Lag (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland

SFS nr
1971:850
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:897
Upphävd
2010-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1093

Kapitlen 1-9 i gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971
mellan Sverige och Finland skall gälla som svensk lag.
Bestämmelserna har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.
Vad som sägs om vattenöverdomstolen i 8 kap. art. 15 skall dock
avse Miljööverdomstolen. Lag (1998:866)

1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer och gäller så
länge gränsälvsöverenskommelsen är i kraft.

2. Om anläggning eller företag, som avses i gränsälvsöverenskommelsen,
tillkommit innan denna lag trätt i kraft eller tillkommit därefter i
enlighet med domstols eller annan myndighets på grund av förut gällande
bestämmelser meddelade beslut, skall förut gällande bestämmelser
tillämpas vid bedömande av anläggningens eller företagets laglighet och
därmed förenade rättigheter och skyldigheter. Bestämmelserna om
omprövning i gränsälvsöverenskommelsen får dock tillämpas på anläggning
eller företag som nu avses.

3. Mål eller ärende som vid denna lags ikraftträdande är anhängigt vid
domstol eller annan myndighet och som rör fråga som omfattas av
gränsälvsöverenskommelsen skall handläggas och bedömas enligt förut
gällande bestämmelser.

4. Kiviranta pata får utslås och drivas enligt hittills gällande regler
intill ett år från ikraftträdandet av denna lag.

Bilaga

Gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och
Finland

Kap. 1 Allmänna stadganden

Art. 1

Överenskommelsen äger tillämpning på följande vattenområden:

Könkämä och Muonio älvar samt den del av Torne älv och de sjöar i vilka
riksgränsen mellan Finland och Sverige löper (gränsälvarna),

de sjöar och vattendrag vilka utgör sidogrenar av eller tillflöden till
gränsälvarna,

de särskilda utflöden som bildas av Torne älvs skilda mynningsgrenar,

den del av Bottniska viken som ligger inom finska och svenska
Nedertorneå socknar.

Överenskommelsens bestämmelser om fiske har särskilt tillämpningområde
enligt vad som anges i kap. 5 art. 1.

Art. 2

Överenskommelsen omfattar:

åtgärd, som innebär byggande i vatten enligt kap. 3 eller
vattenreglering enligt kap. 4 eller som kan medföra förorening enligt
kap. 6, om åtgärden utföres inom gränsälv,

åtgärd av samma beskaffenhet, om åtgärden eljest utföres inom
tillämpningsområdet, såsom det bestämts ovan i art. 1 första stycket, i
endera staten och kan medföra verkningar i den andra staten,

fiske inom det i kap. 5 art. 1 angivna särskilda tillämpningsområdet.

Bestämmelser om flottning finns i överenskommelsen den 17 februari 1949
mellan Sverige och Finland om flottningen i Torne och Muonio älvar med
den därvid fogade stadgan angående flottningen i Torne och Muonio
gränsälvars flottled. I en tilläggsöverenskommelse till nämnda
överenskommelse med bifogad tilläggsstadga skall meddelas erforderliga
kompletterande bestämmelser.

Art. 3

De av överenskommelsen berörda vattenområdena skall enligt de närmare
grunder som anges i denna överenskommelse nyttjas så, att båda länderna
får tillgodonjuta fördelarna av gränsvattendragen och gränsbygdens
intressen främjas på bästa sätt. Särskild vikt skall fästas vid
naturvårdsintresset; så långt möjligt skall fiskbeståndet tryggas och
förening av vattnet motverkas.

Art. 4

Är fråga om skilda företag, som avser samma vattenområde eller av annan
orsak ej kan utföras jämte varandra, skall företräde ges åt det företag
som från allmän och enskild synpunkt kan antagas bli till största gagn.
Mellan stridiga intressen skall såvitt möjligt jämkas så, att vart och
ett kan tillgodoses utan väsentligt förfång för annat.

Art. 5

I gränsälvarna med sidogrenar skall lika lott i vattenmängden tillkomma
vardera sidan, även om större del därav framrinner inom den ena staten
än inom den andra. Härigenom rubbas ej den rätt till vattnet som enskild
kan grunda på dom, urminnes hävd eller annan särskild rättsgrund.

Art. 6

Den som äger eller har nyttjanderätt till strand vid gränsälv får
oavsett riksgränsen förfoga över annan tillhörigt vattenområde utanför
stranden för anordnande av mindre brygga, båt-, bad- eller tvätthus
eller annan sådan byggnad.

I gränsälv äger envar taga vatten och is till husbehov eller för annat
likartat ändamål nyttja vattnet.

Vattenområde får ej tagas i anspråk för ändamål som avses i denna
artikel, om områdets ägare tillskyndas nämnvärd olägenhet därav eller om
fiske eller flottning lider intrång. Denna artikel rubbar ej vad som
eljest gäller om samfärdseln över riksgränsen.

Art. 7

Enligt gränsregleringstraktaten den 8/20 november 1810, art. IV, äger
innevånarna i varder staten rätt att färdas fritt med båt på
gränsälvarna samt att, om det är nödvändigt med hänsyn till båtfartens
säkerhet, eller för förhalning av båtar, lägga till vid den motliggande
stranden.

Art. 8

I den mån överenskommelsen icke innefattar särskilda bestämmelser, skall
inom vardera staten där gällande rätt tillämpas.

Kap. 2 Gränsälvskommission

Art. 1

För tillämpning av överenskommelsen skall finnas en ständig, av staterna
gemensamt tillsatt kommission (finsk-svenska gränsälvskommissionen).

Art. 2

Gränsälvskommissionen skall bestå av sex medlemmar, av vilka regeringen
i vardera staten utser tre. Medlem skall utses för viss tid. Av varderna
statens medlemmar skall en vara lagkunnig och erfaren i domarvärv samt
en vara tekniskt sakkunnig; den tredje skall vara en med gränsbygdens
förhållanden väl förtrogen person som utses, den finska medlemmen efter
förslag av länsstyrelsen i Lapplands län och den svenska medlemmen efter
förslag av länsstyrelsen i Norrbottens län.

Regeringen i vardera staten förordnar en av den statens medlemmar att,
växelvis staterna emellan, för ett år i sänder, vara ordförande eller
vice ordförande i kommissionen.

För varje medlem utses i den ordning som gäller för medlemmen en eller
flera ersättare som uppfyller de för medlemmen stadgade
behörighetsvillkoren.

Till kommissionens förfogande skall ställas sekreterare och den övriga
personal som kommissionen behöver.

Art. 3

Gränsälvskommissionen föranstaltar enligt eget bestämmande om de
undersökningar och utredningar som påkallas för att den skall kunna
fullgöra sina åligganden enligt denna överenskommelse.

Kommissionen kan träda i direkt förbindelse med myndigheter i vardera
staten samt påkalla deras biträde för erhållande av upplysningar och för
det samråd som är behövligt.

Vid behov äger kommissionen anlita sakkunniga för särskilda
utredningsuppdrag.

Art. 4

Vardera staten avlönar de kommissionsmedlemmar som utsetts av staten.
Övriga kostnader för kommissionens verksamhet, vilka icke uppenbarligen
är att anse som blott endera statens utgifter, skall gäldas till lika
delar av staterna.

Art. 5

Medlem av gränsälvskommissionen är underkastad straffrättsligt ansvar
för sina handlingar i tjänsten enligt lagen i den stat vars regering
utsett honom. För befattningshavare hos kommissionen skall i fråga om
sådant ansvar gälla vad lagen i den stat där han har sitt hemvist
stadgar beträffande den som är anställd i allmän tjänst.

Medlem av en befattningshavare hos kommissionen skall under utövning av
sin tjänst åtnjuta straffrättsligt skydd i enlighet med vad lagen i den
stat där utövandet äger rum stadgar för den som är anställd i allmän
tjänst.

Art. 6

Det åligger myndigheterna i vardera staten att tillåta medlem av eller
befattningshavare hos gränsälvskommissionen eller sakkunnig som
förordnats att utöva tillsyn enligt kap. 9 art. 11 att överskrida
gränsen, varhelst detta för kommissionens arbete eller tillsynens
utövande är lämpligt, samt att lämna dem största möjliga lättnad med
avseende å pass och anda legitimationshandlingar liksom beträffande tid,
varunder gränsen får överskridas och vistelse ske inom staten.

Art. 7

Gränsälvskommissionens tillhörigheter skall vara fria från all
behandling av tullmyndighet samt från in- och utförselavgift.

Art. 8

I bilaga A till denna överenskommelse har intagits stadga för
gränsälvskommissionen.

Kap. 3. Byggande i vatten

Art. 1

Såsom byggande i vatten anses i denna överenskommelse:

uppförande av anläggning i vattenområde,

reglering av vattenstånd eller vattenavrinning,

bortledande av vatten från vattenområde,

vidtagande av annan åtgärd, som kan föranleda ändring av vattenståndet
eller vattenföringen eller av vattnets djup eller läge.

Vad som stadgas om byggande i vatten gäller även:

vidtagande av åtgärd i vattenområde, vilken kan påverka
grundvattenförhållandena,

uppförande av bro eller annan anläggning över vattenområde,

framdragande av ledning eller utförande av annan anläggning under
vattenområde.

Ändring eller utrivning av byggnad i vatten anses som byggande, om
åtgärden kan märkbart förändra vattenförhållandena.

Art. 2

byggande i vatten skall ske så, att ändamålet utan oskälig kostnad
vinnes med minsta möjliga intrång och olägenhet för annat intresse inom
någondera staten. Hänsyn skall i skälig omfattning tagas till förutsedda
framtida företag, som kan beröras av anläggningen.

Art. 3

Om någon till följd av byggande i vatten lider skada eller intrång, får
byggandet ske endast om det prövas från allmän eller enskild synpunkt
medföra fördel som väsentligt överväger olägenheterna.

Skulle byggandet medföra väsentlig försämring av befolkningens
levnadsförhållanden eller förorsaka sådan bestående ändring av
naturförhållandena, varigenom väsentligt minskad trevnad för närboende
eller betydande förlust från naturvårdssynpunkt är att befara, eller
eljest förnärma betydande allmänt intresse, får det tillåtas endast
under förutsättning att det är av synnerlig vikt för näringslivet eller
för roten eller eljest från allmän synpunkt.

För skada och intrång skall utgå ersättning enligt kap. 7.

Art. 4

Vid bedömning huruvida tillämnat byggande får ske skall förhållandena
inom den ena och inom den andra staten beaktas såsom likvärdiga.

Art. 5

Om flera på grund av äganderätt eller ständig servituts- eller
nyttjanderätt råder över den i gränsälv inom endera staten belägna delen
av ett strömfall, kan en eller flera av dem vid förfarande enligt art.
13 medges rätt att tillgodogöra sig annans del, om så får ske enligt de
villkor som i sådant avseende gäller jämlikt lagen i den stat till
vilken strömfallsdelen hör. Ersättning för tillgodogörandet skall utgå
enligt kap. 7.

Art. 6

Den som på grund av äganderätt eller ständig servituts- eller
nyttjanderätt råder över den till endera staten hörande delen av ett
strömfall i gränsälv eller som på grund av sådan rätt jämte rätt som
följer av art. 5 kan tillgodogöra sig strömfallsdel som nu sagts kan
bjuda den som råder över motsatta sidan att gemensamt utnyttja fallet.
Avvisas erbjudandet, kan vid förfarande enligt art. 13 den som bjudit
medges rätt att mot ersättning enligt kap. 7 tillgodogöra sig den andres
del.

Har den som råder över motsatta sidan förklarat sig villig att deltaga i
fallets utbyggnad men kan enighet ej nås om villkoren för deltagandet,
bestämmes dessa villkor vid förfarande enligt art. 13.

Art. 7

Om byggande i vatten kan menligt inverka på fiske, har den som bygger
att vidtaga eller bekosta sådana åtgärder, som skäligen finnes påkallade
för att trygga fiskets bestånd eller upprätthålla likvärdigt fiske.

Art. 8

Den som bygger i vatten är skyldig att i skälig omfattning vidtaga eller
bekosta åtgärder till motverkande av olägenhet för samfärdsel.

Den byggande är även skyldig att vidtaga eller bekosta erforderliga
åtgärder till förebyggande av att olägenhet av någon betydelse uppkommer
för flottning. Om i visst fall kräves förhållandevis omfattande åtgärder
för att av hjälpa olägenhet för flottning, skall staterna gemensamt
överväga om och i vad mån åtgärderna kan bekostas av allmänna medel.

Art. 9

Vid byggande i vatten skall tillses att, bortsett från tillfällig och
övergående grumling, vattenförorening som innebär olägenhet av någon
betydelse ej uppkommer.

Art. 10

Om byggande i vatten medför väsentlig ändring av vattenförhållandena
eller eljest är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet,
kan för företaget bestämmas skyldighet att utge viss årlig avgift. Denna
avgift skall användas till förebyggande eller minskande av skada eller
olägenhet, som vållas genom företaget och ej är av beskaffenhet att
ersättning därför utgår, eller till gottgörelse för sådan skada eller
olägenhet eller för tillgodoseende av annat ändamål beträffande den bygd
som beröres av företaget.

Storleken av avgiften skall fastställas med skäligt beaktande å ena
sidan av den fördel som vinnes genom företaget och å andra sidan av den
skada och olägenhet som uppkommer därav. Avgiften får ej i något fall
sättas högre än två procent av den beräknade årliga nettonyttan av
företaget. Den skall inbetalas till gränsälvskommissionen och tillföras
den fond som omförmäles i kap. 9 art. 8.

Även eljest kan i fråga om företag för byggande i vatten bestämmas
sådana särskilda villkor, som skäligen finnes påkallade med hänsyn till
bygden och allmänna intressen i övrigt.

Art 11.

För att möjliggöra sådant byggande i vatten, som är av mera väsentlig
betydelse ur allmän eller enskild synpunkt, eller för att förebygga
eller minska skada eller olägenhet av byggande i vatten kan den byggande
erhålla rätt att mot ersättning enligt kap. 7 varaktigt eller
tillfälligt taga i anspråk annan tillhörig fast egendom.

Art. 12

Under de förutsättningar som anges i art. 11 kan den byggande
tillerkännas rätt att mot ersättning enligt kap. 7 taga i anspråk eller
ändra eller utriva annan tillhörig byggnad i vatten.

Art. 13

För sådant byggande i vatten som omfattas av överenskommelsen kräves
tillstånd av gränsälvskommissionen. Tillstånd behöver dock ej inhämtas,
om byggandet är av ringa omfattning och det är uppenbart, att allmänt
eller enskilt intresse icke menligt påverkas av byggandet.

Är fråga om uppförande eller mera betydande ändring av dammbyggnad i
gränsälv eller om vattenreglering av beskaffenhet att väsentligt påverka
vattenförhållandena i gränsälv, skall kommissionen innan tillstånd ges
underställa frågan om tillåtligheten av företaget och de villkor som med
hänsyn till allmänna intressen bör gälla för detta båda regeringarnas
prövning. Oavsett företagets beskaffenhet skall sådan underställning äga
rum, om kommissionen finner företaget kunna medföra sådana verkningar
som avses i art 3. andra stycket. Även i annat fall skall underställning
hos båda regeringarna ske, om kommissionen finner särskild anledning
därtill föreligga eller om endera regeringen förbehåller sig rätt till
prövning av företget och lämnar kommissionen besked därom innan
kommissionen avgjort frågan om företagets tillåtlighet.

Fråga om medgivande enligt art. 6 första stycket eller bestämmande av
villkor enligt andra stycket i samma artikel skall efter underställning
prövas av båda regeringarna.

Art. 14

Har byggnad i vatten verkställts utan att medgivande erhållits enligt
denna överenskommelse eller enligt förut gällande bestämmelser, är
byggnadens ägare berättigad att påkalla gränsälvskommissionens prövning
av byggnadens laglighet.

Byggnadens ägare är bevisningsskyldig i avseende å de före byggnadens
tillkomst rådande förhållandena i vattnet. Beträffande verkan av
gränsälvskommissionens beslut skall art. 16, 18 och 19 äga motsvarande
tillämpning.

Art. 15

Tillsånd till byggande i vatten får, då det påkallas av
omständigheterna, meddelas för bestämd tid.

Art. 16

Beslut varigenom lämnats tillstånd till byggande i vatten är gällande
mot envar i den mån det äger laga kraft, dock med de inskränkningar som
följer av art. 17-19.

Art. 17

Har företag för byggande i vatten ej blivit fullbordat inom den tid som
bestämts enligt kap. 8 art. 9 punkt 5, är tillståndet förfallet, såvitt
det avser sådan del av företaget som ej kommit till stånd.
Gränsälvskommissionen kan dock, efter ansökan som göres före utgången av
denna tid, medge anstånd i högst tio år, om skäl förekommer därtill.

Art. 18

Tillstånd till byggande i vatten kan på ansökan av vederbörande
myndighet i någondera staten eller företagets ägare omprövas, såvitt
angår de villkor som med hänsyn till allmänna intressen bör gälla för
företaget. Ansökan kan göras under fyrtionde året efter det kalenderår
då tillståndet meddelades och därefter vart fyrtionde år; i fråga om
avgift enligt art. 10 skall dock perioden vara tio år. Har omprövning ej
påkallats under sista året av viss period, skall förut meddelade
bestämmelser gälla även för nästa period.

Bestämmelse i fråga som avses i art. 7 får utan iakttagande av viss tid
omprövas enligt denna artikel, om bestämmelsen visar sig vara mindre
tjänlig till skydd för fisket; ändringen får dock ej förnärma tredje
mans rätt.

Vid omprövningen får företagets ägare ej åläggas förpliktelser, vilka
medför väsentlig kostnad eller olägenhet utöver vad som tidigare ålagts
honom.

Art. 19

Anspråk på ersättning för skada eller intrång, som icke förutsetts av
gränsälvskommissionen vid tillståndets meddelande, får framställas inom
tio år, räknat från utgången av den tid inom vilken byggnaden skall vara
fullbordad. Är skadan eller intrånget betydande, får inom samma tid
föras talan om meddelande av sådana ändrade föreskrifter rörande
företaget, som utan att förnärma tredje mans rätt eller medföra
väsentlig olägenhet för ägaren är ägnade att förebygga eller i största
möjliga mån minska skadan eller intrånget för framtiden.

Art. 20

Ägare av företag för byggande i vatten är pliktig att underhålla de
anläggningar som hör till företaget så, att fara för allmän eller
enskild rätt förebygges.

Art. 21

Rensning, som är nödvändig för bibehållande av vattens djup eller läge,
får utan hinder av vad som stadgas i art. 13 verkställas utan
gränsälvskommissionens prövning. Jord eller annat som upptages vid
rensningen får, om det är påkallat och ej avsevärda olägenheter vållas
därav, uppläggas på närmaste strand eller föras till lämpligt ställe i
närheten. Innehavare av fastighet som beröres av rensningen eller
uppläggningen skall i god tid underrättas om åtgärden.

Har vattendrag vikit från sitt läge, äger i fråga om återställande av
vattendraget i dess förra skick bestämmelserna i första stycket
motsvarande tillämpning, under förutsättning att återställandet sker
inom tre år från det förändringen inträdde.

För skada och intrång till följd av åtgärd som avses i denna artikel
skall ersättning utgå enligt kap. 7.

Art. 22

I fråga om byggande i vatten som avser vattenreglering eller som
tillgodoser fiskets behov gäller för vissa fall särskilda bestämmelser
enligt kap. 4 och 5.

Kap. 4. Särskilda bestämmelser om vattenreglering

Art. 1

Tillstånd att reglera vattnets avrinning ur sjö eller i vattendrag kan
ges den som önskar åstadkomma bättre hushållning med vattnet i syfte att
främja samfärdsel, flottning, utnyttjande av vattenkraft, jordbruk,
skogsbruk, fiske, vattenförsörjning, vattenvård eller annat allmänt
intresse av betydenhet.

Beträffande företag som avses i första stycket gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i kap. 3.

Art 2.

Har någon gjort ansökan om tillstånd till företag varom stadgas i art 1,
äger annan, som i sådant avseende som där anges har väsentlig nytta av
företaget, förena sig med sökanden om detta och inträda såsom deltagare
i företaget.

Art. 3

I samband med tillstånd till vattenreglering, i vilken två eller flera
intressenter deltager, skall gränsälvskommissionen meddela föreskrifter
om delaktigheten i företaget. Om det finnes erforderligt, skall
kommissionen även fastställa stadgar för företaget; dessa stadgar skall
innehålla bestämmelser om styrelse för företaget, revision av styrelsens
förvaltning samt handhavande i övrigt i företagets angelägenheter.

Art. 4

Industri- eller kraftföretag eller annat sådant företag, vilket i
avseende som sägs i art. 1 första stycket tillgodogör sig nytta av
vattenreglering i gränsälv utan att deltaga i regleringen, kan av
gränsälvskommissionen åläggas att till regleringsföretaget utgiva
gottgörelse härför, motsvarande skälig andel av regleringskostnaden.
Gottgörelsen fastställes till visst årligt belopp eller på annat sätt
som finnes lämpligt.

Kap. 5. Fiske

Art. 1

I fråga om fiske inom det område som utgöres av gränsälvarna med
sidogrenar och utflöden jämte den inom finska och svenska Nedertorneå
socknar norr om latitudsparallellen 65o35’N belägna delen av Bottniska
viken (Torne älvs fiskeområde) skall gälla vad nedan stadgas.

Den del av Torne älvs fiskeområde som ligger norr om älvmynningen,
bestämd såsom en rät linje mellan spetsen av Hellälä norra udde på
finska sidan och udden Virtakari på närmast motliggande svenska land,
benämnes älvområdet; den del som ligger söder därom benämnes
havsområdet. Torne älvs utflöden tillhör älvområdet.

Art. 2

Inom älvområdet skall i varje gren där fisken har sin gång finnas
fiskådra i djupaste vattnet. Fiskådran utgör en tredjedel av vattnets
bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Fiskådra, som enligt
lagen i vederbörande stat finnes i tillflöde till älvområdet, skall med
oförändrad bredd sträcka sig ut till fiskådran i sagda område.

Gränsälvskommissionen kan, om skäl därtill föreligger, bestämma att
fiskådran skall gå i annan del av vattnet än som anges i första stycket;
dock får sådan ändring vidtagas endast om den kan antagas icke medföra
väsentligt förfång för någon som ej samtyckt därtill.

Fiskeredskap eller annan anordning får ej i annat fall än då fråga är om
åtgärd, vartill medgivande erhållits enligt vad i denna överenskommelse
är stadgat om byggande i vatten, anbringas och brukas så, att fiskens
gång i fiskådra kan hindras eller fisken eljest kan avhållas från att
framgå där. Gränsälvskommissionen kan dock i visst fall medge undantag
härifrån, om det kan antagas icke medföra fara ur fiskevårdssynpunkt och
ej heller medföra väsentligt förfång för någon som ej samtyckt till
åtgärden. Äger någon särskild rätt att för fiske stänga fiskådra, skall
den rätten bestå.

Art. 3

Inom havsområdet skall, utöver fiskådra enligt lagen i vardera staten,
finnas fredningszoner. Dessa utgöres av vattenområdena inom ett avstånd
av 200 meter på ömse sidor om följande räta linjer:

a) från Kraaseligrundet utanför älvmynningen i bäring 196o till en
punkt 65o45,85’N, 24o06,45’O, därifrån till 65o44,0’N, 24o10,O,
därifrån till 65o40,55’N, 24o11,95’O, därifrån mellan Sarvenkataja
och Linnanklupu i bäring 193o;

b) från skärningspunkten av den från Kraaseligrundet enligt a) gående
linjen och latitudsparallellen 65o46,0’N till 65o46,05’N,
24o02,75’O, därifrån i bäring 213,5o till 65o44,0’N, 23o59,50’O,
därifrån till 65o42,0’N, 24o01,70’O, därifrån till 65o36,0’N,
23o59,25’O, därifrån i bäring 160o;

c) från 65o44,0’N, 23o59,50’O längs den under b) nämnda
bäringslinjen 213,5o till 65o39,0’N, 23o51,50’O, därifrån till
65o38,0’N, 23o50,65’O, därifrån i bäring 171o;

d) från skärningspunkten av den under b) nämnda bäringslinjen och
latitudsparallellen 65o44,60’N till 65o44,50’N, 23o50,30’O,
därifrån till65o43,60’N, 23o48,50’O, därifrån till 65o42,80’N,
23o48,70’O, därifrån till 65o41,40’N, 23o46,85’O, därifrån i
bäring 200o;

e) från den under a) nämnda brytningspunkten 65o44,0’N, 24o10,0’O
till 65o43,95’N, 24o14,15’O, därifrån väster om Vähä Huituri och Iso
Huituri i bäring 160o;

f) från den under e) nämnda brytningspunkten 65o43,95’N, 24o14,15’O,
till 65o43,80’N, 24o19,40’O, därifrån till 65o42,30’N,
24o22,85’O, därifrån i bäring 172o. Koordinaterna hänför sig till
det svenska sjökortet nr 417 (Haparanda), samtliga upplagor 1960-1967.

Fredningszonernas sträckningar åskådliggöres på sjökort, bilagt
deklarationen den 1 april 1967 angående ändring i den stadga som finnes
fogad i deklarationen den 10 maj 1927 mellan Sverige och Finland rörande
fastställande av stadga för fiskets bedrivande inom Torne älvs
fiskeområde.

Det ankommer på länsstyrelserna i Norrbottens län och Lapplands län att
envar på sin sida av riksgränsen vitaga erforderliga åtgärder för
utmärkning i vattnet av fredningszonernas belägenhet.

Fiskeredskap eller annan anordning får ej i annat fall än då fråga är om
åtgärd, vartill medgivande erhållits enligt vad i denna överenskommelse
är stadgat om byggande i vatten, anbringas och brukas så, att fiskens
gång i fredningszon kan hindras eller fisken eljest kan avhållas från
att framgå där.

Art. 4

Allt fiske med storryssja, bottengarn och mocknät samt annat för fångst
av lax och laxöring avsett redskap är förbjudet inom den del av
havsområdet som är belägen mellan älvmynningen och en linje, dragen från
södra stranden av Salmisvikens mynning över sydligaste udden på öarna
Kraaseli och Tirro samt över Sellöns norvästra udde till Björköns
sydvästra udde.

I Sundet mellan öarna Stora Tervakari och Hamppuleiviskä får ej från
någondera sidan utsättas fiskeredskap med större längd än 200 meter.

Art. 5

Utsättande av byggt eller timrat fiskeredskap av mera stadigvarande
natur (fast fiskeverk) är i enlighet med kap. 3 art. 1 att anse
såsom byggande i vatten och får följaktligen ej ske utan
tillståndsprövning i den mån sådan är föreskriven i kap. 3 art. 13.

I fråga om utsättande av annat fiskeredskap med strand- eller
bottenfäste samt fiske med notar ankommer på gränsälvskommissionen att i
den mån det finnes erforderligt meddela sådana föreskrifter, som utan
att medföra intrång av någon betydelse i enskild fiskerätt är ägnade att
förebygga olägenhet för flottning och samfärdsel.

Art. 6

I fråga om fiske inom älvområdet efter lax eller laxöring med notar kan
för viss fiskeplats, under förutsättning att annat fiske ej lider
förfång av betydelse därav, bestämmas att fisket skall brukas samfällt
över riksgränsen. Beslut härom, gällande för högst tio år i sänder,
meddelas i gränsälvskommissionen på framställning av en eller flera av
dem som innehar fiskerätten. I beslutet skall kommissionen fastställa
stadgar för det samfällda fiskebruket, angivande det område som avses
samt grunderna för fiskets utövande och förvaltning. Hemmansägare i
byalag vid och i närheten av fiskeplatsen skall enligt grunder som anges
i stadgarna äga företräde till upplåtelse av fiskerätten.

Kommissionens beslut skall för att bli gällande stadfästas av båda
regeringarna.

Art. 7

Oberoende av riksgränsen kan för viss del av älvområdet bestämmas, att
rätt till fiske efter lax eller laxöring med drag eller därmed
jämförligt redskap skall kunna upplåtas mot fiskekort (fiskerättsbevis).
Beslut härom, gällande för högst tio år i sänder, meddelas av
gränsälvskommissionen. Beslutet skall för att bli gällande stadfästas av
båda regeringarna. Fiskekort skall avse visst i kortet angivet distrikt
och gälla för högst ett år.

Kommissionen meddelar de föreskrifter om försäljning av fiskekort som i
övrigt är behövliga. Inkomsterna av fiskekort för visst distrikt
tillfaller dem som innehar rätten till fisket inom distriktet efter
deras andelar däri.

Art. 8

I bilaga B till denna överenskommelse har intagits stadga för fisket
inom Torne älvs fiskeområde.

Kap. 6. Skydd mot vattenförorening

Art. 1

I vattenområde får ej i vidare mån än som är tillåtligt enligt denna
överenskommelse utsläppas fast eller flytande avfall eller annat ämne
så, att därav uppkommer menlig uppgrundning, skadlig förändring av
vattnets beskaffenhet, skada för fiskbeståndet, minskning av trivseln
för befolkningen eller våda för dess hälsa eller annan sådan skada eller
olägenhet för allmänt eller enskilt intresse.

Art. 2

Utöver bestämmelserna i detta kapitel gäller vad som i den stat där
utsläppandet sker eller avses ske föreskrives i hälsovårds-, byggnads-
och naturvårdslagstiftning samt i särskild lagstiftning till skydd mot
vissa slag av vattenförorening.

Art. 3

Bestämmelserna i art 4-14 gäller för användning av mark, byggnad eller
anläggning på sätt som kan medföra förorening av vattenområde, om
användningen ej utgör byggande i vatten.

Art. 4

Gränsälvskommissionen kan på ansökan av den som utövar eller ämnar utöva
verksamhet som avses i art. 3 lämna tillstånd till verksamheten efter
prövning enligt denna överenskommelse och föreskriva de villkor som är
behövliga för tillgodoseende av allmän eller enskild rätt. I bilaga C
till denna överenskommelse har intagits stadga om prövnings- och
anmälningskyldighet för verksamhet som avses i art. 3.

Kommissionen kan, om den på grund av verksamhetens beskaffenhet och
verkningar eller av annan anledning finner det påkallat, underställa
frågan om tillåtligheten av verksamheten och de villkor som med hänsyn
till allmänna intressen bör gälla för denna båda regeringarnas prövning.
Sådan underställning skall alltid ske, om endera regeringen förbehåller
sig prövningsrätt och lämnar kommissionen besked därom innan
kommissionen avgjort frågan om verksamhetens tillåtlighet.

Art. 5

För skada och intrång av verksamhet som avses i art. 3 skall utgå
ersättning enligt kap. 7.

Vid bedömning huruvida verksamheten får tillåtas skall förhållandena
inom den ena och inom den andra staten beaktas såsom likvärdiga.

För verksamheten skall väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.

Art. 6

Den som utövar eller ämnar utöva verksamhet som avses i art. 3 skall
vidtaga de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och
iakttaga de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa olägenhet.

Omfattningen av åliggande enligt första stycket bedömes med utgångspunkt
i vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är ifråga
och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen.

Vid avvägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tagas till
å ena sidan beskaffenheten av område som kan bli utsatt för förorening
och betydelsen av föroreningens verkningar, å andra sidan nyttan av
verksamheten samt kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i
övrigt av försiktighetsmått som kommer i fråga.

Art. 7

Kan verksamhet som avses i art. 3 befaras föranleda olägenhet av
väsentlig betydelse, även om försiktighetsmått som avses i art. 6
iakttages, får verksamheten utövas endast om särskilda skäl föreligger.

Innebär den befarade olägenheten att ett stort antal människor får sina
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att betydande förlust
från naturvårdssynpunkt uppkommer eller att liknande allmänt intresse
skadas avsevärt, får verksamheten ej utövas.

Art. 8

Avloppsvatten som kommer från vattenklosett eller härrör från
tätbebyggelse och som ej undergått längre gående rening än
slamavskiljning får icke utsläppas i vattendrag, sjö eller annat
vattenområde, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.

Art. 9

Om för rening av avloppsvatten, som skall utsläppas i vattenområde, är
behövligt att anläggning utföres på annan tillhörig fastighet, kan
gränsälvskommissionen förplikta ägaren att mot ersättning enligt kap. 7
tåla intrånget av anläggningen. Tomtplats, trädgård eller part får dock
ej tagas i anspråk för ändamål som nu avses, om det kan undvikas utan
synnerlig olägenhet.

Art. 10

Tillstånd enligt art. 4 får, då det påkallas av omständigheterna,
meddelas för bestämd tid.

Beslut varigenom lämnats tillstånd enligt art. 4 är gällande mot envar i
den mån det äger laga kraft, dock med de inskränkningar som följer av
art. 11 och 12. I fråga om föreskrift enligt kap. 8 art. 10 punkt 4
skall bestämmelsen i kap. 3 art 17 äga motsvarande tillämpning.

Art. 11

Åsidosätter någon villkor som angivits i tillståndsbeslut och är
avvikelsen betydande, kan gränsälvskommissionen förklara tillståndet
förverkat och förbjuda fortsatt verksamhet.

Har tio år förflutit från det tillståndsbeslut meddelats eller har
dessförinnan förhållandena ändrats väsentligt, kan gränsälvskommissionen
föreskriva nya eller strängare villkor för verksamheten efter vad som är
skäligt. Om särskilda skäl föreligger, kan kommissionen efter utgången
av tid som nu sagts även ompröva tillstånd att utsläppa avloppsvatten i
visst vattenområde.

Uppkommer genom verksamhet som avses i art. 3 betydande olägenhet som
icke förutsågs när tillstånd lämnades, kan gränsälvskommissionen meddela
föreskrift som är ägnad att förebygga eller minska olägenheten för
framtiden.

Fråga som avses i denna artikel prövas efter ansökan av vederbörande
myndighet eller enskild sakägare i någondera staten.

Art. 12

Efter ansökan av tilståndshavaren kan gränsälvskommissionen upphäva
eller mildra villkor i tillståndsbeslut, om det är uppenbart att
villkoret ej längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om
ändringen påkallas av omständighet som icke förutsågs när tillståndet
meddelades.

Har regeringarna fastställt villkor för tillstånd, får
gränsälvskommissionen vid tillämpning av första stycket icke avvika
väsentligt från villkoret utan att regeringarna medgivit det.

Art. 13

Har ersättning för skada eller intrång av verksamhet som avses i art. 3
bestämts att utgå med visst årligt belopp, utgör beslutet icke hinder
för kommissionen att, i sammanhang med beslut om nya eller ändrade
föreskrifter till motverkande av förorening eller då eljest ändrade
förhållanden inträtt, meddela sådana ändrade bestämmelser rörande
ersättningen och sättet för dess utgående som föranledes därav.

Art. 14

Har tillstånd enligt denna överenskommelse icke meddelats, äger
gränsälvskommissionen besluta om förbud mot verksamhet som avses i art.
3 eller om åläggande för den som utövar eller ämnar utöva sådan
verksamhet att vidtaga försiktighetsmått.

Fråga som avses i denna artikel prövas efter ansökan av vederbörande
myndighet eller enskild sakägare i någondera staten.

Kap. 7. Ersättning

Art. 1

Den som enligt denna överenskommelse medges rätt att taga i anspråk
annan tillhörig egendom eller att tillgodogöra sig vattenkraft, som
tillhör annan, eller att vidtaga åtgärd, varigenom eljest egendom
tillhörig annan lider skada eller intrång, är skyldig att ersätta
egendom som tages i anspråk eller förlust, skada eller intrång som
förorsakas.

Ersättning skall, om ej annat stadgas, fastställas i samband med
tillstånd till den åtgärd varom är fråga.

Art. 2

Även utan samband med ansökan om tillstånd äger gränsälvskommissionen
besluta i fråga om ersättning på grund av åtgärd som omfattas av denna
överenskommelse.

Ersättning för skada och intrång till följd av åtgärd enligt kap. 3 art.
21 bestämmes i brist på åsämjande av gränsälvskommissionen.

Art. 3

I den mån ej annat följer av överenskommelsen skall beträffande
grunderna för ersättning, rätt för ägare av egendom som tages i anspråk
eller skadas att fordra inlösen samt sättet och tiden för gäldande av
ersättning gälla lagen i den stat där egendom som tages i anspråk är
belägen eller där eljest förlusten, skadan eller intrånget uppstår.

Kap. 8. Förfarandet

Art. 1

Gränsälvskommissionen skall efter ansökan, såsom mål, upptaga fråga om:

1) tillstånd till byggande i vatten enligt kap. 3 art. 13 eller till
vattenreglering enligt kap. 4 art. 1 eller till utsättande av fast
fiskeverk enligt kap. 5 art. 5 första stycket;

2) prövning av byggnads laglighet enligt kap. 3 art. 14;

3) anstånd enligt kap. 3 art 17;

4) omprövning som avses i kap. 3 art 18;

5) ersättning eller ändrade föreskrifter med anledning av oförutsedd
skada enligt kap. 3 art. 19;

6) föreskrifter enligt kap. 4 art. 3;

7) gottgörelse enligt kap. 4 art. 4;

8) tillstånd till verksamhet som avses i kap. 6 art. 3;

9) anstånd enligt kap. 6 art. 10 jämförd med kap. 3 art. 17;

10) omprövning enligt kap. 6 art. 11-13;

11) förbud eller åläggande enligt kap. 6. art. 14;

12) ersättning enligt kap. 7 art. 2.

Kommissionen skall även upptaga mål enligt den i kap. 1 art. 2 andra
stycket angivna flottningsöverenskommelsen.

Art. 2

Ansökan enligt art. 1 punkterna 1, 2 eller 8 skall innehålla de
upplysningar som påkallas för bedömande av företagets beskaffenhet,
omfattning och verkningar. Av företaget berörda fastigheter skall uppges
så fullständigt som möjligt med ägares och nyttjanderättshavares namn
och hemvist. Om det tillämnade företaget är betydande omfattning eller
ingripande beskaffenhet, skall anges i vad mån vid planläggningen av
företaget samråd ägt rum med myndigheter och sammanslutningar som
beröres av företaget.

Annan ansökan enligt art. 1 skall innehålla de uppgifter som med hänsyn
till omständigheterna påkallas för bedömande av den fråga som
ansökningen avser.

Ansökan med därvid fogade handlingar skall inges eller med posten
insändas i sex exemplar eller det större antal exemplar som
gränsälvskommissionen i särskilt fall bestämmer.

Finner kommissionen ansökan ofullständig i något avseende, skall
kommissionen förelägga sökande att inom viss tid bota bristen vid
äventyr, om det försummas, att ansökningen förklaras förfallen.

Art. 3

Om kommissionen finner ansökan vara av beskaffenhet att det icke
tillkommer kommissionen att pröva den, skall den avvisas.

Det skall åligga vederbörande domstolar och andra myndigheter i vardera
staten att underrätta gränsälvskommissionen om mål och ärende inom det i
kap. 1 art. 1 första stycket angivna tillämpningsområdet. Finner
kommissionen att det enligt överenskommelsen ankommer på kommissionen
att pröva målet eller ärendet skall detta överlämnas till kommissionen.

Om kommissionen avvisat ansökan enligt första stycket eller vid
underrättelse enligt andra stycket funnit att det ej ankommer på
kommissionen att pröva målet eller ärendet, är kommissionens avgörande
bindande för domstolar och andra myndigheter.

Art. 4

Är ansökan fullständig och finner ej gränsälvskommissionen, att den
genast bör avvisas i enlighet med art. 3 första stycket skall kända
motparter samt berörda myndigheter och sammanslutningar genom
postförsändelser underrättas om ansökningen och tillfälle beredas dem
att inkomma med erinringar. Ansökningen skall även, om den ej på annat
lämpligt sätt kan delges berörda motparter, kungöras i en eller flera
ortstidningar. Kungörelsen skall innehålla erforderliga upplysningar för
bedömande av ansökningens huvudsakliga innebörd samt uppgift om tid för
framställande av erinringar, sättet för kallelser till parterna och
plats där handlingarna i målet enligt art. 5 skall finnas tillgängligt.

I den mån så finnes påkallat skall exemplar av ansökningshandlingarna
sändas till vederbörande myndigheter i vardera staten.

Sedan erinringar inkommit, kan ytterligare skriftväxling, äga rum enligt
gränsälvskommissionens bestämmande.

Art. 5

Ett exemplar av handlingarna i mål skall, om det ej är uppenbart
obehövligt, hållas tillgängligt för den, som vill taga del därav, på
viss för sakägarna välbelägen plats hos pålitlig person
(aktförvarare).

Art. 6

I mål skall gränsälvskommissionen hålla muntlig förhandling. För beslut
enligt art. 2 sista stycket, att ansökan skall vara förfallen, eller för
avvisning enligt art. 3 första stycket är dock sådan förhandling ej
erforderlig.

Art. 7

Gränsälvskommissionen skall tillse, att mål blir så utrett, som dess
beskaffenhet påkallar. När så finnes behövligt, skall kommissionen i sin
helhet eller en eller flera av dess medlemmar hålla syn på platsen.

Om för målets utredningen påkallas, att bevisning upptages genom
vittnesförhör eller genom förhör med part under sanningsförsäkran, skall
sådan bevisning på framställning av kommissionen upptagas av domstol som
kommissionen bestämmer.

Art. 8

Vid prövning av mål äger gränsälvskommissionen ej inlåta sig på fråga om
äganderätt till fastighet eller omfattningen av fastighets ägoområde.

Råder tvist i fråga som avses i första stycket eller tvistas i annan
fråga, som kommissionen finner lämpligen ej böra prövas av kommissionen,
skall kommissionen förklara målet vilande i avbidan på tvistens lösning
eller, om så finnes kunna ske, avgöra målet med giltighet under
förutsättning av viss utgång av tvisten.

Art. 9

Beslut om gränsälvskommissionen, varigenom tillstånd lämnas till
byggande i vatten, skall innehålla:

1) noggrann beskrivning av byggnadens läge och beskaffenhet;

2) erforderliga föreskrifer om dämnings- och sänkningsgränser samt om
hushållningen med och framsläppandet av vattnet;

3) bestämmelser om den ersättning skall utgå till följd av företaget;

4) i förekommande fall föreskrift om avgift eller annat särskilt villkor
enligt kap. 3 art. 10;

5) föreskrift om den tid inom vilken företaget skall vara fullbordat;

6) i förekommande fall föreskrift om besiktning enligt kap. 9 art. 7;

7) de villkor i övrigt som kan vara behövliga för tillgodoseende av
allmän eller enskild rätt.

Art. 10

Beslut av gränsälvskommissionen, varigenom tillstånd lämnas till
verksamhet som avses i kap. 6 art. 3, skall innehålla:

1) noggranna föreskrifter om den verksamhet vartill tillstånd lämnas;

2) bestämmelser om de åtgärder till motverkande av förorening som skall
vidtagas;

3) bestämmelser om den ersättning skall utgå till följd av företaget;

4) föreskrift om den tid inom vilken anläggningarna för företaget skall
vara fullbordade;

5) i förekommande fall föreskrift om besiktning enligt kap. 9 art. 7;

6) de villkor i övrigt som kan vara behövliga för tillgodoseende av
allmän eller enskild rätt.

Art. 11

Gränsälvskommissionen äger till särskilt avgörande upptaga frågan om ett
företags tillåtlighet och, om företaget finnes tillåtligt, meddela
tillstånd till erforderliga arbeten.

Kan verkningarna av ett företag i visst hänseende icke med erforderlig
säkerhet förutses, äger kommissionen, då medgivande till företaget
lämnas, i avbidan på erfarenhetens rön uppskjuta frågan om de
föreskrifter som i denna del påkallas angående ersättning eller annat. I
den mån det finnes behövligt skall provisoriska bestämmelser meddelas om
ersättning eller om vidtagande av åtgärder till skydd för skadelidande.

Art. 12

Sökande i mål enligt art. 1 punkterna 1, 2, 3, 8 och 9 är skyldig att,
enligt gränsälvskommissionens bestämmelse, gottgöra motpart sådana
kostnader som prövas ha varit behövliga för förberedande och utförande
av hans talan inför kommissionen.

I annat mål skall kommisionen efter omständigheterna förordna om
kostnadernas bärande.

Kostnaden för gottgörelse åt sakkunnig, som tillkallats av kommissionen,
förskjutes av sökanden, om ej annat bestämmes av kommissionen. Frågan om
det slutliga gäldandet av sådan kostnad prövas enligt de i första eller
andra stycket angivna grunderna.

Art. 13

Vid prövningen av mål skall samtliga medlemmar av gränsälvskommissionen
deltaga. Förekommer skiljaktiga meningar, gäller den mening om vilken
minst fyra medlemmar, därav minst två från vardera staten, förenar sig.
Erhåller ingen mening sådant röstetal och är fråga om ersättning för
egendom som tages i anspråk eller för förlust, skada eller intrång eller
för kostnad som avses i art. 12, gäller den mening som, i förekommande
fall med tillämpning av omröstningsreglerna för domstol i den stat
medlemmarna tillhör, omfattas av flertalet medlemmar från den stat där
egendomen är belägen eller där förlusten, skadan eller intrånget
uppkommer eller till vilken kostnaden hänför sig; annan fråga skall
hänskjutas till regeringen för avgörande.

I fråga som endast avser beredning av mål äger ordföranden ensam
besluta.

Art. 14

Gränsälvskommissionens beslut i mål skall, om det ej ges i omedelbar
anslutning till muntlig förhandling i målet, meddelas å dag varom vid
förhandlingen lämnas besked. Kan sådant besked ej lämnas, skall
underrättelse om dag för beslutet lämnas parterna i den för kallelser
till dem bestämda ordningen.

Art. 15

Mot gränsälvskommissionens beslut i mål kan talan fullföljas hos
vattenöverdomstolen i vederbörande stat, såvitt angår fråga om
ersättning för egendom som tages i anspråk eller för förlust, skada
eller intrång eller för kostnad som avses i art. 12. Fullföljdsinlaga
skall vara nämnda domstol tillhanda senast å sextionde dagen efter dagen
då kommissionens beslut gavs. Vade- eller missnöjesanmälan är ej
erforderlig. Beträffande fullföljden gäller i övrigt vad i staten är
stadgat beträffande talan mot dom i vattenmål som ej är brottmål.

Beträffande andra frågor än sådana som avses i första stycket vinner
kommissionens beslut i mål omedelbart laga kraft.

Sådant av kommissionen i mål meddelat beslut, som innefattar tillstånd
till företag eller åtgärd, får verkställas utan hinder av att mot
beslutet föres talan enligt första stycket.

Art. 16

I fråga om gränsälvskommissionens beslut i mål skall vad lagen i
någondera staten stadgar om särskilda rättsmedel i tillämpliga delar
lända till efterrättelse, såvitt beslutet rör intresse i den staten.

Art. 17

Fråga, som ankommer på gränsälvskommissionen att pröva och som ej anges
i art 1, skall av kommissionen upptagas till behandling såsom ärende.

Ärende upptages av kommissionen självmant eller på framställning av
vederbörande myndighet eller rättsägare. För utredning av ärendet skall
kommissionen ge berörda myndigheter och rättsägare tillfälle att yttra
sig samt inhämta de upplysningar och vidtaga de åtgärder i övrigt som är
behövliga med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Muntlig förhandling
skall hållas, om det kan antagas att utredningen främjas därav.

Vid prövningen av ärende skall samtliga medlemmar av kommissionen
deltaga. Förekommer skiljaktiga meningar, gäller den mening om vilken
minst fyra medlemmar, därav minst två från vardera staten, förenar sig.
Erhåller ingen mening sådant röstetal, skall den väckta frågan anses
förfallen, fråga av beskaffenhet att avgörande måste träffas skall
hänskjutas till regeringarna. I fråga som endast avser beredning av
ärende äger ordföranden ensam besluta.

Mot kommissionens beslut i ärende får talan ej föras; i vissa fall
kräves dock, enligt vad därom stadgas i kap. 5 art. 6 och 7, båda
regeringarnas stadfästelse av beslutet.

Kap. 9. Tillsyns- och ansvarsbestämmelser m.m.

Art. 1

Gränsälvskommissionen skall i samråd med vederbörande myndigheter i
vardera staten utöva tillsyn över nyttjandet av vattnet och över
vattenförhållandena i övrigt inom tillämpningsområdet för
överenskommelsen. I fråga om fisketillsyn gäller detta inom det i kap. 5
art. 1 angivna särskilda tillämpningsområdet.

Denna överenskommelse innebär icke någon inskränkning i den tillsyn som
skall utövas enligt lagstiftningen i vardera staten.

Gränsälvskommissionen äger meddela bestämmelser om tillsyn av särskilt
förordnad sakkunnig. Fisketillsyn kan enligt bestämmande av
gränsälvskommissionen utövas genom övervakningspatruller gemensamma för
båda staterna. Vardera staten skall avlöna och utrusta sina övervakare.

Art. 2

Gränsälvskommissionen skall verka för att tillsynsmyndigheterna i
vardera staten får tillgång till material som erfordras för deras
tillsynsverksamhet.

När anledning därtill förekommer skall kommissionen bringa gjorda
iakttagelser rörande förhållandena inom tillämpningsområdet till
vederbörande myndighets kännedom för vidtagande av åtgärd som kan
ankomma på myndigheten.

Art. 3

Gränsälvskommissionen skall fortlöpande hålla uppsikt över
vattenföringen vid Tärendöälvens utflöde ur Torne älv. Till grundval
härför skall kommissionen snarast möjligt låta utföra erforderliga
undersökningar och beräkningar för fastställande av de vattenmängder som
vid rådande naturliga förhållanden framrinner i var och en av de båda
älvarna.

Art. 4

För att utöva tillsyn enligt denna överenskommelse har
gränsälvskommissionen och sakkunnig som förordnats enligt art. 1 rätt
att vinna tillträde till fabrik eller annan anläggning, vare sig den är
i bruk eller ej, samt att företaga undersökning inom anläggningen eller
område som hör till denna.

Behövs undersökning på annan plats, har kommissionen och den sakkunnige
rätt att vinna tillträde dit för att utföra undersökningen. Detta gäller
dock ej hus, tomt eller trädgård.

Art. 5

Kan verksamhet befaras strida mot denna överenskommelse, är den som
utövar verksamheten skyldig att på begäran lämna gränsälvskommissionen
behövliga upplysningar om verksamheten.

Art. 6

Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna överenskommelse får ej
obehörigen yppa yrkeshemlighet som därigenom blivit känd för honom eller
driftanordning, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för
någotdera landets försvar varom han sålunda fått kännedom.

Art. 7

I sammanhang med beslut, varigenom gränsälvskommissionen lämnar
medgivande till företag eller åtgärd enligt denna överenskommelse, skall
kommissionen, när den finner skäl därtill, föreskriva att efter
arbetenas fullbordande besiktning därå skall verkställas av sakkunnig
person på företagens bekostnad.

Besiktningsman förordnas av kommissionen eller dess ordförande.

Art. 8

För avgifter, som utgår med stöd av denna överenskommelse, skall finnas
en särskild fond. Om förvaltningen av fonden och om användningen av
medlen för därför avsedda ändamål utfärdas bestämmelser av regeringarna
efter förslag av gränsälvskommissionen.

Art. 9

Om någon vidtager åtgärd av sådan beskaffenhet, att den uppenbarligen ej
får utföras utan medgivande av gränsälvskommissionen, kan vederbörande
myndighet i den stat där åtgärden vidtages förbjuda arbetets
fortsättande intill dess sådant medgivande erhållits samt, om det finns
skäl därtill, förordna om handräckning till rättelse av vad som
olagligen skett. Verkställes arbete, vartill medgivande erhållits, i
strid mot de för arbetet givna föreskrifterna, kan likaledes sådant
förordnande meddelas, om det ej är uppenbart att varken allmän eller
enskild rätt kränkes genom avvikelsen.

Art. 10

Den som mot bestämmelsen i kap. 3 art. 13 första stycket bygger i vatten
eller mot bestämmelsen i kap. 4 art. 1 jämförd med kap. 3 art. 13 första
stycket verkställer vattenreglering eller mot bestämmelsen i kap. 5 art.
5 första stycket utsätter fast fiskeverk utan att gränsälvskommissionen
lämnat medgivande därtill, skall, om han insett eller skäligen bort inse
att enligt de anförda bestämmelserna medgivande varit erforderligt,
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som erhållit kommissionens medgivande till företag eller åtgärd som
sägs i första stycket men från de för företaget eller åtgärden givna
föreskrifterna gör avvikelse av beskaffenhet att kränka allmän eller
enskild rätt, dömes likaledes till böter eller fängelse i högst ett år.

Art. 11

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot förbudet i kap. 6 art. 1,

2) bryter mot förbud som meddelats med stöd av kap. 6 art 11 eller 14,

3) underlåter att iakttaga föreskrift om prövnings- och
anmälningsskyldighet som staterna meddelat enligt kap. 6 art. 4, eller

4) åsidosätter villkor eller föreskrift som meddelats med stöd av kap. 6
art. 4, 11, 12 eller 14, så att allmän eller enskild rätt kan kränkas,

dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen av oaktsamhet bryter mot kap.9 art. 6 dömes till
böter eller fängelse i högst ett år.

Art. 12

Åtal för gärning som avses i art. 10 och 11 skall anhängiggöras vid
allmän underrätt i den ort där överträdelsen begåtts.

Avser brott mot kap. 9 art. 6 annat än förhållande av betydelse för
någodera landets försvar, får brottet åtalas av åklagare endast efter
angivelse av målsägande.

Art. 13

Om påföljd för den, som anbringar och brukar fiskeredskap eller annan
anordning i strid mot bestämmelserna i kap. 5 art. 2 eller 3 om
fiskeådra eller fredningszoner eller som fiskar i strid mot
bestämmelserna i kap. 5 art. 4 eller mot föreskrift meddelad enligt kap.
5 art. 5 andra stycket, ges bestämmelser i stadgan för Torne älvs
fiskeområde.