Förordning (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

SFS nr
1971:808
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:857
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
livsmedelsverk.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
livsmedel, i den mån handläggningen av sådana ärenden icke ankommer på
annan statlig myndighet.

Verket är chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen.

3 § Det åligger verket särskilt att

bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdet,

ha tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (1971:511) och i
anslutning därtill meddelade föreskrifter,

leda, samordna och övervaka det livsmedelshygieniska arbetet,

meddela råd och anvisningar inom livsmedelsområdet,

verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar om
livsmedels allmänna beskaffenhet och värde från näringssynpunkt,

vara centralt organ för vitaminundersökningar,

godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar,

meddela anvisningar till länsstyrelserna i frågor som berör verkets
verksamhetsområde.

4 § Verket får mot ersättning utföra undersökning åt annan. För sådan
undersökning utgår ersättning, om ej annat är föreskrivet.

Ersättning utgår enligt grunder som fastställes av verket efter samråd
med riksrevisionsverket.

5 § I den mån övriga arbetsuppgifter icke hindras får verket medge
tjänsteman, i vars åligganden ingår att bedriva forskning, rätt att i
tjänsten bedriva sådan forskning som han själv bestämmer och som kan
främja fullgörandet av verkets uppgifter.

Organisation

6 § Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst elva andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. är tillämplig på verket. Förordning (1986:1004).

7 § Generaldirektören är chef för verket.

Inom verket finns tre avdelningar, nämligen en hygienavdelning, en
undersökningsavdelning och en administrativ avdelning.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

Chefen för administrativa avdelningen är generaldirektörens
ställföreträdare. Chefen för undersökningsavdelningen har professors
ställning.

Inom hygienavdelningen och administrativa avdelningen finns byråer och
inom undersökningsavdelningen laboratorier enligt vad verket
bestämmer.

Varje byrå förestås av en byråchef. Varje laboratorium förestås av en
laboratoriechef med professors ställning.

8 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån
av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och
sakkunniga. Förordning (1981:286).

9 § Som rådgivande organ har verket ett vetenskapligt råd. Ledamöter
av rådet utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Ledamot av rådet åligger dels att på kallelse deltaga i utredning och
handläggning av ärende som hör till hans vetenskapsgren eller
verksamhetsområde, dels att av eget initiativ rikta verkets
uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden inom grenen eller
området som har särskild betydelse för verkets arbete.

Vid hinder för ledamot av rådet får generaldirektören uppdraga åt
annan lämplig person, som företräder samma vetenskapsgren eller
verksamhetsområde, att fullgöra ledamotens åligganden. Förordning
(1976:975).

9 a § har upphävts genom förordning (1981:286).

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

6. viktigare frågor om planering, samordning eller utformning av det
livsmedelshygieniska arbetet,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1984:886).

11 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva
antalet av de i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter
ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:782).

12 § Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av
generaldirektören ensam.

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

14 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den
avdelningschef, byråchef eller laboratoriechef generaldirektören
bestämmer.

16 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande
vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:975).

17 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den
avdelning eller byrå eller det laboratorium dit ärendet hör eller på
särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 §
avgöres utan föredragning.

Generaldirektören kan själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för avdelning, byrå eller laboratorium får närvara, när ärende
som hör till hans enhet föredrages av annan.

18 § har upphävts genom förordning (1986:782).

19 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

20 § Generaldirektören, avdelningschef, byråchef, laboratoriechef
eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.

Tjänstetillsättning

21 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst som laboratoriechef och laborator vid undersökningsavdelningen
tillsättes i den ordning regeringen bestämmer särskilt.

Annan tjänst i lägst lönegrad F 25 och tjänst som byråchef tillsättes
av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av verket.
Förordning (1976:975).

Övriga bestämmelser

22 § Chef för laboratorium vid verket som är professor skall meddela
utbildning inom området för sin kompetens i den omfattning verket
bestämmer.

Såvitt avser undervisning, handledning och examination vid universitet
gäller de bestämmelser verket meddelar i samråd med universitets- och
högskoleämbetet. Förordning (1976:975).

23 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om annan tjänst än tjänst som
generaldirektör och chef för administrativa avdelningen. Förordning
(1976:975).