Kungörelse (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

SFS nr
1971:831
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1971-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:965
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:639

Folkpension som avses i 10 kap. 2 § första stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall utges med högst ett
belopp som motsvarar 30 procent av folkpensionen för en ogift
ålderspensionär enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen om
allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001 jämte
pensionstillskott enligt 2 § första stycket lagen (1969:205) om
pensionstillskott.

Uppkommer under någon av månaderna augusti-december 2002 en
sådan omständighet som medför att första stycket skall
tillämpas på folkpension enligt 7 kap. lagen om allmän
försäkring, skall beräkning enligt nämnda stycke ske på
följande sätt:

– uppkommer omständigheten i augusti skall procenttalet 30 i
första stycket bytas ut mot talet 40,

– uppkommer omständigheten i september skall procenttalet 30 i
första stycket bytas ut mot talet 60,

– uppkommer omständigheten i oktober skall procenttalet 30 i
första stycket bytas ut mot talet 90, och

– uppkommer omständigheten i november eller december skall
procenttalet 30 i första stycket bytas ut mot talet 100.

Om den pensionsberättigade på grund av sitt tillstånd
uppenbarligen inte kan tillgodogöra sig detta belopp till sin
personliga nytta, får Riksförsäkringsverket besluta att sätta
ned beloppet, dock till lägst 500 kronor per år.
Förordning (2002:639).

Övergångsbestämmelser

2002:965

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån
som avser tid före utgången av december 2002.