Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

SFS nr
1971:810
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-09-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1388
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1052

Inledande bestämmelser

1 § I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för
distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna samt för veterinärer
som utan att höra till dessa organisationer utövar veterinäryrket som
anställda eller enskilt. Förordning (1982:1027).

2 § Med veterinär förstås i instruktionen den som är behörig att utöva
veterinäryrket.

Veterinärs åligganden i allmänhet

3 § Statens livsmedelsverk har tillsyn över den veterinära
yrkesutövningen inom besiktningsveterinärorganisationen. Vid
annan veterinär yrkesutövning står veterinärerna under Statens
jordbruksverks tillsyn.

Veterinärerna är skyldiga att till Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Veterinära ansvarsnämnden och länsstyrelsen
skyndsamt avge infordrade förklaringar, utlåtanden,
upplysningar, rapporter och årsberättelser.
Förordning (1998:1246).

4 § En veterinär ska

1. i sin verksamhet föra journal i den omfattning och på det
sätt i övrigt som Jordbruksverket föreskriver,

2. vid förskrivning och tillhandahållande av läkemedel följa de
föreskrifter Jordbruksverket meddelar,

3. vid utfärdande av intyg eller utlåtande visa synnerlig
omsorg och noggrannhet samt följa de föreskrifter som
Jordbruksverket eller Livsmedelsverket meddelar,

4. enligt de föreskrifter Jordbruksverket meddelar anmäla och
rapportera misstänkta eller inträffade fall av sådana
smittsamma djursjukdomar som inte omfattas av epizootilagen
(1999:657) eller zoonoslagen (1999:658),

5. utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser
som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.

Föreskrifter som avses i första stycket 2 får innebära villkor
för eller förbud mot användning av läkemedel som kan ge
restsubstanser i livsmedel. I sådana fall ska samråd ske med
Livsmedelsverket innan föreskrifterna meddelas.

Om en veterinär i sin yrkesutövning finner anledning att anta
att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen
(1988:534) eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
ska veterinären, om förhållandet inte rätttas till, anmäla
detta till länsstyrelsen. Förordning (2008:1052).

5 § Om Jordbruksverket beträffande visst område föreskrivit vaccinering
eller annan skyddsåtgärd för att förebygga att smittsam husdjurssjukdom
bryter ut eller sprides och antalet tjänsteveterinärer inom området ej
är tillräckligt för att skyddsåtgärden skall kunna genomföras, är även
annan veterinär skyldig att på anmodan och mot ersättning deltaga i
arbetet. Förordning (1991:662).

6 § Veterinärer i allmän civil tjänst är skyldiga att enligt
föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket eller Statens
livsmedelsverk biträda inom sitt verksamhetsområde med planläggning för
krigsorganisation av den civila veterinärverksamheten.

Första stycket gäller inte veterinär som är anställd som tjänsteman hos
länsstyrelsen. Förordning (1991:662).

7 § har upphävts genom förordning (1991:662)

7 b § har upphävts genom förordning (1982:1027).

7 c § har upphävts genom förordning (1982:1027).

Distriktsveterinär- och besiktningsveterinärorganisationerna

Inledande bestämmelser

8 § har upphävts genom förordning (1996:578).

Uppgifter

9 § En distriktsveterinär skall

1. tillhandahålla hälso- och sjukvård för husdjur,

2. anmäla till Jordbruksverket och länsstyrelsen fall av sådana
husdjurssjukdomar som visar sig mycket smittsamma eller annars
kan få stor spridning,

3. se till att de bestämmelser följs som finns dels i
miljöbalken och livsmedelslagen (1971:511) och i anslutning
till lagen meddelade föreskrifter, om de angår hans
verksamhetsområde, dels i föreskrifter rörande hälso- och
sjukvården bland husdjuren och djurskyddet,

4. i sin tillsyn efter förordnande av Jordbruksverket,
Livsmedelsverket eller länsstyrelsen utföra besiktning eller
inspektion. Förordning (2002:114).

10 § Det åligger veterinär inom besiktningsveterinärorganisationen att
efter förordnande av statens livsmedelsverk

1. övervaka verksamheten vid kontrollslakteri, utföra köttbesiktning och
se till att gällande föreskrifter efterlevs,

2. vara besiktningsman enligt kungörelsen (1974:271) om kontroll vid
utförsel av livsmedel,

3. i övrigt utföra de arbetsuppgifter som lämpligen kan förenas med
besiktningsverksamheten vid slakteriet och om vilka överenskommelse
träffats mellan statens livsmedelsverk och berört företag. Förordning
(1984:689).

11 § Besiktningsassistent åligger att biträda besiktningsveterinär
enligt föreskrifter som statens livsmedelsverk meddelar.

11 a § Besiktningsveterinär skall medverka i den förebyggande
djursjukvården. Förordning (1984:689).

12 § har upphört att gälla genom förordning (1977:96).

Organisation

13 § Om indelningen av landet i veterinärdistrikt förordnar
jordbruksverket.

I varje veterinärdistrikt finns det antal distriktsveterinärer som
jordbruksverket bestämmer. En av dessa är förste distriktsveterinär. I
dennes uppgifter ingår att samordna djursjukvård och djurhälsovård inom
distriktet.

Distriktsveterinärernas tjänstgöringsområden och stationeringsorter
bestäms av Jordbruksverket. Förordning (1991:662).

14 § I besiktningsveterinärorganisationen finns i övrigt personal enligt
särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och
tillgång på medel. Förordning (1982:1027).

15 § Om Jordbruksverket bestämmer det, är en distriktsveterinär
skyldig att

1. tjänstgöra även i ett annat veterinärdistrikt,

2. tjänstgöra hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen,

3. tjänstgöra som officiell veterinär.

Om det finns särskilda skäl är en distriktsveterinär skyldig att, mot
ersättning som Jordbruksverket godkänner, tjänstgöra inom
seminverksamheten och den organiserade hälsokontrollverksamheten.
Förordning (1994:846).

15 a § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om officiella veterinärer. Förordning (1994:846).

Tjänstetillsättning

16 § Tjänst som distriktsveterinär tillsättes av Jordbruksverket.
Förordning (1991:662).

17 § Tjänst i besiktningsveterinärorganisationen tillsättes och annan
personal i organisationen antages av Statens livsmedelsverk.

Förordnande att vara ställföreträdare för besiktningsveterinär meddelas
av Livsmedelsverket.

18 § Behörig att vara distriktsveterinär är veterinär som efter
legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring under minst två år
och därvid tjänstgjort minst ett år som distriktsveterinär och minst
tre månader som besiktningsveterinär vid slakteri.
Förordning (1994:846).

19 § Behörig att vara veterinär i besiktningsorganisationen är
veterinär som efter legitimationen

1. fullgjort veterinär tjänstgöring under minst två år och därvid
tjänstgjort minst sex månader som besiktningsveterinär vid slakteri
och minst tre månader som distriktsveterinär,

2. genomgått kurs i bakteriologisk köttkontroll m. m.,

3. under minst ett år under sakkunnig ledning genomgått utbildning
vid bakteriologiskt laboratorium, om anställningen är förenad med
skyldighet att förestå sådant laboratorium. Förordning (1994:846).

20 § I särskilda fall eller för viss tjänst får undantag från
behörighetskraven medges av jordbruksverket såvitt avser 18 § och av
statens livsmedelsverk såvitt avser 19 §. Förordning (1991:662).

Övriga bestämmelser

21 § har upphävts genom förordning (1994:846).

22 § har upphävts genom förordning (1982:1027).

23 § har upphävts genom förordning (1994:846).

Övriga besiktningsveterinärer samt stadsveterinär

24 § Bestämmelsen i 10 § gäller också i fråga om
besiktningsveterinär vid fristående sanitetsslaktavdelning.
Förordning (1994:846).

25 § Besiktningsveterinär som avses i 24 § och ställföreträdare för
honom förordnas av statens livsmedelsverk.

26 § För behörighet att vara stadsveterinär med skyldighet att
sköta uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen
(1971:511) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter krävs
att veterinären efter legitimationen

1. fullgjort veterinär tjänstgöring under minst tre år och
därvid tjänstgjort minst tre månader som distriktsveterinär,
minst sex månader som stadsveterinär och minst sex månader som
besiktningsveterinär vid slakteri,

2. under minst ett år under sakkunnig ledning genomgått
utbildning vid bakteriologiskt laboratorium,

3. under minst ett år tjänstgjort på livsmedelslaboratorium
eller därmed jämförligt laboratorium, om anställningen är
förenad med skyldighet att förestå livsmedelslaboratorium.
Förordning (1998:1246).

27 § Tjänst som avses i 26 § får tillsättas endast med veterinär som
statens livsmedelsverk förklarat uppfylla de behörighetsfordringar som
anges i samma paragraf, om ej livsmedelsverket i särskilt fall medgett
undantag från dessa.

Övriga bestämmelser

28 § har upphävts genom förordning (1994:846).

29 § har upphävts genom förordning (1994:846).

30 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk. Förordning (1982:1027).

Övergångsbestämmelser

1998:1246

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 november
1998, och i övrigt den 1 januari 1999.