Livsmedelsförordning (1971:807)

SFS nr
1971:807
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-11-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:813
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1042

Inledande bestämmelse

1 § Beteckningar i förordningen har samma betydelse som i
livsmedelslagen (1971:511).

De EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen anges i
ett tillkännagivande av regeringen. Förordning (1998:1247).

Livsmedels beskaffenhet

2 § Fråga om godkännande av livsmedelstillsats enligt 6 §
livsmedelslagen (1971:511) prövas av Livsmedelsverket. Tillsats
får godkännas endast om den är av värde för konsumenterna eller
av särskilda skäl behövs för livsmedlets hantering.

3 § har upphävts genom förordning (1993:1376).

4 § Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om livsmedelstillsatser.
I fråga om berikningsmedel får föreskrivas att sådana medel får
användas endast efter tillstånd av Livsmedelsverket.

Om det finns särskilda skäl, får Livsmedelsverket i enskilda fall
medge att en livsmedelstillsats används utan att den är godkänd
enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1993:1376).

5 § Livsmedelsverket föreskriver livsmedelsstandard enligt 7 §
livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1991:172).

6 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

Hantering m.m.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

9 § Den som yrkesmässigt för in livsmedel i landet skall vara
registrerad hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om
registreringsskyldigheten och om undantag från denna skyldighet,
om det finns särskilda skäl.

I fråga om hantering av oförtullat livsmedel gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor
m.m. Förordning (1995:813).

10 § Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning.
Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av
vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som
Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får
föras in eller saluhållas i landet endast om behandlingen är
tillåten här. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om
ytterligare villkor för import av livsmedel från ett land som
inte är medlem i Europeiska unionen.

Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning
över

1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,

2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.
Förordning (2000:695).

10 a § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

11 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

12 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

13 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

14 § Sådana nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya
livsmedel och nya livsmedelsingredienser3 får bara saluhållas
här i landet om de släppts ut på den gemensamma marknaden i
enlighet med förordningens bestämmelser. Förordning (1998:133).

15 § Om det behövs från hälsosynpunkt får Livsmedelsverket meddela
föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om särskilda villkor
för eller förbud mot användning av visst slag av förpackningsmaterial,
ämne, utrustning eller transportmedel vid hantering av livsmedel.
Förordning (1993:1376).

16 § Livsmedel får utan särskilt tillstånd hanteras på andra
ställen än i en livsmedelslokal, om verksamheten är registrerad
eller godkänd i enlighet med vad som följer av de EG-
förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
eller av föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket.
Förordning (2005:1042).

17 § Livsmedelsverket meddelar föreskrifter enligt 3 § livsmedelslagen
(1971:511). Förordning (1989:462).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

19 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
hantering m.m. av livsmedel enligt 9-12 §§ livsmedelslagen
(1971:511). Förordning (2000:695).

20 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

21 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

22 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

23 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

24 § Har upphävts genom förordning (1993:1376).

25 § Nötkött som kommer från ett djur som är fött, uppväxt och
slaktat i Sverige skall vara märkt med dess ursprung.

Ytterligare föreskrifter om märkning av livsmedel meddelas av
Livsmedelsverket. Förordning (2000:692).

26 § Föreskrifter enligt 15 § livsmedelslagen (1971:511) meddelas av
Livsmedelsverket. Förordning (1993:1376).

Saluhållande

27 § Om det behövs från hälso- eller näringssynpunkt, får
Livsmedelsverket föreskriva villkor för eller förbjuda
saluhållande av varor som i fråga om utseende och användning
liknar livsmedel av sedvanligt slag och som lätt kan förväxlas
med sådana livsmedel. Förordning (2004:163).

28 § Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om saluhållande av livsmedel
för särskilda näringsändamål och av naturliga mineralvatten.
Förordning (1993:1376).

Personalhygien

29 § Har upphävts genom förordning (2005:1042).

30 § För att hindra menlig inverkan på livsmedel skall den som
driver verksamhet där livsmedel hanteras tillhandahålla
arbetstagaren ändamålsenliga livsmedel. Förordning (2005:1042).

31 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den
som skall syssla med livsmedelshantering att genom läkarintyg visa att
han är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras
på människor.

Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som Livsmedelsverket
fastställer efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1981:1372).

32 § Livsmedelsverket meddelar efter samråd med Socialstyrelsen
föreskrifter om skyldighet för den som sysslar med livsmedelshantering
att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

Den som driver den verksamhet i vilken livsmedelshanteringen ingår skall
föranstalta om och bekosta hälsokontrollen. Förordning (1985:803).

33 § Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl, skall den som
sysslar med livsmedelshantering på uppmaning av
tillsynsmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan
undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas
enligt smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2004:258).

34 § Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 21 §
andra stycket livsmedelslagen (1971:511). Avser föreskrift hälsokontroll
av personal, skall verket samråda med Socialstyrelsen.

Livsmedelslokal m.m.

35 § Utrymmen i fordon skall anses som livsmedelslokal enligt 22 §
första stycket livsmedelslagen (1971:511) endast om fordonet används
vid beredning av livsmedel, vid saluhållande av livsmedel till
allmänheten eller vid leverans av livsmedel till återförsäljare utan
förhandsbeställning. Förordning (1983:423).

36 § Livsmedelslokal skall vara inredd på sådant sätt och skötas så
att fara ej finns för att livsmedel i lokalen utsättes för sådan menlig
påverkan som avses i 7 §.

I fråga om konstruktion och utformningen i övrigt av byggnad som
inrymmer livsmedelslokal samt om bygglov finns bestämmelser i plan- och
bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda lag meddelade föreskrifter.
Förordning (1987:177).

37 § En livsmedelslokal får inte tas i bruk förrän lokalen med dess
inredning blivit färdigställd och godkänd för sitt ändamål. Godkännandet
skall inte avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärendet
om bygglov och inte heller utrustningen i lokalen i andra fall än som
avses i andra stycket. Godkännandet kan förenas med villkor.

Livsmedelsverket får föreskriva att en livsmedelslokal får godkännas bara
om verksamheten och utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i kan
antas uppfylla de krav som verket föreskriver.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter som avviker från första stycket.
Förordning (1993:1376).

38 § Frågor om godkännande och registrering av
livsmedelsanläggning prövas enligt följande, om inte något
annat följer av andra stycket:

Typ av livsmedelslokal Prövningsmyndighet

1. Slakterier och Livsmedelsverket
vilthanteringsanläggningar

2. Styckningsanläggningar och anläggningar Livsmedelsverket
för malet kött som producerar mer än 5 ton
per vecka

3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar Livsmedelsverket
och omgrupperar köttvaror för distribution
enbart inom detaljhandeln

4. Köttproduktanläggningar och Livsmedelsverket
köttberedningsanläggningar som producerar
mer än 7,5 ton per vecka

5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som Livsmedelsverket
producerar mjölkprodukter av mer än
2 000 000 liter mjölk om året

6. Fiskanläggningar som producerar mer än Livsmedelsverket
250 ton per år och fiskgrossistanläggningar
som hanterar mer än 500 ton om året

7. Äggpackerier som omfattas av rådets Livsmedelsverket
förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni
1990 om vissa handelsnormer för ägg

8. Äggproduktanläggningar Livsmedelsverket

9. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar, Livsmedelsverket
luftfartyg och fabriksfartyg samt
kyltankbåtar för fisk

10. Tillverkningsanläggningar för Livsmedelsverket
spritdrycker, vin, aromatiserade viner,
aromatiserade drycker baserade på vin
och aromatiserade drinkar baserade på
vinprodukter

11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs Livsmedelsverket
av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap.
2 § alkohollagen (1994:1738)

12. Exportkontrollerade anläggningar som Livsmedelsverket
avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll
vid utförsel av livsmedel

13. Anläggningar för behandling av livsmedel Livsmedelsverket
med joniserande strålning

14. Skeppshandelslager, tullager, frilager Livsmedelsverket
och anläggningar inom frizon i vilka det
förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt
inte är godkända för fri omsättning

15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning En sådan kommunal
nämnd som utövar
tillsyn enligt
livsmedelslagen
(1971:511)

16. Anläggningar för tillverkning av snus och En sådan kommunal
tuggtobak nämnd som utövar
tillsyn enligt
livsmedelslagen
(1971:511)

17. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive En sådan kommunal
anläggningar för tillverkning av tillsatser, nämnd som utövar
aromer och processhjälpmedel samt tillsyn enligt
primärproducenter av livsmedel livsmedelslagen
(1971:511)

Om tillsynen över verksamheten i en anläggning med stöd av 46 §
femte stycket flyttas över från en kommunal nämnd till
Livsmedelsverket, skall verket i fortsättningen pröva frågor om
godkännande eller registrering av anläggningen.
Förordning (2005:1042).

39 § Har upphävts genom förordning (1981:1372).

40 § Har upphävts genom förordning (1989:1108).

41 § Ansökan om godkännande av livsmedelslokal skall göras skriftligen
hos den myndighet som prövar godkännandet. Förordning (1981:1372).

42 § Innan en livsmedelslokal med dess inredning eller verksamheten i
lokalen ändras väsentligt skall anmälan göras till den myndighet som
utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376).

43 § Den som överlåter och den som övertar en livsmedelslokal skall
genast anmäla detta till den myndighet som utövar tillsyn över
verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376).

44 § Godkännande av livsmedelslokal får återkallas av den
myndighet som prövar godkännandet av lokalen

1. om lokalen inte längre uppfyller de krav som anges i 36 §
första stycket,

2. om verksamheten eller utrustningen i den anläggning som
lokalen ingår i inte uppfyller kraven i livsmedelslagen
(1971:511), i denna förordning eller i föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen,

3. om den i lokalen bedrivna verksamheten har upphört eller
ändrats väsentligt,

4. om lokalen eller dess inredning ändrats väsentligt,

5. om villkor som meddelats vid godkännandet inte följs.
Förordning (2001:747).

44 a § Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning
prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande
av godkännande i enlighet med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. Förordning (2005:1042).

45 § Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 22 §
tredje stycket livsmedelslagen (1971:511).

Tillsyn

46 § Den myndighet som prövar godkännandet av en anläggning
eller registrerar anläggningen utövar tillsyn över verksamheten
i anläggningen.

I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i
skeppshandelslager, tullager, frilager och frizon som avses i
38 § 13 finns bestämmelser i förordningen (2000:269) om
kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Livsmedelsverket får, i fall som avses i första och andra
stycket, efter samråd med den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i det
enskilda fallet besluta att tillsynen över en viss verksamhet
skall flyttas över från verket till nämnden.
Förordning (2005:1042).

46 a § Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som
behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet
fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt avdelning
II avsnitt II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system
för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning
av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/974 ankommer på en behörig myndighet
eller, enligt artikel 18 i förordningen, en medlemsstat.

Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet inom kommunen skall utföra de
uppgifter som enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1760/2000 ankommer på ett oberoende
kontrollorgan. Vid de anläggningar som står under
Livsmedelsverkets direkta tillsyn skall dock dessa uppgifter
utföras av verket. Förordning (2000:692).

47 § Inom Försvarsmakten har generalläkaren de uppgifter som en
tillsynsmyndighet annars har. Förordning (1994:1092).

48 § Det åligger länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som
utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) att biträda
vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket
bestämmer.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen
skall bedrivas och om undersökning och annan kontroll som
behövs för att livsmedelslagen och de EG-förordningar som
kompletteras av lagen skall följas. Livsmedelsverket får också
meddela föreskrifter om skyldighet för övriga
tillsynsmyndigheter att underrätta Livsmedelsverket om den
tillsynsverksamhet som bedrivs och resultaten av verksamheten.
Förordning (2005:1042).

49 § För kontrollen av kött får Livsmedelsverket meddela föreskrifter
om

1. köttbesiktning,

2. åtgärder som har samband med köttbesiktning,

3. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Sådana föreskrifter får meddelas för kött från olika djurslag i den
utsträckning de behövs från hälso- eller näringssynpunkt.
Förordning (1990:310).

49 a § Livsmedelsverket får föreskriva vad som skall göras med kött
som tagits om hand i samband med slakt med stöd av 27 § första stycket
livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1990:310).

49 b § Innehavare av ett kontrollslakteri skall betala
avgifter till Livsmedelsverket för den kontroll som utförs av
verket. Avgifterna bestäms av Livsmedelsverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:447).

50 § Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall,
i den utsträckning som följer av artikel 12 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara
ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt
ackrediteringsorgan.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana
laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt
första stycket skall vara ackrediterade eller att de skall
godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela
föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier
som verket skall godkänna. Förordning (2005:1042).

51 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har tillsyn över
ackrediterade laboratorier enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Livsmedelsverket har tillsyn över de laboratorier som verket har godkänt.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Livsmedelsverket
skall samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga
om föreskrifter för sådana laboratorier. Förordning (1995:197).

52 § Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om
Livsmedelsverket begär det, skall innehavaren av eller
föreståndaren för en verksamhet där livsmedel hanteras eller
ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller
främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel
och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras till
Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.

En läkare eller veterinär som finner grundad anledning att anta
att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig
hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något
främmande ämne skall anmäla detta till länsstyrelsen,
smittskyddsläkaren och den eller de kommunala nämnder som
utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). Detta gäller
dock inte om anmälan skall göras enligt smittskyddslagen
(2004:168).

En läkare som finner grundad anledning att anta att en person
som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel har sjukdom,
smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel som han
hanterar otjänligt till människoföda skall anmäla detta till
den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt
livsmedelslagen i den kommun där hanteringen sker samt till
smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om
personens namn och arbetsplats.

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta
smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse
för smittskyddet för människor. Förordning (2004:258).

53 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att den som
hanterar livsmedel skall utöva tillsyn över verksamheten
(egentillsyn) och om program som närmare reglerar hur
kontrollen skall utövas (kontrollprogram). Förordning (2001:747).

53 a § Om ägg för konsumtion eller kött av nöt, svin eller
fjäderfä förs in från ett land som är medlem i Europeiska
unionen utan handlingar som visar att äggen kommer från en
besättning med godkänt kontrollprogram för salmonella eller
att salmonella inte har påvisats i köttet, skall anmälan utan
dröjsmål göras till tillsynsmyndigheten av den som första
gången tar hand om äggen eller köttet. Anmälan behöver inte
göras om äggen skall användas vid tillverkning av
äggprodukter eller om kött av nötkreatur eller svin skall
användas som råvara vid tillverkning av värmebehandlade
köttprodukter.

Kostnaderna för den provtagning och undersökning som
föranleds av anmälan skall ersättas av den hos vilken
provtagningen och undersökningen utförs. Förordning (1997:48).

53 b § Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i
egentillsynen, skall detta utan dröjsmål anmälas till
tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten är en kommunal
nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511),
skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket om att
salmonella har påvisats. Förordning (2005:1042).

53 c § De kostnader som uppkommer för en tillsynsmyndighet till
följd av åtgärder enligt 27 § livsmedelslagen (1971:511) skall
ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand.
Förordning (1995:813).

Behörig myndighet

53 d § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de
EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
ankommer på en behörig myndighet, om inte regeringen beslutar
något annat.

Livsmedelsverket skall också utföra

1. den uppgift som enligt artikel 4 i rådets förordning
104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter ankommer på en medlemsstat,

2. de uppgifter som enligt artikel 5.2 i rådets direktiv
91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav
för produktion och utsläppande på marknaden av levande
tvåskaliga mollusker ankommer på den behöriga myndigheten,

3. de uppgifter som enligt artikel 21 i kommissionens
förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr
1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation
och skydd av vissa vinprodukter ankommer på en medlemsstat.

Livsmedelsverket skall svara för godkännande av sådana
tävlingar som avses i kommissionens förordning (EG) nr
753/2002. Förordning (2005:1042).

Övriga bestämmelser

54 § Frågor om undantag enligt 4 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av
Livsmedelsverket eller såvitt gäller försvarsmakten av generalläkaren i
samråd med livsmedelsverket. Förordning (1994:1092).

55 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter till
komplettering av de EG-förordningar som helt eller delvis
faller inom livsmedelslagens (1971:511) tillämpningsområde.

Närmare föreskrifter för verkställighet av livsmedelslagen och
denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.

Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas dock

1. i fråga om lagens tillämpning på försvarsmakten av
generalläkaren efter samråd med Livsmedelsverket,

2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 52 § andra stycket av
Socialstyrelsen efter samråd med Livsmedelsverket.

Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet medge undantag
från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött.
Förordning (1998:133).

56 § Föreskrift, som meddelas enligt denna förordning och som
uppenbarligen har väsentlig ekonomisk betydelse eller på annat sätt
är av större vikt, skall fastställas av regeringen.
Förordning (1981:1372).

57 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får
överklagas hos länsstyrelsen. Förordning (1998:1105).

58 § Bestämmelser om hur beslut som Livsmedelsverket meddelat
enligt denna förordning överklagas, finns i livsmedelslagen
(1971:511).

Beslut som generalläkaren har meddelat enligt denna förordning
och som inte är beslut i särskilt fall får överklagas hos
regeringen. Detsamma gäller om beslut som Socialstyrelsen
meddelat enligt denna förordning. För att tillvarata
konsumentintresset inom livsmedelsområdet får en central
arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande sammanslutning
på arbetsgivarsidan överklaga beslut som avses i detta stycke.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1105).

Övergångsbestämmelser

1971:807

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

2. Genom kungörelsen upphäves

kungörelsen (1928:352) angående införsel till riket av idisslande djur
och svin,

mejeristadgan (1936:174),

kungörelsen (1937:746) angående märkning av kärl, vari surströmming
saluföres, m.m.

kungörelsen (1942:91) med vissa bestämmelser angående handeln med
mjölk,

kungörelsen (1942:328) angående förfarandet vid pastörisering av
mjölk och grädde m.m.,

kungörelsen (1947:207) om överflyttande av vissa medicinalstyrelsen
givna uppdrag och befogenheter å veterinärstyrelsen,

kungörelsen (1949:444) angående beredning och inläggning m.m. av
salt strömming, avsedd för försäljning inom riket,

kungörelsen (1950:610) om skyldighet att anmäla vissa kylanläggningar,
livsmedelsstadgan (1951:824),

förordningen (1951:830) om införsel och utförsel av margarinvaror
samt om kontroll över tillverkningen av dessa varor,

brevet (1952:402) till samtliga länsstyrelser angående fastställelse
av normallivsmedelsordning enligt livsmedelsstadgan den 21 december
1951 (nr 824),

reglementet (1953:506) för hushållningssällskapens veterinärbakterio-
logiska laboratorier.

3. Godkännande av livsmedelslokal som meddelats enligt äldre bestämmelser
anses som godkännande enligt 38–40 §§ denna kungörelse.

4. Livsmedelsverket och försvarets sjukvårdsstyrelse får föreskriva de
avvikelser från denna kungörelse som behövs med hänsyn till kungörelsens
ikraftträdande.

1981:1372

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Vad som enligt 22 och
23 §§ i dess förutvarande lydelse föreskrivs om hållbarhetsmärkning skall
dock gälla intill dess märkningsskyldighet föreligger enligt bestämmelser
som Livsmedelsverket meddelar med stöd av 23 § i dess nya lydelse,

En besiktningsmans godkännande av livsmedelslokal gäller fortfarande. Ett
sådant godkännande anses vid tillämpning av 42–44 §§ meddelat av
hälsovårdsnämnden.

1990:310

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 21 § den 1 januari 1992, och
i övrigt den 1 juli 1990.

Kommuner som vid ikraftträdandet inte omfattas av slakteritvång enligt
äldre bestämmelser skall se till att köttbesiktningsbyrå finns att tillgå
intill utgången av juni 1993. Om besiktningen kan utföras på annat sätt
får kommunen avveckla köttbesiktningsbyrån före detta datum.

Kommunen skall betala lön och annan ersättning till besiktningsveterinärer
och annan personal som behövs för besiktningen vid byrån.

Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som enligt punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1989:461) om ändring i livsmedelslagen
(1971:511) kan behövas i fråga om skyldigheter för kommunen att vidta
nödvändiga åtgärder i den verksamhet som bedrivs vid köttbesiktningsbyrån.

1991:172

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den
1 juli 1991.

1994:56

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avvikelser från 50 § första
stycket som kan behövas övergångsvis.

1995:1666

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996 och skall gälla
till utgången av år 1996.

1996:299

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2004:258

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit
före ikraftträdandet.