Lag (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

SFS nr
1971:852
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:897
Upphävd
2010-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1093

Artiklarna I-IV i tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971
mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949
om flottning i Torne och Muonio gränsälvar samt den till tilläggs
överenskommelsen hörande tilläggsstadgan till stadgan angående flott
ningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled skall gälla som svensk
lag. Bestämmelserna har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

Bilaga

Tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och
Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i
Torne och Muonio gränsälvar

Art. I

Om avveckling av allmän flottning i Torne och Mauonio gränsälvars
flottled och om återställningsåtgärder finns bestämmelser i den härvid
såsom bilaga fogade tilläggsstadgan till stadgan angående flottningen
i Torne och Muonio gränsälvars flottled.

Art. II

Vad som är föreskrivet om länsstyrelse i stadgan angående flottningen
i Torne och Muonio gränsälvars flottled skall avse den i gränsälvs
överenskommelsen angivna gränsälvskommissionen. Denna skall även träda
i flottningsstyrelsens ställe, om flottningsförening ej finnes.

Art. III

Avgift enligt art. V i överenskommelsen om flottningen i Torne och
Muonio gränsälvar skall icke vidare utgå. Avgifter som utgått enligt
denna artikel och som icke tagits i anspråk för därmed avsett ändamål
skall tillföras den i kap. 9 art. 8 i gränsälvsöverenskommelsen
angivna fonden.

Art. IV

Det åligger myndigheterna i vardera staten att tillåta dem, som
ansvarar för, leder eller deltager i arbetet med återställnings
åtgärder att i och för sådant arbete överskrida gränsen, varhelst
detta är lämpligt för arbetet, ävensom att lämna dem största möjliga
lättnad med avseende å åass opch andra legitimationshandlingar samt
beträffande tid, varunder gränsen må överskridas och vistelse ske inom
staten.

Bilaga

Tilläggsstadga till stadgan angående flottningen i Torne och Muonio
gränsälvars flottled

1 §

Planeras övergång från flottning i Torne och Muonio gränsälvars
flottled till annat transportsätt, skall de flottande underrätta
länsstyrelserna och gränsälvskommissionen härom.

2 §

Behållningen av medel, som inflyter efter avyttring av flottleden
tillhörig egendom, må ej förbrukas till gäldande av årets löpande
utgifter utan skall användas såsom kapitaltillskott antingen till
understödsfond till utjämnande av olika års utgifter för pensioner,
olycksfalls- och sjukdomsunderstöd och dylikt åt flottningschef, annan
tjänsteman eller arbetare samt deras anhöriga eller till fond för
sådana återställningsåtgärder som angives i 5 §.

För förvaltningen av understödsfond kan gränsälvskommissionen
fastställa reglementariska föreskrifter. Fondens medel skall hållas
avskilda från övriga av föreningen omhänderhavda tillgångar och må
icke användas eller tagas i mät för annat ändamål än det för vilket
fonden bildats.

Uppkommer överskott i fond beslutar gränsälvskommissionen om
användningen av detta.

3 §

4-14 §§ gäller för det flal att den allmänna flottningen upphört i
Torne och Muonio gränsälvars flottled eller det är uppenbart att
flottningen kommer att upphöra.

4 §

Kommun, förvaltare, som är utsedd enligt 6 § eller den, som av
bibehållandet av anläggning för flottleden kan lida men, må av gräns
älvskommissionen tillåtas bortskaffa anläggningen med rätt att fritt
förfoga över det bortskaffade. Gränsälvskommissionen meddelar
behövliga föreskrifter i fråga om bortskaffandet. Kommissionen äger
därvid bestämma att den som är beroende av bortskaffandet får utföra
arbetet på sökandens bekostnad, om denne ej fullgör vad som ålagts
honom.

Om sannolika skäl föreligger att anläggning kan bortskaffas utan att
allmänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan
att kommissionens tillstånd inhämtas. Har förvaltare utsetts enligt
6 § ohc skall åtgärden vidtagas av annan än denne, skall dock
förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har anläggningen bortskaffats
utan föregående prövning, är den som vidtagit åtgärden bevisnings
skyldig beträffande de före åtgärden rådande förhållandena i vattnet.

Kan fast egendom skadas genom att anläggning i flottleden bortskaffas
eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra sig
vattnet, äger gränsälvskommissionen bestämma att anläggningen skall
övertagas av fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig
vattnet. Vill någon av staterna eller kommun till skydd för allmänna
intressen få övertaga anläggning för flottleden, äger kommissionen
besluta om sådant övertagande. Nye ägaren är skyldig att underhålla
anläggningen så att fara ej uppkommer för allmän eller enskild rätt.

5 §

Om flottningsföreningens tillgångar överstiger skulderna, skall
behållningen användas för bortskaffande av sådana flottledsan
ordningar som kan orsaka skada eller olägenhet samt för iordnings
ställande av vattendraget och tintilliggande område i ett från före
trädersvis fiske- och naturvårdssynpunkt lämpligt skick (återställ
ningsåtgärder).

Om den allmänna flottningen upphört i endast del av flottled, skall
den behållning framräknas som skäligen kan anses belöpa på delen.

Finnes behållning sedan behövliga återställningsåtgärder vidtagits,
skall denna användas på sätt gränsälvskommissionen bestämmer.

6 §

Gränsälvskommissionen utser särskild förvaltare att övertaga
flottledens tillhörigheter och vidtaga erforderliga åtgärder därmed
samt att inom ramen för behållningen och de medel som eljest kunna
ställas till förvaltarens förfogande besluta om och låta utföra
behövliga återställningsåtgärder. Förvaltaren skall i fråga om sådna
åtgärder samråda med berörda myndigheter, kommuner och andra
intressenter.

7 §

Förvaltarens beslut i fråga om återställningsåtgärder skall meddelas
skriftligt, om det begäres eller sakens beskaffenhet påkallar det.

Beslutet delges den som beröres av beslutet, om skäl föreligger till
det. Talan mot beslutet föres hos gränsälvskommissionen inom tre
veckor från delfåendet.

8 §

Medel som står till förvaltarens förfogande skall insättas i bank mot
ränta, om de ej behöver tagas i anspråk genast.

9 §

Om ersättning till förvaltaren för dennes arbete beträffande åter
ställningsåtgärder beslutar gränsälvskommissionen. I den mån medel som
står till förvaltarens förfogande icke räcker till för ersättningen,
må beslutas att ersättningen skall betalas av de båda staterna
gemensamt.

10 §

Det åligger förvaltaren att redovisa för sitt uppdrag inför gränsälvs
kommissionen. Förvaltaren skall därför för varje kalenderår avlämna
en skriftlig redogörelse till kommissionen innehållande, i före
kommande fall, dels uppgift om vidtagna åtgärder under kalenderåret
för avveckling av flottleden och förvaltarens kostnad för
avvecklingen, dels uppgift om de återställningsåtgärder förvaltaren
vidtagit under året, dels en ekonomisk redovisning för året, dels
uppgift om förvaltarens ersättningsanspråk för sitt arbete med
återställningsåtgärder.

Redogörelsen inges till kommissionen före utgången av januari
påföljande år.

redogörelse enligt första stycket inges också när uppdraget
fullgjorts.

11 §

Sedan gränsälvskommissionen granskat redogörelse enligt 10 §, beslutar
kommissionen om ersättning till förvaltaren för dennes arbete med
återställningsåtgärder.

I den mån medel står till förvaltarens förfogande får kommissionen
besluta om ersättning även vid annan tidpunkt än som följer av första
stycket.

12 §

Gränsälvskommissionen må entlediga förvaltaren innan uppdraget
slutförts.

13 §

Gränsälvskommissionen får ålägga förvaltaren att inkomma med plan öer
återställningsåtgärder. Kommissionen får också i övrigt ge närmare
föreskrifter för förvaltarens verksamhet.

14 §

Stranägare eller annan som kan lida men av sjunket virkes kvarlämnande
får upptaga virket med rätt att fritt förfoga däröver. Virkets ägare,
omhan är känd, eller förvaltare som utsetts enligt 6 § skall dock
först tillsägas och få skäligt rådrum att avlägsna virket. Sedan tre
år förflutit fr.o.m. året efter det år då flottningen upphörde, får
virket upptagas utan att tillsägelse behöver ske.

Vad som sägs i första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande
virke som i sjunkande tillstånd står upprätt i flottleden eller som
blivit kvarliggande på stränderna.

Tvist i anledning av denna paragraf prövas av gränsälvskommissionen.

15 §

Om allmän flottning icke pågår, får en flottande efter anmälan till
gränsälvskommissionen bedriva enskild flottning i enlighet med av
kommissionen meddelade föreskrifter. Har anmälan inkommit till
kommissionen från flera än en som avser att bedriva enskild flottning
skall kommissionen, om beaktansvärd risk föreligger för samman
blandning med annan tillhörigt flottgods, tillse att flottningsföre
ning bildas.