:803
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1971-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:731
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §,
tillämpas på arbetsmiljöfonden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan styrelsens
ordförande och i övrigt direktören hos arbetsmiljöfonden. Förordning
(1986:200).

Uppgifter

2 § Arbetsmiljöfonden har till uppgift att genom bidrag från den fond
som avses i 4 kap. 8 § lagen (1981:691) om socialavgifter stödja

1. sådan forskning och utveckling samt utbildning och information som
kan motverka uppkomsten av yrkesskador och annan av arbetsmiljön
betingad ohälsa eller förbättra arbetsmiljön och därigenom främja hälsa
och säkerhet i arbetslivet,

2. forskning och utveckling samt utbildning och information beträffande
medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt,

3. sådant skyddsarbete, som utförs av skyddsombud som har utsetts enligt
6 kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160),

4. utbildning av styrelserepresentanter för de anställda,

5. arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verksamhet.

Arbetsmiljöfonden skall beakta behovet av samordning av insatserna för
forskning och utveckling samt utbildning och information inom sitt
verksamhetsområde. Arbetsmiljöfonden får själv ta initiativ till
forsknings- och utvecklingsprojekt inom området. Förordning (1986:200).

3 § Bidrag till forskning och utveckling skall avse främst sådan
forskning, vars resultat kan väntas få praktisk användning inom
arbetslivet, och sådant utvecklingsarbete, som behövs för att nya
tekniska lösningar skall komma i praktisk tillämpning. Bidrag till
forskning får lämnas även för att främja kontakt med internationell
forskning. Bidrag som avses i första punkten kan förenas med villkor om
skyldighet att återbetala uppburet belopp i den mån det understödda
projektet ger ekonomisk avkastning.

Bidrag till utbildning inom arbetsmiljöns område skall avse utbildning
av skyddsombud, arbetsledare, tekniska planerare och andra som är med om
att forma arbetsmiljön samt kompletterande utbildning av personal inom
företagshälsovården och arbetarskyddet i övrigt. Bidrag till utbildning
beträffande medbestämmande i arbetslivet och andra arbetslivsfrågor
skall avse utbildning i syfte att sprida kunskap om nya regler på
arbetsmarknaden och sådana förhållanden i övrigt som är av betydelse för
att utveckla arbetstagarnas medbestämmanderätt.

Bidrag till information skall avse främst brett upplagd information
riktad till stora persongrupper inom arbetslivet.

Bidrag till skyddsarbete och till forskningsinitierande verksamhet
lämnas enligt bestämmelser som regeringen fastställer i särskild
ordning. Förordning (1983:680).

4 § Arbetsmiljöfonden skall övervaka att bidrag som fonden har beviljat
kommer till avsedd användning samt tillse att resultaten av den
forskning och det utvecklingsarbete, som bedrivs med stöd av bidrag från
arbetsmiljöfonden, offentliggörs på lämpligt sätt. Förordning
(1986:200).

5 § Arbetsmiljöfonden skall varje år före den 1 april för regeringens
godkännande redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens
verksamhet under det följande budgetåret.

Före den 1 november varje år skall arbetsmiljöfonden avge en berättelse
till regeringen om fondens verksamhet under det senaste budgetåret.
Förordning (1987:396).

5 a § Från arbetsmiljöfonden ställs medel till institutets för
arbetsmiljöforskning förfogande som bidrag till kostnader för

1. forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljöområdet som
bedrivs vid institutet,

2. utbildning av personal inom företagshälsovården.

Bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 lämnas
enligt bestämmelser som regeringen fastställer i särskild ordning.

Regeringen fastställer årligen det belopp som skall stå till institutets
förfogande för utbildningen av personal inom företagshälsovården.
Institutet skall före den 1 december varje år till regeringen lämna
förslag om det belopp som under det följande budgetåret skall ställas
till förfogande. Institutet skall genast underrätta arbetsmiljöfonden om
förslaget.

Bestämmelser om bidrag till utbildning av personal inom
företagshälsovården meddelas av institutet. Förordning (1987:396).

5 b § Arbetsmiljöfonden skall, enligt föreskrifter som regeringen
meddelar, lämna arbetsmarknadsorganisationer, branschförbund och andra
liknande sammanslutningar av företag bidrag ur fonden till utbildning,
information samt utvecklings- och försöksverksamhet beträffande frågor
om arbetstagarnas medbestämmanderätt.

Från arbetsmiljöfonden ställs medel till förfogande för
arbetslivscentrum. Medlen utgör bidrag till centrets finansiering.
Regeringen fastställer årligen det belopp som skall ställas till
centrets förfogande. För centrets verksamhet gäller särskilt utfärdade
bestämmelser. Förordning (1986:200).

Organisation

6 § Arbetsmiljöfonden leds av en styrelse. Styrelsen består av högst
femton ledamöter, som utses av regeringen. Av ledamöterna utses tre
efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av
Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av
Centralorganisationen SACO/SR, tre efter förslag av Svenska
arbetsgivareföreningen, en efter förslag av Landstingsförbundet och en
efter förslag av Svenska kommunförbundet. Dessutom utses en representant
för staten som arbetsgivare.

Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden finns en ersättare, som utses i samma
ordning som ledamoten. Ledamöter samt ersättare för dem förordnas för
högst tre år.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på arbetsmiljöfonden. Förordning
(1986:200).

7 § Hos arbetsmiljöfonden finns ett kansli som förestås av en direktör.
Denne utses av regeringen efter anmälan av ordföranden.
Arbetsmiljöfonden anställer annan personal.

Arbetsmiljöfonden får i mån av behov anlita experter och sakkunniga.
Förordning (1986:200).

Ärendenas handläggning m.m.

8 § Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller när minst
två andra ledamöter begär det. Förordning (1981:260).

9 § Styrelsen är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två
representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra
ledamöter, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två
för arbetstagare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt
detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.
Förordning (1986:837).

10 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
ordföranden, direktören eller annan tjänsteman att avgöra vissa ärenden
eller grupper av ärenden. Förordning (1981:260).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören eller på en särskilt
förordnad föredragande. Styrelsen får uppdra åt ledamöter att föredra
vissa ärenden eller grupper av ärenden. Ordföranden får överta
beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av
styrelsen.

Direktören har rätt att närvara när ett ärende föredras av annan.
Förordning (1981:260).

12 § har upphävts genom förordning (1986:837).

13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
styrelsen. Förordning (1981:260).

14 § Styrelsens beslut i ärenden om bidrag från arbetsmiljöfonden får ej
överklagas. Förordning (1986:200).

Övriga bestämmelser

15 § Arbetsmiljöfondens tillgångar skall vara placerade på räntebärande
räkning i bank. Förordning (1986:200).

16 § har upphävts genom förordning (1981:260).

17 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning och bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen
(1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som
innehar eller uppehåller tjänsten som direktör. Förordning (1981:260).